Mark Kampman
Partijen zijn het niet altijd met elkaar eens, maar laten elkaar wel steeds in hun waarde en respecteren elkaar.

Mark Kampman, Raalte

Mark Kampman

Gemeente Raalte

Naam: Mark Kampman
Raadslid in de gemeente: Raalte
Raadslid sinds: Juni 2014
Partij: GemeenteBelangen Raalte
Hoofdberoep: Docent VSO De Korte Dreef – SOTOG
Twitter: @kampman_mark
Facebook: Mark Kampman
LinkedIn: Mark Kampman

Waarom bent u raadslid geworden?

Omdat ik me graag maatschappelijk wil inzetten en vooral aandacht wil hebben voor het sociale domein binnen de gemeente Raalte.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja, maar dan moet je als politieke partij en individueel raadslid hier wel actief in acteren; dus kaders meegeven en controleren of het zo gaat als is afgesproken. Goed luisteren naar de inwoners en als zaken zich voordoen dit op de agenda zetten.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Meerdere onderwerpen:

De Kindergemeenteraad Raalte, vorig jaar mei heb ik hier een initiatiefvoorstel voor ingediend. Na meerdere werkgroep sessies het afgelopen jaar gaan we hier vanaf het nieuwe schooljaar in Raalte mee aan de slag!

Voor Raalter ondernemers en instellingen wil ik graag een “award” voor sociaal maatschappelijk ondernemen, dus mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meer kans bieden op de arbeidsmarkt, hopelijk komen we hier volgend jaar ook mee verder.

En natuurlijk mijn eigen portefeuilles; Jeugdzorg, Participatiewet en Onderwijs.

Partijen zijn het niet altijd met elkaar eens, maar laten elkaar wel steeds in hun waarde en respecteren elkaar.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

De gemeente Raalte heeft een inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden. Ook hebben we financiële fractieondersteuning om opleidingen en cursussen te volgen. Zelf heb ik bijvoorbeeld trainingen debatteren en voorzitten gevolgd.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Heel belangrijk! Voor vragen, ondersteuning en hulp bij bijvoorbeeld het voorbereiden van een motie zeer waardevol.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Bestuurlijke vernieuwing.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Luisteren naar inwoners, als gemeenteraad weten wat er speelt in je gemeente en vervolgens de inwoners faciliteren en kaders meegeven.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Niet ontevreden, maar dit is wel een belangrijk punt van aandacht omdat deze wel steeds verder van de raad af komt te staan. Belangrijk om de grip hierop te blijven houden.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

De Raad op pad: met de voltallige raad, college en ambtelijk langs de verschillende kernen ophalen wat er leeft bij de inwoners en hier een agendapunt van maken.

Rond de Tafel gesprekken: inwoners krijgen meer de mogelijkheid om met raadsleden te praten over thema's. Ze kunnen ook zelf onderwerpen aandragen. Deze komen vervolgens op de agenda van de raad.

Burgerbegroting: inwoners van een kern gaan samen beslissen waar ze het geld het beste aan uit kunnen geven.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Participatie van inwoners! Voorbeelden genoeg in Raalte zoals bijvoorbeeld “Groen samen doen”; in verschillende werksessies zijn er mooie ideeën en een visie ontstaan.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

6 vrouwen en 19 mannen (3 er van zijn trouwens van GemeenteBelangen).

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Nee, een debat is om de beslissingen die je als raadslid en politieke partij neemt uit te leggen aan de inwoners. Vooral bij wat zwaardere onderwerpen is dit wel eens lastig en zit je niet altijd op een lijn met de andere fracties, maar uiteindelijk zie je dan wel een mooi democratisch proces.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad. Dit moet niet door maar één persoon worden ingenomen.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Eens! Een raadslid moet een mening kunnen geven zonder dat hij/zij met agressie, intimidatie of geweld te maken krijgt. Ben je het niet eens met een raadslid, ga dan in gesprek, dit zal meer resultaat opleveren.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Bestuurlijke vernieuwing!

En dat partijen het niet altijd met elkaar eens zijn, maar elkaar wel steeds in waarde laten en elkaar respecteren.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Als je met meerdere raadsleden in een fractie zit, verdeel dan de portefeuilles vooraf. Maak gebruik van de expertise van een steunfractie. Zorg dat je goed op de hoogte blijft en ingelezen bent in jouw onderwerp. Blijf in contact en benaderbaar voor je kiezers. Kom zelf met leuke en frisse ideeën en onderwerpen om jouw gemeente nog leuker en leefbaarder te maken. Zoek een goede balans tussen werk, gezin, gemeenteraad en vrije tijd. En blijf vooral jezelf!

Vorige/volgende