Heleen Peters
Als je een grote mond hebt en goede ideeën hebt, je niet langs de lijn moet blijven staan, maar iets moet doen met je mening en ideeën!

Heleen Peters, Nieuwegein

Heleen Peters

Gemeente Nieuwegein

Raadslid in de gemeente: Nieuwegein
Raadslid sinds: 2018
Partij: Lokale Vernieuwing   
Hoofdberoep: Advocaat (in strafzaken)      
Facebook: Better Call Heleen
LinkedIn: Heleen Peters (mw. mr. H.M.G. Peters)

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Het enige juiste antwoord is natuurlijk: omdat de inwoners van Nieuwegein mij in 2018 (met voorkeursstemmen) en in 2022 (als lijsttrekker) hebben gekozen als raadslid!

Ik heb mij kandidaat gesteld nadat ik eerst eenmaal ‘nee’ had gezegd, om vervolgens, nadat het verzoek nogmaals kwam, toch overstag te gaan. Ik vond, na goed nadenken, dat als je een grote mond hebt en goede ideeën hebt, je niet langs de lijn moet blijven staan, maar iets moet doen met je mening en ideeën! Het is te gek om te zien dat je zo mooie dingen voor je stad kunt doen en betekenen. Mijn drive is met name gelegen op het gebied van jeugdhulp/-zorg/-criminaliteit en openbare orde en veiligheid.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Als raadslid weet en beleef ik dat zeker. Ik ervaar echter dat de inwoners/Nieuwegeiners zich dat niet altijd beseffen, waardoor de gemeenteraad een ‘ver van mijn bed-show’ dreigt te worden/is en de inwonersbetrokkenheid soms echt een grote uitdaging is. Ook daarin zie ik een rol voor mijzelf weggelegd: het is mooi dat wij als raadsleden weten dat de raad het hoogste bestuursorgaan is, belangrijker is echter dat de Nieuwegeiners dat weten, beleven en vervolgens net zo enthousiast worden als ik om mee te doen en denken!

 3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Als aanvulling op vraag 2: wij doen als raad prachtig en belangrijk werk, maar niet voor onszelf! Wij doen het voor onze stad en de inwoners. In Nieuwegein is de opkomst bij de verkiezingen vaak (nog) net iets lager dan het landelijk gemiddelde. Mede dit gegeven is aanleiding geweest om met een aparte commissie na te denken over de vraag hoe we dit kunnen veranderen. En dan gaat het niet alleen over de opkomst bij de verkiezingen, maar om de burgerbetrokkenheid in zijn algemeenheid te vergroten. Dat is niet alleen een boodschap richting de Nieuwegeiners, maar zeker ook naar de 33 leden van onze raad: laat je zien, leg uit en praat met elkaar en de inwoners! Ik vind zichtbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en eerlijkheid de 4 eerste goede stappen naar meer contact tussen Nieuwegeiners en tussen Nieuwegeiners enerzijds en de gemeenteraad anderzijds, met als resultaat elkaar weten te vinden, elkaar beter begrijpen en zo betere besluitvorming.  

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Recht voor z’n raap, eerlijk, duidelijk, bereikbaar en toegankelijk.

 5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

De stelling is wat breed, maar ik ben het ermee eens, als dat wordt bedoeld, dat je in (voorbereidende) vergaderingen open en eerlijk moet kunnen praten, waarbij niet alles, maar wel veel moet kunnen worden gezegd. Er moet ook een sfeer heersen waarin je dat als raadslid kunt en durft. Ik vind dat we dat in Nieuwegein over het algemeen goed voor elkaar hebben en daar ben ik trots op! Bij eerlijk en open discussiëren hoort wel dat je ook scherp en kritisch bent naar jezelf: veel mogen zeggen is immers niet hetzelfde als dat alles geoorloofd is. Mensen beledigen of in een bepaalde hoek duwen vind ik bijvoorbeeld onacceptabel.

 6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Goed onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken en ervaring hebben met het doorploegen van grote hoeveelheden stukken helpt en scheelt veel tijd. Dus laat je vooral niet gek maken en concentreer je op de hoofdlijnen en duik alleen in details die belangrijk zijn. Verder is het erg belangrijk om binnen je fractie goed met elkaar af te stemmen en te overleggen: je hoeft niet alles zelf en alleen te doen!

