U bent hier

Petroesjka Sterk

Petroesjka Sterk

Middelburg
Richt de maatschappij nu eens gewoon in naar de menselijke maat.

Raadslid sinds: 2014
Partij: SP
Hoofdberoep: jeugdwelzijnswerker
Twitter: @PetroesjkaSterk

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Als raad neem je de besluiten, in die zin maak je deel uit van het hoogste politieke orgaan. Tegelijkertijd ervaar ik de frustratie van gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. We zijn daarin afhankelijk van de besluiten van andere raden terwijl we geen inhoudelijke invloed uit kunnen oefenen op het debat. Het komt regelmatig voor dat moties of amendementen van onze raad niet worden uitgevoerd of dat wij overvallen worden door een uitvoeringsbesluit dat haaks staat op de Middelburgse visie.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Op het onderwerp decentralisatie. Namens onze SP-fractie, heb ik samen met het CDA een initiatiefvoorstel ingediend om als raad niet te wachten op rapportages van ambtenaren maar actief in gesprek te gaan met cliënten, hun mantelzorgers, belangenbehartigers en (personeel van) zorginstellingen, waaronder ZZP’ers. Het voorstel is unaniem aangenomen. We zijn de eerste gemeente van Nederland die dit doet. Het vergt een extra inspanning van de raadsleden maar het is zo belangrijk dat je het beleid ook toetst aan de praktijk. Vanuit elke fractie is meegewerkt. Na een periode van gesprekken is het aan elke partij om politieke conclusies te trekken en moties in te dienen. Het heeft de kennis van de raadsleden vergroot en de afstand tussen de ivoren toren van de gemeenteraad en de inwoners verkleind. Dat vind ik mooi.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Minimaal 30 uur. Niet alleen de hoorzitting vergt veel tijd maar ik ben met een deel van de raad ook actief betrokken bij een onderzoek naar de stapeling van kosten. Het college gaf aan dat het ambtenarenapparaat hier op korte termijn geen tijd voor had. Onze SP-hulpdienst kreeg veel signalen van mensen die bezuiniging op bezuiniging te verstouwen krijgen. Ik heb de raad voorgesteld om het onderzoek zelf uit te zetten, een meerderheid was daartoe gelukkig bereid. Er komen heel veel mensen met vragen naar onze fractie. Dat vergt ook het nodige uitzoekwerk.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?

Jazeker, daarom zet ik graag nog een tandje bij om mij zo goed mogelijk te verdiepen in de onderwerpen. Het is extra belangrijk om de buurten in te gaan, om met mensen te spreken en hen hopelijk weer moed en vertrouwen te geven. De crisis heeft er in sommige buurten flink ingehakt, in Zeeland zijn veel banen verloren gegaan. De bezuinigingen van de overheid in de (thuis) zorg maakt dat veel mensen nu in alphaconstructies werken.

Richt de maatschappij nu eens gewoon in naar de menselijke maat.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Daar heb ik gelukkig niet mee te maken gehad, het zou voor mij geen reden zijn om te stoppen.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Ik weet niet of er nog iets mist, ik denk dat communicatie en kennis belangrijk is, mensen reageren boos doordat ze zich overvallen, voor het blok gezet of achtergesteld voelen. Daarom is het belangrijk om van tevoren goed na te denken over maatschappelijke effecten en de manier waarop je beleid en besluiten communiceert.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Van mensen die voor 2014 in de raad zaten heb ik begrepen dat het raadswerk ingewikkelder is geworden.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

Ik houd me bezig met de commissie maatschappelijke zaken maar hoor wel van verschillende kanten dat het absoluut nonsens is om te verwachten dat het eenvoudiger wordt als je alles onder één wet frommelt. Je hebt nu eenmaal regels nodig. Alles onder één wet onderbrengen maakt het juist onoverzichtelijk.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Dat we als SP-fractie elke keer weer opkomen voor mensen met een laag inkomen, of het nu gaat om sociale huisvesting, de voedselbank of zorg. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan altijd voorop. Het is een feit dat mensen in een samenleving zonder tweedeling gelukkiger zijn, er minder criminaliteit is en men een betere (psychische) gezondheid heeft.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Ga de buurten in, zorg dat je weet wat er speelt en doe zelf onderzoek. Ga vooral niet mee in ambtelijk taalgebruik!

