Nico de Jong
Democratie is meer dan de raadszaal, dat vindt juist plaats in de dorpshuizen en wijkgebouwen en op straat.

Nico de Jong, Alphen aan den Rijn

Nico de Jong

Gemeente Alphen aan den Rijn

Raadslid van de Week

Naam: Nico de Jong
Raadslid in de gemeente: Alphen aan den Rijn
Raadslid sinds: 2022
Partij: Lokaal Belang Alphen
Hoofdberoep: Transport Manager
Twitter Account Nico de Jong
Facebook Account Nico de Jong
Instagram Account Nico de Jong
LinkedIn Account Nico de Jong 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik was van jongs af aan geïnteresseerd in politiek en dat kwam door een plaatselijke VVD-er die zich echt hard maakte voor de belangen van de inwoners. Mijn zakelijke carrière is op een heel ander vlak, maar nadat ik gevraagd werd door een lokale partij  wakkerde het waakvlammetje van de maatschappelijk verantwoordelijkheid op tot een serieuze brand en ben ik me ‘ermee gaan bemoeien’. Van het een kwam het ander en na de laatste gemeenteraadsverkiezingen kwam ik met voorkeursstemmen in de Raad. Een partij die dichtbij de mensen staat, de sociale thema’s erg belangrijk vindt en vooral pragmatisch is vind ik erg belangrijk.

Ik vind het belangrijk dat je er bent voor de inwoners je bent er namens en voor hen.

Werken van Buiten naar Binnen is mijn motto!

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Die beleving is ondergeschikt aan het feit. De gemeenteraad heeft de verantwoordelijkheid om te functioneren als hoogste politieke orgaan. In Alphen aan den Rijn zijn we ons zeer bewust van onze positie en de taakstelling: we vormen de volksvertegenwoordiging, we stellen de kaders en we controleren het college van B&W. Met de kanttekening dat steeds meer zaken vanuit Den Haag worden opgelegd.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Hoewel de gemeenteraad uit meerdere fracties bestaat, zouden gemeenteraden veel meer als eenheid naar buiten mogen treden. De verschillende fracties verschillen inhoudelijk misschien van mening, maar de raadsleden zouden het over één ding eens moeten zijn: hoe vertegenwoordigen wij al onze inwoners het beste?

Dat is in ieder geval niet door kijvend over allerlei procedures over straat te rollen. Een sterke griffie als schakel tussen de raad en de samenleving is daarbij onmisbaar. De ondersteuning vanuit de griffie verdient overigens een dikke pluim

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik vind het belangrijk goed naar anderen te luisteren en dan te zoeken waar we elkaar kunnen vinden. Door overeenkomsten in standpunten te zoeken in plaats van naar verschillen kom je vaak verder. Het overgrote deel haal je op buiten het gemeentehuis dus ben ik meer buiten te vinden om informatie op te halen die van belang is voor onze inwoners.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Zolang het over de inhoud gaat, ben ik het daar mee eens. Ik heb er echter een grote hekel aan als men in een vergadering probeert anderen persoonlijk aan te vallen of vliegen af te vangen. Verder heb ik er moeite mee als politici een loopje nemen met de waarheid en feiten verdraaien. Debatteren doe je op inhoud en met respect voor de anderen.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Dat vraagt vooral om keuzes maken. Als individueel raadslid is het onmogelijk om alles wat het college voorstelt of aandraagt tot je te nemen. Je zult daarom moeten focussen op de onderwerpen die jij belangrijk vindt. In een wat grotere fractie kun je de onderwerpen verdelen.

Ik probeer wel alle raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven door te nemen. Ik vind dat voorstellen kort en bondig moeten beschrijven wat het probleem is dat om een oplossing vraagt en dat we kunnen kiezen uit verschillende opties voor een oplossing. Het college moet dan motiveren welke keuze volgend hen de beste is. Dat moet voor mij voldoende zijn om een standpunt te bepalen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Regelmatig worden de samenwerkingsverbanden besproken en worden uitgenodigd om in de raadscommissies te vertellen wat ze bezighoudt. Maar dat is een momentopname. Het is ondoenlijk om de brei van stukken die de verbanden produceren goed te volgen. Laat staan naar alle bijeenkomsten te gaan die regionaal georganiseerd worden.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

We zijn er nog lang niet wat betreft de burgerparticipatie en zouden veel meer van buiten naar binnen moeten werken en de burgers beter betrekken. ( er zit veel kennis bij onze inwoners waar je gebruik van zou moeten maken)’

Een mooi voorbeeld vind ik het gebiedsgericht werken waarbij er in de wijken en dorpen diverse avonden georganiseerd worden en de burgers kunnen meedenken over wat zij belangrijk vinden voor hun wijk of dorp, ook is hierbij terugkoppeling gegeven tijdens een tweede ronde en loopt dit proces nog steeds.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Helemaal eens. Een voorzitter heeft altijd een sturende rol. Onpartijdigheid is dus een ding. Die hoort de burgemeester vanuit zijn ambt te betrachten.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning vanuit de griffie is niet alleen ontzettend fijn, maar cruciaal om je werk als raadslid goed te kunnen doen. Ik ben als raadslid ontzettend dankbaar voor hun aanwezigheid en inzet je kunt altijd bij hen terecht voor alle ondersteuning, er is mij niet bekend dat er extra budget nodig zou zijn voor uitbreiding.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Iedereen heeft evenveel invloed bij ons in de gemeenteraad.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Burgerparticipatie ,het van Buiten naar Binnen werken en streef ik er naar de afstand tussen de gemeenteraad en de inwoners kleiner te maken en uiteraard een betaalbare woning voor iedereen.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Vooral jezelf blijven en eerlijk blijven en altijd weer reflecteren voor wie je in de Raad zit. Zoek vooral de verbinding in plaats van de verschillen en wees je bewust dat je samen met de andere partijen altijd dat juiste doet in belang van de inwoners.

 

Vorige/volgende