U bent hier

Marjolijn van den Tweel

Marjolijn van den Tweel

Gouda
Diversiteit aan mensen moet zichtbaar zijn op de kieslijst van elke partij.

Raadslid sinds: maart 2010
Partij: Gouda Positief
Hoofdberoep: HR Manager
Twitter: @marjolijntweel

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, dat besef ik mij en dat merk ik ook aan het belang van de stemming tijdens besluitvormende vergaderingen. Ik hecht er veel belang aan dat de plannen van het college getoetst worden, dat hier over gediscussieerd wordt en dat er het beste besloten wordt voor onze inwoners en onze stad.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil? 

Ik ben woordvoerder op het sociale domein; ik vind het heel belangrijk dat er zo veel mogelijk gezocht wordt naar maatwerk; vraaggericht en kostenbewust met als doel het optimale resultaat te bereiken voor onze samenleving. Voor mij is het zoeken van verbinding tussen zakelijkheid en de mensen die het betreft een belangrijke drijfveer. Daarnaast ben ik lid van de werkgroep integriteit; ik zou er het meest trots op zijn als ik in deze rol niet hoef op te treden, omdat er geen sprake is van integriteitsschendingen.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Tussen de 15 a 20 uur; afhankelijk van de onderwerpen die op de agenda staan.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan? 

Ja; ik denkt dat het in ieders belang is dat er een kundig en besluitvaardig bestuur is. In mijn optiek betekent dit dat er aandacht zou moeten zijn voor diversiteit van mensen, net als investeren in opleidingen. Diversiteit aan mensen moet zichtbaar zijn op de kieslijst van elke partij. Wat mij betreft mag er wat meer aandacht besteed worden aan collectieve trainingen of cursussen. Naast raadslid ben ik ook HR manager; ik hecht er belang aan dat mensen wanneer ze een functie uitoefenen, hiervoor geschikt zijn of gemaakt worden, dat zij beoordeeld worden en dat ze met enige regelmaat geschoold worden. Het is nu aan de individuele partijen om hier invulling aan te geven; wat mij betreft zou daar meer in gefaciliteerd kunnen worden, door de gemeente of de VNG, rekening houdend met het feit dat raadsleden er vaak ook nog een functie naast hebben en dit soort trainingen in de avonden gegeven zou moeten worden.

Diversiteit aan mensen moet zichtbaar zijn op de kieslijst van elke partij.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Ook in Gouda hebben we te maken met bedreigingen; persoonlijk heb ik hier ook mee te maken gehad. Dat is doodeng, vooral wanneer je, zoals ik, een gezin hebt. Toch wil ik hier niet aan toegeven; het is immers pure intimidatie. Gelukkig is er hele goede ondersteuning en begeleiding. Als raadslid sta ik ervoor het persoonlijke belang tegen het algemene belang af te wegen en ga ik op basis van argumenten het debat aan. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en iedereen heeft het recht deze, in dit debat, te verdedigen. Niemand heeft het recht om te bedreigen en hier moeten we dan ook niet voor wijken.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Zelf heb ik veel steun gehad aan bescherming en ondersteuning door de politie. Ik denk dat het belangrijk is om ervaringen te kunnen delen en te weten dat deze serieus genomen worden. Het organiseren van thema avonden kan in mijn optiek helpen, net als het toeganklijk maken van nazorg indien dat van toepassing is. We zitten er als raadslid tenslotte voor de samenleving en staan in de schijnwerpers; dan is het wat mij betreft logisch dat er een vangnet is wanneer wij bedreigd of geïntimideerd worden.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? 

