Philomeen Breddels
Het collectieve leertraject dat wij als raad bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden volgen, helpt ons als raad krachtiger en relevanter te worden door een bevordering van kennis, vaardigheden en samenwerking.

Philomeen Breddels, Molenlanden

Philomeen Breddels

Gemeente Molenlanden

Naam: Philomeen Breddels
Raadslid in de gemeente: Molenlanden
Raadslid sinds: februari 2019
Partij: VVD Molenlanden
TwitterPhilomeen Breddels
FacebookPhilomeen Breddels
LinkedInPhilomeen Breddels

Waarom bent u raadslid geworden?

Voorheen was ik steunfractielid. Toen was mijn motto al “oren en ogen in Molenlanden”. Ik ga namelijk vaak op locatiebezoek om in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en organisaties. Dit levert veel waardevolle informatie op. Dat is nuttig bij de behandeling van de onderwerpen die spelen in onze mooie plattelandsgemeente met 19 dorpen en 1 stad.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Het is niet dat ik hier regelmatig bij stilsta, maar op bepaalde momenten, zoals bij sommige gemeenschappelijke regelingen, is de beleving weleens anders.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Doordat ik in een fractie met drie raadsleden zit, heb ik veel en uiteenlopende onderwerpen in mijn portefeuille, zoals sociaal domein, energietransitie en toerisme, waaronder ook het werelderfgoed Kinderdijk valt. Ik heb geen focus op een specifiek onderwerp in mijn portefeuille, maar zet mij voor ieder onderwerp volop in. Op die manier hoop ik bij al mijn onderwerpen een bijdrage te kunnen leveren.

Het collectieve leertraject dat wij als raad bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden volgen, helpt ons als raad krachtiger en relevanter te worden door een bevordering van kennis, vaardigheden en samenwerking.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Voor nu wel. Onze Rekenkamer is echter net gestart. Een verhoging van dat budget kan na verloop van tijd misschien wenselijk zijn.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Onze griffier en ook de andere medewerkers van de griffie bieden goede ondersteuning. Door de griffier doet onze raad mee aan de pilot ‘Collectief leren’ van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Dankzij haar initiatief krijgen wij de mogelijkheid om onze kennis en vaardigheden aan te scherpen.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Die zie ik niet, omdat ik als raadslid en als fractiesecretaris zeer tevreden ben met de ondersteuning door onze griffier en de griffiemedewerkers.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het collectieve leertraject dat wij als raad bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden volgen, helpt ons als raad krachtiger en relevanter te worden door een bevordering van kennis, vaardigheden en samenwerking.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Nee, de rol van een raad in een samenwerkingsverband is klein. Dit zou kunnen verbeteren door betere informatievoorziening en een ander proces rond de inspraak van de raden.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Het dorps- en stadsgericht werken met dorps(be)raden en klankbordgroepen, die ieder een eigen budget van €6000,- per jaar krijgen.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Beiden. Ze kunnen elkaar goed aanvullen.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

De gemeenteraad van Molenlanden bestaan uit 8 vrouwen en 19 mannen.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Als in een debat alleen eigen politieke overtuigingen geventileerd worden, kom je niet tot een gedragen besluit. En dat is juist wat getracht wordt te bereiken met een debat in de gemeenteraad.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad, omdat een brede vertegenwoordiging van de inwoners mijn voorkeur heeft boven één persoon.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Ja, dergelijk gedrag tegen een raadslid zie ik als een aanval op het democratische systeem. De veiligheid van een raadslid mag niet in het gedrang komen door uitingen die hij/zij als raadslid heeft gedaan.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

De manier waarop in onze gemeenteraad wordt samengewerkt om belangrijke beslissingen met elkaar te nemen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Ga regelmatig op locatiebezoek. Die informatie is van onschatbare waarde bij het begrijpen van situaties en het nemen van beslissingen.

Vorige/volgende