Ojanne de Vries-Chang
Houd niet alleen je herverkiezing voor ogen, maar streef naar een duurzame en inclusieve samenleving over 10 jaar

Ojanne de Vries-Chang, Heerenveen

Ojanne de Vries-Chang

Gemeente Heerenveen

Naam: Ojanne de Vries-Chang
Raadslid in de gemeente: Heerenveen
Raadslid sinds: juni 2018
Partij: D66
Hoofdberoep: zelfstandig registeraccountant
Twitter: @ooojanne
Facebook: Ojanne de Vries-Chang
Instagram: Ooojanne
LinkedIn: Ojanne de Vries-Chang

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Omdat ik als ondernemer en vrijwilliger erachter kwam dat als je de regels van het spel wilt veranderen, je in de politiek moet zijn.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Niet altijd er zijn veel zaken die doordenderen als gevolg van eerder genomen besluiten. Je daarvan bewust zijn en een scherp beeld vormen hoe je het graag anders wil zien helpt in het naar je toe trekken van je rol als hoogste politieke orgaan.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeenteraad zou er goed aan doen, ondanks de politieke verschillen, een gezamenlijke visie te ontwikkelen waar de gemeente op de langere termijn beter van wordt. Houd niet alleen je herverkiezing voor ogen, maar streef naar een duurzame en inclusieve samenleving voor over tien jaar.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Door daar nadrukkelijker naar te vragen en er meer informatiesessies aan te wijden. Deels door de verbonden partijen geïnitieerd en goed bezocht door de raad. Deze onderlinge dialoog draagt bij aan wederzijds begrip. Wel denk ik dat gemeenteraden de sturing meer naar zich toe trekken door gericht met andere raden invloed uit te oefenen. De gemeenschappelijke regelingen nemen vaak een forse hap uit de begroting zonder dat daar politiek eindverantwoordelijken verantwoording over afleggen. Dit schuurt met het budgetrecht, dat is voorbehouden aan de raad.

5. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

In de gemeente Heerenveen is in het raadsakkoord actief aandacht gevraagd voor meer samenwerken met inwoners. Afgelopen jaren zijn veel meer burgers betrokken geweest via dialoogsessies in het kader van de omgevingsvisie. Ook zijn er verschillende vormen van participatie gehanteerd voor het ontwikkelen van centrum en dorpsvisies. Al deze participatievormen zijn tevens gemonitord door de Thorbecke academie, wat inzicht gaf in het goed vormgeven van participatietrajecten.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget aan opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

In onze raad lijkt er voldoende budget voor opleiding, de rekenkamercommissie en de griffieondersteuning. In Heerenveen is verder een vernieuwende en aanjagende griffie werkzaam. De gemeenteraad kan daardoor beter in de kaderstellende en controlerende rol komen waardoor de besluitvorming beter verloopt. Verdere uitbreiding van de griffie zou zeker bij kunnen dragen aan het beter functioneren van de raad.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? (Graag met toelichting)

Dat zou de andere rollen die de burgemeester moet vervullen onder druk zetten. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de rol als voorzitter van het college van B en W. Of ook de macht over politie-inzet. Bij een rechtstreeks gekozen burgemeester is het van belang te beseffen dat dit geweldsmonopolie tevens onderdeel is van de rollen van de burgemeester. Het vraagt om zorgvuldige beoordeling van de macht en tegenmacht-structuren, om deze gezamenlijke verantwoordelijkheid goed te vervullen.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Die is sterk en houd onze raad scherp. Zorgt er mede voor dat de raad meer kaderstellend kan opereren en weet dit intern in de organisatie te vertalen. Eventuele verbeteringen… dan wens ik de griffie vooral toe dat taken die collectief kunnen, collectief worden gedaan, zodat meer tijd overblijft voor de ambities die in het jaarplan zijn genoemd om de raad als geheel te versterken.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Wij hebben een uitgebreid overdrachtsdocument waarin alle organen opgedane kennis delen en samenvatten. Tevens zijn er aanbevelingen om vlotte kennisoverdracht mogelijk te maken. De nieuwe raad zou ik mee willen geven: kies voor samenwerking en een koers. Door focus aan te brengen kun je als raad in zijn geheel het verschil maken. Wees niet bang dat je je politieke kleur niet kunt laten zien. Inwoners en collega’s herkennen snel genoeg waar jij voor staat en het belang van jouw stem en inbreng.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Of ik nog voldoende voldoening haal uit het mensenwerk, het duw- en trekwerk en of ik nog de energie en vernieuwende ideeën heb om dat alles met beide handen aan te pakken.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

In 2022, ben ik als lijsttrekker namens D66 Heerenveen verkiesbaar. Ik ben beschikbaar, om fulltime aan de slag te gaan met de politiek en een mooier en groener Heerenveen.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Ik ben er erg trots op als inwoners mij weten te vinden, wanneer zij een zorg hebben en mij daarna een compliment maken. Het geeft voldoening dat ons werk wordt gezien en dat inwoners openstaan voor een goed gesprek. Zeker als we merken we dat we veelal hetzelfde, het algemene belang voor ogen hebben.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Enjoy the ride, je stem doet er toe. Jouw perspectief is van belang om gehoord te worden.

Vorige/volgende