Marie José Navis
Opleiding is van essentieel belang om als raadslid niet te verdwalen in allerlei regelgeving en besluitvorming.

Marie José Navis, Arnhem

Marie José Navis

Gemeente Arnhem

Naam: Marie José Navis
Raadslid in de gemeente: Arnhem
Raadslid sinds: 2018
Partij: GroenLinks
Hoofdberoep: Ontwikkelaar leertrajecten bij het Landelijke Bureau GroenLinks
Twitter: @mariejosenavis
Facebook: Marie Jose Navis
Instagram: @navismariejose
LinkedIn: Marie Jose Navis

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Als leraar heb ik mij altijd enorm betrokken gevoeld bij de politiek. Elke beslissing die in Den Haag genomen werd was voor mijn leerlingen, voor hun ouders, en voor mij als leraar voelbaar. Toen in de vorige periode de decentralisatie van de wmo, de participatiewet en de versobering van vluchtelingenbeleid werden doorgevoerd, besloot ik de Arnhemse gemeentepolitiek in te gaan. Ik vind het onacceptabel dat mensen door wetgeving aan de zijkant van de samenleving komen te staan. Een sociale inclusieve wind is belangijker dan ooit.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Als gemeenteraadslid voel ik veel verantwoordelijkheid. Je moet immers alle belangen kunnen wegen, ook de belangen van mensen die het niet met jou of jouw partij eens zijn. Maar politiek bedrijven doe je niet alleen. Door goed samen te werken met ambtenaren, inwoners en andere collega’s uit de raad kun je tot mooie besluiten komen.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Door de decentralisaties is de gemeenteraad ontzettend relevant geworden! Opleiding is van essentieel belang om als raadslid niet te verdwalen in allerlei regelgeving en besluitvorming. Het is belangrijk dat je als partij en als gemeenteraad investeert in de opleiding van lokale politici.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Door als gemeenteraad niet af te wachten, maar proactief over onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan kun je in een vroeg stadium invloed uitoefenen op regionale agenda’s. Voor sommige regionale agenda’s hebben wij een werkgroep met verschillende raadsleden in het leven geroepen.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

In Arnhem heeft Bianca Hierck het initiatief Bijzonder in Arnhem opgezet. Bianca merkte dat je als ouder van een kind met een uitdaging of een handicap makkelijk verdwaalt in de regelgeving omtrent de zorg voor een kind. Door middel van haar website ‘Bijzonder in Arnhem’ deelt zij (samen met een kernteam van ouders) kennis en ervaring om andere ouders op weg te helpen.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Door een groot verschil aan ervaring is de behoefte aan opleiding van ieder raadslid anders. De samenstelling van een fractie en verdeling van portefeuilles is daar ook van invloed op. Arnhemse fracties hebben allemaal hun eigen opleidingsbudget dat zij kunnen inzetten.

In Arnhem hebben wij een rekenkamer die ontzettend relevante onderzoeken doen naar de effecten van beleid. Ook is de ondersteuning van de griffie enorm belangrijk voor de gemeenteraad. Ik denk dat met de groter wordende rol van digitalisering en de wens voor meer burgerparticipatie, in de toekomst de vraag naar meer ondersteuning zal groeien.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

Als voorzitter van de gemeenteraad is het belangrijk om je verbindend en onpartijdig op te stellen. Voor mij is de burgemeester een belangrijk aanspreekpunt waar het gaat om het bewaken van rust, orde en een debat waar we hard zijn op de inhoud maar zacht zijn op de relatie. Als een burgemeester direct door inwoners gekozen wordt, dan komt naar mijn idee deze onpartijdigheid van de burgemeester in het gedrang. Dan heeft de burgemeester immers te veel belang bij een eigen politieke agenda.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Onze griffie is een enorme steun. Met hun enorme kennis van de gang van zaken en hun vriendelijke en benaderbare houding, zijn zij van essentieel belang voor het werk van de gemeenteraad. Ondanks alle Coronamaatregelen hebben zij met veel flexibiliteit ons als gemeenteraad elke keer weten te ondersteunen, zodat de Arnhemse gemeenteraad goed konden vergaderen. Ik kan alleen maar enorm veel waardering uitspreken!

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Er wordt een overdrachtsdocument opgesteld door het college in samenwerking met ambtelijke ondersteuning. Als raad krijg je de mogelijkheid om daarover in gesprek te gaan. Dat vind ik een waardevolle toevoeging. Ambtenaren weten zo ontzettend veel over hun eigen vakgebied!

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Ik heb mij de komende periode niet verkiesbaar gesteld. Hoewel ik daarmee afscheid neem van de Arnhemse raad, neem ik geen afscheid van de lokale politiek. Ik ga mij de komende tijd samen met mijn collega’s van het Landelijk Bureau GroenLinks inzetten om de lokale afdelingen te versterken.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Daar heb ik (nog ) niet over nagedacht.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Ik ben trots op de beweging die ik in gang heb gezet om extra vluchtelingen op te vangen. Hoewel ik eerder heb gepleit voor meer opvang na de branden in Moria, is het gelukt om dit jaar 300 extra vluchtelingen op te vangen uit Afghanistan.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Beperk je werk als raadslid niet alleen tot het werk in de raadzaal. Bezoek bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten en bijeenkomsten van belangenorganisaties. Je komt daardoor veel inwoners tegen die je haarfijn kunnen uitleggen wat een beslissing van de gemeenteraad voor hun dagelijks leven heeft betekend. Beperk je werk als raadslid niet alleen tot het werk in de raadzaal, ga eens wat vaker naar buiten!

Vorige/volgende