Mees Hillenbrink
Ik wil naar de bezorgde inwoners luisteren en de schakel tussen hen en het gemeentehuis zijn.

Mees Hillenbrink, Venray

Mees Hillenbrink

Gemeente Venray

Raadslid sinds: Maart 2022
Partij: Venray Lokaal
Hoofdberoep: Student Politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Twitter: Mees Hillenbrink (@MeesHillenbrink)
Facebook: Mees Hillenbrink
Instagram: Mees Hillenbrink (@meeshillenbrink)
LinkedIn: Mees Hillenbrink

 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik was op school al veel bezig met maatschappelijke vraagstukken en zag mogelijkheden voor verbetering binnen mijn gemeente. Ondanks dat ik nog niet mocht stemmen, wilde ik toch invloed uitoefenen in de politiek. Op mijn vijftiende ben ik daarom aangesloten bij een lokale partij in mijn gemeente.

Na 4 jaar commissiewerk te hebben gedaan vond ik het tijd om meer te doen. Er was veel gebeurd in de wereld, en de Venrayse politiek bleef zeker niet achter. Mijn studie-ervaring hielp me om deze bestuurlijke knelpunten te doorgronden, terwijl gesprekken met Venraynaren me inzicht gaven in wat er écht leefde onder de bevolking. Jongeren die wanhopig op zoek zijn naar een huis, onze natuur die wordt verwaarloosd, en een politiek die ver weg van de samenleving staat. Er gaat veel fout in Venray, maar er zijn minstens zoveel kansen te ontdekken. Ik ben raadslid geworden om die kansen te benutten.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ik ervaar dat absoluut zo. Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen agenda, stellen de begroting vast en nemen beslissingen over de uitvoering van beleid door het college. In de praktijk moeten we echter vaak rekening houden met het Rijk of de Provincie, waardoor onze vrijheid in het vormgeven van beleid soms beperkt is. Desondanks blijft het een feit dat beleid niet kan worden doorgevoerd zonder instemming van de raad.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De kracht en relevantie van de raad liggen naar mijn mening in de legitimiteit die deze bezit. Om deze te vergroten, moeten we ervoor zorgen dat we inwoners meer betrekken bij de politiek. Dit kan onder andere worden bereikt door als raad altijd zichtbaar te zijn, niet alleen tijdens verkiezingen. Daarnaast kiezen wij als partij ervoor om inwoners actief te informeren over de genomen besluiten en de redenen daarachter. Alleen wanneer inwoners actief deelnemen aan de politiek, is het beleid dat voortkomt uit dit proces het resultaat van een gezamenlijke visie. Dit vormt voor mij het kenmerk van een krachtige democratie.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik zie mezelf als een betrokken raadslid. Ik probeer veel in contact te staan met inwoners en probeer ook zichtbaar te blijven, bijvoorbeeld op sociale media. Ik sla nooit een gesprek af en neem altijd de tijd om te luisteren. De informatie van de inwoner is essentieel voor het complete plaatje.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben het hier volledig mee eens. Onze democratische rechtsstaat rust op de vrijheid van meningsuiting, die overal gerespecteerd moet worden. Het blijft echter belangrijk dat we ons niet verliezen in feitenvrije politiek en persoonlijke aanvallen. Als politici hebben we een voorbeeldfunctie. Laten we elkaar dus altijd met respect behandelen, waarbij de inhoud centraal staat.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Prioriteren en samenwerken! Als raadslid moet je accepteren dat je niet alles kunt lezen en overal bij kunt zijn. Het is dan belangrijk dat je goed samenwerkt met je (steun)fractie en daarbinnen ook keuzes maakt. Blijf dus betrokken bij alles, maar besef dat je niet elk dossier tot in de puntjes kunt doornemen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

We werken op het gebied van bedrijfsvoering samen met andere gemeenten. Verder hebben we met het oog op regionale samenwerking 8 verschillende gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten in Nederland en Duitsland.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

De opkomst van een participatiesamenleving vraagt om een participerende overheid. Daarom schreef ik eerder dit jaar een motie om het uitdaagrecht aan ons burgerparticipatiebeleid toe te voegen. Ik ben namelijk van mening dat dit de democratische legitimiteit vergroot en het de kloof tussen inwoner en politiek verkleint. Daarnaast geloof ik dat het samen oppakken van taken leidt tot meer maatschappelijke betrokkenheid van inwoners. Dit is natuurlijk maar een van de vele voorbeelden.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

De burgemeester is een stabiele en neutrale factor in de raadsvergadering. Ik denk echter ook dat een onafhankelijke voorzitter de uitvoerende en controlerende macht puurder scheidt. Er valt naar mijn idee wat voor beide te zeggen. Voor nu houd ik het nog even bij de burgemeester als voorzitter.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ik ervaar de ondersteuning door de griffie als uitstekend. Als voorzitter van de Raadscommissie Wonen werk ik nauw samen met de griffie. Tijdens de vergadering ervaar ik het als prettige ondersteuning. Ik zou mijn werk als raadslid minder goed kunnen doen als ik niet de ondersteuning van onze griffie zou hebben. Ik zie voor nu geen vraag naar bredere ondersteuning. Mocht dat wel zo zijn, dan zullen we dat in de raad bespreken.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

We verstrekken informatie over besluiten in meerdere talen als dat nodig is. Verder doen we hier niets mee.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?  

De politiek weer bij de inwoner brengen. Het vertrouwen in de politiek is erg laag, dat komt mede doordat mensen zich verwaarloost en niet gehoord voelen. De politiek zou er niet meer voor ze zijn. Ik wil naar de bezorgde inwoners luisteren en de schakel tussen hen en het gemeentehuis zijn.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Houd vast aan je idealen en gebruik ze als motivatie om de wereld om je heen beter te maken.

Vorige/volgende