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Naar mijn idee wel, ik ben ongelooflijk blij met onze griffiers en rekenkamer!

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Het zal geen verrassing zijn dat ik de vergoeding als SP-raadslid te hoog vind. Je intrinsieke motivatie om de inwoners en de democratie te dienen moet het belangrijkste zijn. Een baan moet fatsoenlijk betaald te worden, het raadswerk is wat mij betreft vrijwilligerswerk. Het zou al heel veel tijd schelen als raadsvoorstellen, nota’s en verordeningen begrijpelijk geschreven zijn.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Als je geen volksvertegenwoordiger bent, voor wie stel je dan de kaders en waarop moet je controleren? Voor mij staat dus voorop dat je volksvertegenwoordiger bent; weet wat er in de maatschappij speelt, spreekt met inwoners (dus niet alleen je eigen achterban), je niet alleen maar lekker op het pluche zit en met oogkleppen op besluiten neemt. Die besluiten neem je natuurlijk wel vanuit een bepaalde politieke visie, daarvoor hebben mensen op je gestemd.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

Wanneer gaat men als gemeente nu eens uit van de “eigen kracht”, altijd maar dat idee dat samenwerking leidt tot efficiency en het bundelen van kennis. Richt de maatschappij nu eens gewoon in naar de menselijke maat, zorg dat sociale- en belastingwetgeving of zaken als schuldhulpverlening zo duidelijk is dat elke gemeente dit zelf uit kan voeren. Onlangs kregen we weer als argument voor samenwerking dat wet en regelgeving zo complex is geworden, dat is toch welbeschouwd absurd!

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Als De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de VNG er nu eens voor gaan pleiten dat wet- en regelgeving zo helder wordt dat gemeenten taken zelf kunnen uitvoeren zijn we al een heel eind. We hoeven niet relevanter te worden. We zijn al relevant. De raad gaat over ruimtelijke ordening, horeca, voorzieningen, veiligheid, sociale dienst, groenbeleid etc. Wat van de kant van politici nodig is dat we mensen voortdurend laten inzien dat het niet opschiet als ze alleen mopperend op de bank blijven zitten als ze de krant lezen. Kun je het beter? Meld je dan aan bij een politieke partij en ga aan de slag want onze democratie is een groot goed. Er valt nog een heleboel op te bouwen dat de afgelopen jaren helaas doelbewust is afgebroken.

Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

De krant lezen, lokale omroepen volgen, zelf acties op touw zetten, lid worden van een politieke partij of eens op de koffie gaan bij raadsleden als ze zich zorgen maken. Politieke partijen horen laagdrempelig te zijn en een luisterend oor te hebben. Dat betekent overigens niet dat partijen jaknikkers moeten zijn maar wel uit kunnen leggen waarom ze het wel of niet met jouw zorg eens zijn.

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’

Klopt, ook al interpreteer ik vechten maar als debatteren op inhoud. Discussies via twitter zijn zinloos (te kort door de bocht), via facebook vervelend. Het gaat om hoor- en wederhoor, dialoog en dat je de mensen ziet/hoort.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’

Je hoort als politicus een voorbeeld te zijn dat een discussie altijd op inhoud en kennis gevoerd moet worden. Dat betekent overigens voor mij niet per se dat je super formeel moet zijn of dat je nooit eens je verontwaardiging kan laten blijken. We zijn geen robots.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Als we als aan inwoners duidelijk kunnen uitleggen waarom we een bepaalde keuze hebben gemaakt.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Dat hangt van drie zaken af: of de afdelingsleden voldoende vertrouwen in mij hebben om mij te kandideren, of er genoeg mensen zijn die SP gaan stemmen en mijn gezondheid, want eerlijk gezegd heb ik er soms slapeloze nachten van en weet ik niet of ik het nog een periode vol houd.