Marina Casadei
Haal je informatie niet alleen uit de stukken, maar ook bij de mensen over wie het gaat

Marina Casadei, Amstelveen

Marina Casadei

Gemeente Amstelveen

Naam: Marina Casadei
Raadslid in de gemeente: Amstelveen
Raadslid sinds: 2014
Partij: Socialistische Partij
Hoofdberoep: Vrijwilligerscoördinator Humanitas Home-Start

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben iemand die graag werkt in de maatschappelijke dienstverlening. Uit de beantwoording van de volgende vragen zal blijken hoe ik tegenover het raadslidmaatschap sta. Ik beperk me in ieder geval niet tot het lezen van stukken en het vergaderen met de fractie en de gemeenteraad. Het is veel meer dan dat!

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan.  Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ik weet dat heel veel mensen op mij hebben gestemd, omdat zij mij kennen als iemand die graag opkomt voor inwoners die het moeilijk hebben. Ik ben vereerd met het vertrouwen dat er in mij is gesteld en doe mijn best om ze te vertegenwoordigen en mijn mede-raadsleden te informeren over wat hen bezig houdt.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Het thema participatie en re-integratie en het thema WMO.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ongeveer 12 uur, maar vaak ook meer.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Misschien is het zelfs te veel. Als raadslid van een gemeente zoals Amstelveen wordt je geacht naast je raadslidmaatschap te werken. Daar moet je dus je inkomen genereren. Een tegemoetkoming in de onkosten vind ik redelijk. Zoals iedereen weet hanteren we bij de SP een afdracht-regeling en daar ben ik het ook mee eens. Alle volksvertegenwoordigers staan hun vergoeding af aan het landelijk bureau, waarna ze een onkostenvergoeding krijgen.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen kritiek hebben. Ook hier in Amstelveen voelen veel mensen zich niet gehoord. Mensen met vragen of opmerkingen die jou als volksvertegenwoordiger benaderen moet je serieus nemen. Zelf maak ik dan het liefste een afspraak om goed te luisteren wat er speelt. Zo nodig kaart ik dat aan in een commissievergadering. Maar als we veel opmerkingen of klachten van dezelfde aard krijgen, dan is er meer aan de hand en vergt dat actie. We hebben daarom op 1 februari samen met statushouders en mensen met een uitkering voor het raadhuis gedemonstreerd tegen het keiharde participatiebeleid. De SP is een activistische partij en ons motto is dan ook: Geen fractie zonder actie.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ik ben van mening dat we meer dan ooit moeten controleren of de gemeente de zorgtaken goed uitvoert. Door de vele gesprekken die ik voer met mensen in de wijken heb ik helaas meerdere keren gehoord dat er wordt afgezien van hulp, omdat men aanhikt tegen de aanvraagprocedure of omdat de eigen bijdrage WMO niet kan worden opgebracht. Als dat gebeurt schiet je natuurlijk je doel voorbij. Ik ben bang dat hulpvragers te snel te horen krijgen dat zij wat meer zelfredzaam moeten zijn. Maar ik ken diverse mensen die nooit zelfredzaam zullen worden. Dat moet je als gemeente dan ook durven erkennen. Wat betreft de uitvoering van de participatiewet wordt er in Amstelveen een keihard beleid gevoerd. De druk die op mensen in de bijstand wordt uitgeoefend is dermate hoog, dat mensen gestrest raken en ziek worden. Ook zijn veel mensen bang en durven zich niet te verzetten tegen alles wat ze wordt opgedragen te doen. We hebben ze een stem proberen te geven door de verhalen van mensen die zich wél durven uit te spreken op te tekenen in een zwartboek.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Dat het nog belangrijker wordt om goed beleid vast te stellen met oog voor het belang van de inwoners. De omgevingswet laat veel ruimte om zaken naar eigen inzicht te regelen. Het gevaar schuilt erin dat grote bedrijven met allerlei adviseurs en juristen in dienst hier vooral van profiteren en de gewone burger het nakijken heeft.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Als SP raadslid volg je de meeste trainingen en cursussen via de SP. Je wordt er bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Ook beoogde raadsleden worden goed voorbereid op hun taak en zijn verplicht de cursus lokale politiek te volgen. Dat is heel leerzaam maar ook leuk. Je leert partijgenoten uit andere delen van het land kennen en kunt met ze van gedachten wisselen over verschillende thema’s.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een gemeenteraad moet allereerst goed zichtbaar zijn voor de mensen die ze vertegenwoordigen. In de lokale media laten raadsleden zich graag interviewen, inclusief ondergetekende. Verder is het aan de gemeenteraad om beleid kritisch te volgen en indien nodig bij te sturen. Wat ik de afgelopen vier jaar als gemeenteraadslid heb opgemerkt is dat er niet of nauwelijks oppositie wordt gevoerd. Oppositiepartijen zouden de krachten moeten bundelen om een sterk tegengeluid te laten horen. Terwijl iedereen ziet dat er veel zaken niet goed gaan.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Het is natuurlijk allebei belangrijk. Maar wat wij zien is dat veel raadsleden zich focussen op wet- en regelgeving. Het is de kunst om dan in de praktijk te kijken hoe de uitvoering van het beoogde beleid uitpakt. Dat kan alleen door met de mensen die met het beleid te maken hebben te praten. En dan ook met álle doelgroepen en niet alleen met de eigen achterban. Dat is iets waar wij als lokale SP-afdeling ook nog aan kunnen werken.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Dat is een open deur! Uiteraard horen raadsleden dat te zijn!