 7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Voor bedoelde samenwerkingsverbanden, organisaties en partijen bestaat binnen de Nieuwegeinse raad veel aandacht. Wij werken sinds enige jaren niet meer met raadsadviseurs. Wel worden er, even kort gezegd, geregeld voorlichtingsavonden gehouden die, heel fijn, ook vaak digitaal te volgen zijn. Er zijn ook geregeld bijeenkomsten waarin informatie wordt gedeeld en er mogelijkheid bestaat om vragen te stellen. Verder heeft het college minstens 1 maal per maand, op het moment dat ‘Regionale ontwikkelingen’ op het programma staat, gelegenheid om de eigen raad op de hoogte te brengen over naderende ontwikkelingen, wijzigingen, enz. Als raad hebben wij het college op dit punt meegegeven het belangrijk te vinden dat de informatie bij dit agendapunt op initiatief van het college (dus zonder dat de raad daarom expliciet hoeft te vragen) wordt gedeeld met de raad.

 8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Eerder sprak ik over een commissie die druk doende is met het vergroten van de betrokkenheid van de Nieuwegeiners bij het werk van de gemeenteraad. In dit verband organiseert de raad sinds enige tijd meerdere keren per jaar koffiekar-momenten (heerlijke koffie op verschillende plekken in de stad, om zo in gesprek te komen met onze inwoners), we nodigen mensen uit om met de raad te komen eten (voorafgaand aan de raadsvergadering of Avond voor de Stad (zo heten bij ons de Commissievergaderingen) worden inwoners uitgenodigd om met raadsleden te eten). Ook de Burgemeester is hierbij aanwezig. Er volgen erg leuke en goede gesprekken tijdens een dergelijk diner. Verder is de Nieuwegeinse raad bezig met de voorbereiding van een burgerraad. Erg leuk en spannend!

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben niet zo van ‘wat nu is, moet perse zo blijven’. Maar ik ben ook niet van ‘alles moet anders’. Nieuwegein heeft sinds vorig voorjaar een hele fijne ‘nieuwe’ burgemeester. Haar stijl van voorzitten vind ik prettig en vernieuwend. Daarom beantwoord ik bovenstaande vraag op dit moment met een ‘ja’.

 10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Mijn fractie is zeer tevreden over de ondersteuning die de griffie ons en de gehele raad biedt. Het functioneren van de griffie wordt regelmatig geëvalueerd, waarbij ook de vraag wordt gesteld (en beantwoord) of het aantal fte voldoende is.

 11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Ik neem aan dat hier wordt bedoeld: hoe gaat Nieuwegein ervoor zorgen dat de gemeenteraad een betere afspiegeling wordt van de Nieuwegeinse samenleving? De raad bestaat uit ongeveer eveneens vrouwen als mannen, dus dat is nu niet onze uitdaging. De raad is het er wel over eens dat de raad meer kleur mag en ook wel moet hebben. Hoewel wij het op dit punt niet slecht doen, mag en moet het wat mij betreft beter. Dit onderwerp is bijvoorbeeld ook besproken tijdens een fractievoorzittersoverleg, omdat het uiteindelijk toch aan de partijen zelf is om de (diverse) kieslijst samen te stellen!

 12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Verbetering en/of verlaging van en meer inzicht in de (aanpak van) (jeugd)criminaliteit, (psychische) gezondheid van jongeren, openbare orde en veiligheid.

 13. Wat is de beste tip die je een raadslid kunt geven?

Luister goed, denk goed na en formuleer vervolgens een antwoord dat/bijdrage die duidelijk is en ingaat op de eerder ingebrachte en relevante punten/onderwerpen. Probeer daarbij herhaling te voorkomen en niet te verzanden in details.

Ik snap dat je voordrachten voorbereid of mogelijk helemaal uitschrijft, maar een verhaal houden waar het niet (meer) 0ver gaat, draagt wat mij betreft niet bij aan een goede discussie of goede besluitvorming.

Om het vriendelijk af te sluiten: geniet van het mooie democratische werk dat wij als raadsleden mogen doen (en besef dat het in grote delen van de wereld anders is). Doe het werk met passie en vuur, waarbij we oog houden voor elkaar en elkaars mening!

 

Vorige/volgende