Ja, dat vind ik wel. Omdat je door de decentralisaties veel dichter bij het faciliteren van zorg betrokken bent en er bovendien sprake is van een grote bezuinigingsoperatie, moet je heel zorgvuldig afwegen, zodat er voor iedereen die dat nodig heeft de juiste en voldoende zorg word aan geboden die met de middelen die ervoor zijn ook gerealiseerd kan worden. Dat betekent in mijn optiek dat je, meer dan voorheen, ook moet kijken naar het beleid wat de gemeente daarvoor ontwikkelt. Een creatieve manier van samenwerken door aanbieders, bijvoorbeeld, wanneer de kaders voor inkoop van zorg worden vastgesteld.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

De omgevingswet laat nog even op zich wachten; dat geeft de tijd en de gelegenheid om ons hier goed op voor te bereiden en daarom is het goed om hier nu al mee aan de slag te gaan.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Ik ben er heel trots op dat wij als nieuwe lokale partij in onze eerste periode met 3 zetels in de raad zijn gekomen en nu in onze tweede periode met vier zetels en een wethouder. Dan doen wij het als lokale partij goed voor onze stad, meen ik. Daarnaast ben ik er trots op dat het lukt om thema’s die voor iedereen van belang zijn op de agenda te zetten. Dat het ons lukt om binnen budget te blijven; dat we het aandurven een ombudsfunctie te onderzoeken om inwoners een mogelijkheid te geven een probleem aan de kaak te stellen, waardoor deze individueel opgelost kan worden en waardoor het beleid in zijn algemeenheid verbeterd kan worden.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Om te genieten van de rol die je als raadslid kan vervullen; het kost veel tijd en inzet, maar het levert heel veel voldoening op.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

In mijn optiek niet; ik merk het niet en concludeer dat dit veel beter kan; zie ook mijn antwoord op de vraag over het functioneren van raadsleden.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Ja; voor mij is het raadslidmaatschap een nevenfunctie en een erebaan. Ik vind de vergoeding daarvoor ruim; als ik er niet voor zou worden betaald, zou ik het ook doen. Als je het vergelijkt met een functie in het bedrijfsleven of de overheid, dan is het een slecht betaalde baan.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Alle drie; om dit werk te kunnen doen en dus kaders te stellen en te controleren, heb je het mandaat van de kiezers gekregen en moet je regelmatig afstemmen met de achterban.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

In regionaal verband als raden of een vertegenwoordiging hiervan samen komen. Nu komt het voor dat stukken afzonderlijk in raden worden aangeboden; ook nog op uiteenlopende tijdstippen. Zo is er geen spraken van directe afstemming, maar een opeenvolging van besluiten die elkaar soms tegenspreken.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het aantrekkelijker maken van de functie van raadslid, bijvoorbeeld door het aanbieden van meer opleidingen. 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de controlerende rol van de raad in 2016 als hoofdthema. Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

Zoals ik al eerder aangaf is het mandaat dat wij van de kiezer hebben gekregen belangrijk; dat betekent echter ook dat er vertrouwen moet zijn in de gekozen raadleden en het uitoefenen van hun taak volgens het gestelde coalitie akkoord en het verkiezingsprogramma. Het is in mijn ogen om die reden belangrijk om in contact te blijven en te peilen hoe inwoners over bepaalde thema’s denken. Door dat actief op te zoeken als raadslid, betrek je bewoners bij deze controlerende taak.

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’ 

Voor; iedereen heeft recht op zijn mening en ook het recht deze uit te dragen en te verdedigen; wij zijn er als raadsleden voor gekozen dit te doen namens onze inwoners en te besluiten hoe aan deze meningen invulling gegeven wordt middels beleid. Daarbij blijft het van belang, zoals ook eerder gezegd, om af te stemmen.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’ 

Voor; ik vind dat je als raad een voorbeeldfunctie hebt in hoe je met elkaar omgaat; we mogen in de raad met elkaar van mening verschillen en hierover in discussie gaan, maar altijd met respect voor de ander; dat mag er pittig aan toe gaan, zolang je na afloop met iedereen weer als mens een drankje kunt drinken en een gesprek aan kunt gaan.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Wanneer wij op een zuivere manier invulling hebben kunnen geven aan ons verkiezingsprogramma en het coalitie akkoord en onze doelen hebben kunnen bereiken.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Ik heb besloten om na acht jaar niet meer als eerste vrouw op de lijst te gaan, maar plaats te maken voor nieuw talent en op een lagere plaats te willen. Het is uiteindelijk aan de kiezer of ik al dan niet verkozen word.