Maria Janssen-Rutten
Lokale democratie is per definitie gestoeld op de belangen van de inwoners en van daaruit moet de overheid aan de slag gaan.

Maria Janssen-Rutten, Eijsden-Margraten

Maria Janssen-Rutten

Gemeente Eijsden-Margraten

Naam: Maria Janssen-Rutten
Raadslid in de gemeente: Eijsden-Margraten
Raadslid sinds: Oktober 2016
Partij: EijsdenMargraten Lokaal (EML)
Hoofdberoep: Gepensioneerd docent basis-, middelbaar en hoger onderwijs

Waarom bent u raadslid geworden?

Vanuit betrokkenheid bij mijn omgeving ben ik van oudsher geregeld op de barricades gegaan, zowel in mijn werk in het onderwijs als in het maatschappelijk leven. Ook via het raadslidmaatschap kun je daadwerkelijk voor verandering zorgen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Dat is zeker zo. Wanneer na een lange voorbereidingstijd een besluit wordt genomen, merk je toch dat dit doorwerkt in de praktijk van alledag.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Ik heb niet een speciaal doel voor ogen, want we zullen vooral als raad gezamenlijk aan doelen werken. Als lokale fractie hebben we wel het voornemen gemaakt om bij beslissingen voortdurend de balans voor ogen te hebben tussen economische voordelen door het toerisme enerzijds en het belang van onze inwoners anderzijds.

Lokale democratie is per definitie gestoeld op de belangen van de inwoners en van daaruit moet de overheid aan de slag gaan.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

"Enige tijd geleden heeft de raad een tijdelijke toevoeging van 1 FTE goedgekeurd voor de benoeming van 2 adviseurs ter ondersteuning van de griffie. Dit als gevolg van het raadsbesluit om 2 raadsdocumenten op te stellen, t.w. Participatie en Bestuurlijke Vernieuwing.

Er is voldoende geld voor opleidingen en deze worden geregeld in goed overleg met de raad aangeboden. Dat dit aanbod niet door iedereen wordt aangenomen, valt te betreuren omdat hierdoor het informatieniveau verschilt.

Wij gaan binnenkort met een nieuwe Rekenkamer van start en ik heb er vertrouwen in dat dit een verbetering ten goede zal zijn."

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Ik zou - zeker als fractievoorzitter - niet zonder kunnen. De griffie is deskundig, mengt zich niet inhoudelijk in discussies en werkt op de achtergrond keihard aan het achterhalen van de gevraagde informatie. Bovendien zorgt zij mede voor een goede onderlinge verstandhouding.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Ik zou niet weten hoe we beter ondersteund zouden kunnen worden.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik ben me ervan bewust dat de raad niet gaat over het personeelsbeleid. Toch zou een efficiëntere samenwerking met de ambtelijke organisatie een versterking betekenen van de raad.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

In juni is een raadsmotie aangenomen om via onze vertegenwoordigers (collegeleden) in de besturen alle Verbonden Partijen op te roepen tot tijdige en open communicatie met de gemeenteraad. Hierdoor willen wij voorkomen dat de raad onverwacht met hogere kosten wordt geconfronteerd. Via de politieke partijen is deze motie gedeeld met alle andere gemeenten in de Zuid-Limburgse regio, waardoor het draagvlak van de motie flink is vergroot. Nu nog wachten op de resultaten.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Er zijn vele voorbeelden te noemen van burgerparticipatie in onze landelijke gemeente, bestaande uit 14 kerkdorpen en evenveel gehuchten. De overheid moet vaak wennen aan de burgers die doelgericht en efficiënt samenwerken om hun ideaal te bereiken. Overheidsparticipatie is nog niet vanzelfsprekend. De titel van ons visie/procesdocument is dan ook Participatie.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Beide vind ik even belangrijk. Lokale democratie is per definitie gestoeld op de belangen van de inwoners en van daaruit moet de overheid aan de slag gaan. Dat deze overheid, raad en college, als vertegenwoordigers van de inwoners dit naar eer en geweten doet en daarbij ook steeds open communiceert is een vanzelfsprekend gevolg hiervan.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Slechts 4 van de 21 raadsleden zijn vrouw. Dit is veel te weinig, maar we staan wel ons mannetje!

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

"Daar ben ik het niet mee eens. De fracties in de raad hebben verschillende politieke overtuigingen en zij vertegenwoordigen daarmee de meningen van hun kiezers. Vanuit de diverse meningen moet steeds gezocht worden naar een zo breed mogelijk gedragen besluit.

Voor een lokale partij als de onze is dit een vanzelfsprekendheid. Onze 7-koppige fractie herbergt verschillende politieke overtuigingen en de discussie wordt dan ook al vooraf intern gevoerd. Ons uitgangspunt, ons grondbeginsel, is daarbij: het belang van onze inwoners en van het ons omringende mooie buitengebied."

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

Ik ben van mening dat de gemeenteraad, juist vanwege het feit dat het een breed draagvlak heeft, het hoogste bestuursorgaan moet zijn.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Gelukkig komt dit in onze landelijke gemeente niet voor. Overigens denk ik dat het per geval kan verschillen en dat dit steeds onderzocht moet worden. Ook een raadslid kan debet zijn aan agressie.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Wij zijn deze raadsperiode gestart met een Raadsprogramma dat door de gehele raad is geaccordeerd. Dit werd nader uitgewerkt in een Bestuursakkoord, dat inhoudelijk door alle fracties bijna volledig werd ondersteund. Maar uiteindelijk werd het niet ondertekend door de fracties die geen wethouders leverden, waardoor er toch ineens sprake was van een coalitie en oppositie. Maar het is anders dan voorheen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wil je invloed uitoefenen als raadslid, wees dan bereid om consequent tijd te besteden aan het raadswerk. Laat je informeren, blijf op de hoogte, maar verlies niet uit het oog voor wie je het allemaal doet. Maak keuzes in de vele dossiers die je moet doorworstelen en doe dit in overleg met je collega's.

Vorige/volgende