Peter van Dijk
Aan vrouwelijke participatie en invloed in Kaag en Braassem geen gebrek

Peter van Dijk, Kaag en Braassem

Peter van Dijk

Gemeente Kaag en Braassem

Naam: Peter van Dijk
Raadslid in de gemeente: Kaag en Braassem
Raadslid sinds: 2018
Partij: VVD
Hoofdberoep: Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf

LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

Over veel dingen heb ik een mening, politiek had altijd al mijn interesse en het leek mij mooi me op deze manier in te zetten voor de lokale gemeenschap.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja, als raad zetten wij de grote lijnen uit en stellen kaders. Natuurlijk is dit op basis van advisering door een college met meer informatie en ondersteuning, maar we hebben voldoende mogelijkheden om onze eigen keuzes te maken en een eigen koers uit te zetten waar we dat nodig achten.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Meer interesse in en betrokkenheid van inwoners bij de (lokale) politiek zou goed zijn. Dit zorgt voor de inbreng van meer perspectieven en ideeën, extra energie en betere kwaliteit. Ook meer lokale politieke journalistiek (en daarmee controle van politiek en bestuur) zou de lokale politiek op de lange termijn sterker maken.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik probeer onze inwoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen door te weten wat er speelt en op een onafhankelijke en geïnformeerde wijze naar vraagstukken te kijken.

Wat is in het algemeen belang? Mijn standpunt probeer ik helder en duidelijk toe te lichten en ik ben altijd bereid me daarover te verantwoorden.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil.

Als liberaal ben ik het hier volmondig mee eens, uiteraard binnen het betamelijke en bij voorkeur gericht op de inhoud en niet de persoon. Het is wel de vraag of je alles moet willen zeggen en of dit bijdraagt aan je (politieke) doelstellingen, de samenwerking binnen de raad of tussen raad en college, en uiteindelijk het vertrouwen in de politiek.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Dit is een aandachtspunt. Als gemotiveerd raadslid wil je het liefst van alles op de hoogte zijn en goed voorbereid een overleg of debat ingaan. De vraag is of detailkennis altijd nodig is voor goede besluitvorming, of soms juist contraproductief is? En moet iedereen in de fractie alles lezen of verdeel je taken en bespreek je vervolgens de hoofdlijnen met elkaar om zo een fractiestandpunt te bepalen?

Hier ligt ook een gezamenlijke opdracht aan raad, college en ambtelijke organisatie. Hoe blijf je op je eigen stoel zitten en hoe help je de ander op de eigen stoel te blijven zitten? Bij samenwerking in vertrouwen werkt dit beter dan bij veel wantrouwen. Het is niet lastig om steeds om meer informatie te vragen. Net als dat het niet lastig is elkaar te laten verdwalen in stapels dossiers en debatten over details zonder enige structuur.

Met elkaar de discussie voeren over waar het écht om gaat bij een voorstel is veel ingewikkelder.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden te krijgen?

Als raad zijn we nog erg op zoek naar hoe we dit het beste kunnen doen. Als fractie hebben wij een specifieke focus op enkele verbonden partijen, die in onze ogen het meest relevant zijn voor het bereiken van onze politieke en beleidsdoelstellingen.

We proberen te volgen wat daar speelt, steun te zoeken binnen de raad en regionaal om bij te sturen wanneer dat nodig is. Uiteindelijk volgen of aan die bijsturing ook daadwerkelijk invulling wordt gegeven.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Burgerparticipatie is voor mij, mijn partij en fractie geen doel op zich, maar een middel om dat doel te bereiken. De kwaliteit van een participatietraject meet je dus eerder af aan het al dan niet bereiken van het doel, dan aan de vorm of grootte. Zoals de kennis en ideeën van onze inwoners benutten, verschillende belangen en perspectieven in beeld brengen zodat die bij de besluitvorming kunnen worden betrokken, en begrip en het liefst draagvlak creëren.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven.

Ik denk dat de burgemeester deze rol prima zou kunnen blijven vervullen, maar dat er ook alternatieven mogelijk zijn, zoals een voorzitter vanuit de raad.

Alle modellen hebben voor- en nadelen, maar er zijn veel burgemeesters die laten zien dat de voorzittersrol goed door de burgemeester kan worden ingevuld. Waar dit niet lukt, heeft dat vaak andere oorzaken. Ik zie daarom niet echt aanleiding om hieraan te sleutelen.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Over de ondersteuning ben ik tevreden, maar onze fractie is denk ik ook behoorlijk zelfredzaam en weinig veeleisend.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Na de verkiezingen van 2018 werd een meerderheid van de raadszetels van onze raad door vrouwen bezet, na de recente verkiezingen is dit beeld licht gekanteld. Het vorige (bij het moment van schrijven nog zittende) college bestond uit drie vrouwen en één man, daarnaast waren de afgelopen periode zowel onze vorige (in 2021 gepensioneerde) als huidige burgemeester en de gemeentesecretaris vrouwen. Aan vrouwelijke participatie en invloed geen gebrek dus!

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Het realiseren van voldoende woningbouw zodat onze starters, jonge gezinnen en senioren een passende woning kunnen (blijven) vinden.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Verlies je niet in het raadswerk, waar je een meer dan fulltimebaan aan kunt hebben, maar heb er ook plezier in. De contacten met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, het debat in de raadszaal, soms de politiek rond belangrijke besluitvorming en de leerervaringen die je opdoet.

 

Iemand voordragen als Raadslid van de Week? Laat ons met een korte motivatie weten wie het verdient via info@raadsleden.nl!

Vorige/volgende