U bent hier

Oswald Velthuizen

Oswald Velthuizen

Renkum
Voor mij is inwonersparticipatie niet een leuk modewoord, maar heeft het echt inhoud. En voor mij betekent dit dat ik naast en tussen inwoners sta en er niet boven.

Naam: Oswald Velthuizen
Raadslid in de gemeente: Renkum
Raadslid sinds: Maart 2018
Partij: Gemeentebelangen Renkum
Twitter: @oswaldv12

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik ben raadslid voor GemeenteBelangen geworden omdat ik vind dat je pas recht van spreken hebt, wanneer je zelf in actie komt. Ik merkte dat ik iets vond van het hoe het ging in de gemeente. Langs de zijlijn staan en commentaar leveren voelde niet goed voor mij. 

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Zo voel ik het niet omdat ik vind dat we het samen moeten doen. Samen met inwoners, college en ambtelijke organisatie. Hoe dan de bevoegdheden liggen vind ik minder interessant. Voor mij is inwonersparticipatie niet een leuk modewoord, maar heeft het echt inhoud. En voor mij betekent dit dat ik naast en tussen inwoners sta en er niet boven. Ik besef echter wel dat de raad uiteindelijk een besluit moet nemen en die verantwoordelijkheid ga ik zeker niet uit de weg.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Openheid, duidelijkheid en integriteit van het bestuur is voor mij een heel belangrijk thema. Doe wat je zegt en zeg wat je doet.

Een ander thema dat mij na aan het hart ligt is het echt inhoud geven aan inwonersparticipatie. Ik begeef me graag onder de mensen. Vaak word ik benaderd door inwoners die komen met problemen, vragen en tips. Door mij in te zetten voor Gemeentebelangen wil ik deze mensen naast een luisterend oor ook daadwerkelijk een stem geven.

Voor mij is inwonersparticipatie niet een leuk modewoord, maar heeft het echt inhoud. En voor mij betekent dit dat ik naast en tussen inwoners sta en er niet boven.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Er is in onze gemeente meerdere malen op het raadsbudget bezuinigd, o.a. op de rekenkamercommissie, de formatie van de griffie en ook op het opleidingsbudget. Al deze zaken vind ik wel erg belangrijk, omdat zoals zo vaak wordt gezegd de democratie best geld mag kosten. Oftewel om mijn raadslidmaatschap echt inhoud te geven heb ik onafhankelijk advies, informatie en ondersteuning nodig.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Dat wil je niet weten, minimaal een keer per week kom ik langs bij de griffie voor raad en daad. Ik ben daarin nog nooit teleurgesteld door de medewerkers van de griffie.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Ik zou het niet weten op dit moment. Het enige dat ik de griffie in onze gemeente zou gunnen, is een lagere werkdruk door uitbreiding van het aantal FTE.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Samenwerking is de sleutel tot een krachtige gemeenteraad. Ik bedoel hiermee dat met respect voor elkaar positie (oppositie en coalitie) echt het belang van de inwoners voorop stellen. Informatievoorziening voor alle raads- en commissieleden op eenzelfde moment en in eenzelfde hoeveelheid beschikbaar hebben, is dan een eerste vereiste.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Op dit moment hebben we een Raads Thema Agenda-werkgroep die bezig is met het thema “grip op gemeenschappelijke regelingen”. Het is van groot belang dat je als raad blijft zoeken naar mogelijkheden om eerder en relevante invloed te hebben en te weten aan welke knoppen je kunt blijven draaien als gemeenteraad. Ook hier is de sleutel samenwerken en informatievoorziening.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

In onze gemeente proberen we als gemeenteraad inhoud te geven aan inwonersparticipatie door het organiseren van raadsontmoetingen. In een raadsontmoeting kunnen inwoners zelf voorstellen doen of onderwerpen op de agenda zetten die ze willen bespreken met raads- en commissieleden. Ze hoeven het onderwerp niet tot in detail uitgewerkt te hebben. Dit blijkt een laagdrempelige manier voor inwoners om hun ideeën voor te leggen aan de gemeenteraad. Het mooiste is nog wanneer de raad op locatie bezoek komt als dat mogelijk is.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Voor mij ligt dit in het verlengde van elkaar. Alleen wanneer ik weet wat er leeft onder de inwoners kan ik ze in de raad goed vertegenwoordigen. En alleen wanneer de gemeente inwoners de gelegenheid geeft mee te denken en mee te doen, kan de raad een besluit nemen dat gedragen, wordt door de inwoners. Inwoners geven juist hun stem aan de raad zodat ze weten dat er iemand in de raad zit, die voor hen de besluiten neemt.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Hier heb ik echt niets mee. Voor mij zijn alle mensen gelijkwaardig. Ik ben vanuit mijn tenen voor een inclusieve samenleving en ik vind dat je niemand buiten de groep moet plaatsen. Maar dat geldt ook andersom. Je moet jezelf ook niet buiten de groep plaatsen.
Overigens zitten er 10 vrouwen in onze gemeenteraad (23 zetels).

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Daar lijkt het bij ons wel regelmatig op en natuurlijk is dat voor een deel ook nodig, anders weten inwoners niet waar je voor staat. Maar ik zou het prettig vinden wanneer ik vaker zie dat mensen beter luisteren naar elkaar en niet al vooringenomen standpunten hebben. Ik verander in de raad na het horen van een ander raadslid zonder probleem van standpunt wanneer ik van mening ben dat ik iets over het hoofd heb gezien of wanneer ik het gewoon eens ben met de spreker.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad ten allen tijde! Alleen al omdat de gemeenteraad bestaat uit meerdere vertegenwoordigers van de inwoners.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Voor mij is dat een aanval op de democratie. Politici moeten zonder vrees hun werk kunnen doen. We zijn gekozen zonder last.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Ik heb me de afgelopen periode bijzonder ingezet voor de transparantie van het bestuur en ik ben er trots op dat de onderwerpen die ik heb aangedragen aandacht hebben gekregen en geleid hebben tot bewustwording. En onze raad neemt deze zaken zeer serieus.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Zorg dat je een klankbord bent voor alle inwoners. Op die manier weet je wat er leeft in de gemeente en kan je de inwoners goed vertegenwoordigen. Het doel moet altijd zijn dat je de stem van de inwoners een gezicht geeft via je eigen fractie en die stem kenbaar te maken.