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Daarover ben ik niet altijd tevreden. De gemeente Amstelveen zit wat betreft het openbaar vervoer in een metropoolregio waar Amsterdam ook bij hoort. Dat betekent dat Amsterdam en de grote vervoersmaatschappijen voor de kleinere gemeenten bepaalt wat er gaat veranderen. Er zitten weliswaar Amstelveense raadsleden in het overlegorgaan, maar ze hebben volgens mij geen enkele invloed kunnen uitoefenen op de OV-verbindingen in onze regio. Nu zien we belangrijke buslijnen en haltes verdwijnen, waardoor hele wijken straks verstoken zijn van OV. Als gemeenteraad kun je niet of nauwelijks invloed uitoefenen op de besluitvorming. Het zijn dus ondemocratische instituten.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Ik ga zeker door als ik word gekozen. De nieuwe doelen hangen nauw samen met het beleid op het gebied van zorg, welzijn en integratie. Er zijn door de regering Rutte III plannen gemaakt die door het college vast en zeker met groot enthousiasme worden ontvangen. Sterker nog: als er iets verandert binnen het sociaal domein, dan wil een Amstelveens college onder leiding van de VVD meestal het beste jongetje van de klas zijn. Maar vaak zijn die veranderingen niet in het belang van de inwoner. Dat hebben we gezien aan de participatiewet, die door Amstelveen behoorlijk strak wordt uitgevoerd.

Het woord maatwerk is in onze gemeente behoorlijk gedevalueerd. Er is mij veel aan gelegen  om maatwerk ook weer echt maatwerk te laten zijn, waarbij goed wordt geluisterd naar wat de mensen nodig hebben. En ook al kun je ze niet altijd alles bieden, dan nog blijft het belangrijk voor ambtenaren bij wie wordt aangeklopt om goed te luisteren en zich in te leven in de situatie van de hulpvrager. Niemand klopt voor zijn lol aan bij de gemeente.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Als je beleidsnota’s te lezen krijgt die over mensen gaan, dan eerst spreken met degenen waar het over gaat. Alleen zo kom je erachter of er een goede weg wordt bewandeld. Oftewel: haal je informatie niet alleen uit de stukken, maar ook bij de mensen over wie het gaat.

Vorige/volgende