Marijke Gemser
Je bent geen expert op alle onderwerpen. Samen met je partij weet je meer dan alleen.

Marijke Gemser, Velsen

Marijke Gemser

Gemeente Velsen

Raadslid in de gemeente: Velsen
Raadslid sinds: Deze periode, na vorming college, juni 2022
Partij: PvdA Velsen
Hoofdberoep: Bestuurssecretaris gehandicaptenzorg
Facebook: Marijke Gemser 
LinkedIn: Marijke Gemser
Instagram: Marijke Gemser

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik zet mij graag in voor anderen en door deelname aan de gemeenteraad kan ik van betekenis zijn mijn gemeente. Ik vind het heel belangrijk dat er ingezet wordt op preventie. Alleen zo krijgen we de stijgende landelijke zorgkosten onder controle. We hebben in Velsen nu geld vrij kunnen maken voor een extra jongerenwerker. Dat is een mooi begin, maar we zijn er nog lang niet.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja en nee. Ik voel de verantwoordelijkheid, maar het blijft een functie erbij. De agenda van het dagelijks bestuur bepaalt veel. Het dualisme mag meer aandacht krijgen.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Meer contact met inwoners en meer betrokkenheid van de burgers bij lokale politiek.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik sta graag midden in de samenleving en ben benaderbaar voor inwoners en organisaties.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja. In principe wel. Iedere mening is er één en samen vertegenwoordigen we Velsen. Wel is het belangrijk elkaar altijd respectvol te blijven behandelen. Je kunt het op de inhoud met elkaar oneens zijn, maar je maakt het niet persoonlijk.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Er wordt gewerkt aan een lange termijnagenda. Als die gevuld en goed op orde is, heb je eerder in beeld welke onderwerpen langskomen en kun je er meer mee. De raad komt dan beter in positie en kan eerder meepraten en sturen. Tot die tijd houdt ik dagelijks in de gaten welke stukken er naar de gemeenteraad worden gestuurd.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Er was een regionaal overleg, maar dat werkte niet naar behoren. Nu worden er nieuwe overleggen gepland door de griffie met beide regio’s waar we onderdeel van zijn en wordt er meer nagedacht over wat, per thema, logische samenwerkingsverbanden zijn.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Participatie is één van de speerpunten uit ons Raadsakkoord. We staan als gehele raad achter het raadsprogramma dat is opgesteld voor 4 jaar voor Velsen. Inwoners worden middels participatietrajecten betrokken. Waar we al meerdere malen over gesproken hebben is Velsen Doet! Hierbij krijgen inwoners naar voorbeeld van een project in de gemeente Ede een budget dat zij in kunnen zetten om initiatieven in de gemeente financieel te ondersteunen. Zo krijgen inwoners meer invloed op wat er in hun eigen woonomgeving gebeurt. Een goede ontwikkeling wat mij betreft.

In Velsen staan zowel raadsleden als wethouders dichtbij de mensen en zijn ze persoonlijk goed benaderbaar. Ook dat is belangrijk om signalen uit de samenleving op te vangen en inwoners mee te kunnen laten doen.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Dit kan niet altijd, omdat hij ook portefeuilles heeft. Dan is er een plaatsvervangend voorzitter. Het lijkt me geen makkelijke taak, dus goed dat er iemand met ervaring is en die boven de partijen staat die dit doet.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De griffie zet de raad goed in positie en is altijd bereid om te ondersteunen en mee te denken. De griffie is aan het uitbreiden om deze ondersteuning en advisering te kunnen verbeteren.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Er is op een gezonde manier aandacht voor deze groepen en zij zijn ook vertegenwoordigd binnen de raad. Wel vind ik het belangrijk dat we raadsleden kiezen om hun kennis en kunde en niet specifiek omdat ze bijvoorbeeld vrouw zijn. Er moet een goede balans zijn, maar geschiktheid moet het belangrijkste zijn. De balans hebben we naar mijn mening in Velsen goed voor elkaar in de raad.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik zou graag zien dat zowel de jeugdzorg als WMO zich meer zou richten op preventie en dat we de expertise daar laten waar deze hoort, namelijk bij de organisaties. Gemeenten leggen organisaties nu enorme administratieve lasten op en dit gaat af van kostbare tijd voor zorg. De gemeente moet goed zorgen voor haar inwoners en professionals daarbij inzetten. Hier moeten we in investeren, zodat het de maatschappij uiteindelijk minder geld kost. Kijk niet alleen naar bijvoorbeeld het WMO-potje, maar kijk ook wat goedkopere WMO-zorg oplevert landelijk wanneer daardoor geen duurdere WLZ-zorg nodig is. Dit moet wel op de een of andere manier terugkomen. Daar moeten gemeenten gezamenlijk in optrekken en het gesprek over aangaan.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Probeer niet alles te begrijpen. Je bent geen expert op alle onderwerpen. Samen met je partij weet je meer dan alleen.

Vorige/volgende