U bent hier

Piet Reitsma

Piet Reitsma

Tytsjerksteradie
It moat út de mienskip komme!

Naam: Piet Reitsma
Raadslid in de gemeente: Tytsjerksteradiel
Raadslid sinds: 2010
Partij: Fryske Nasjonale Partij (FNP)
Hoofdberoep: gepensioneerd zelfstandige
Twitter: @reitsma1
Facebook: @PietReitsma

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Mijn hele leven heb ik in de handel gezeten, heb twintig jaar een eigen onderneming gehad en ben nu met pensioen. In de raad is het ook vaak een kwestie van onderhandelen. Het gaat om de uitkomst. In de handel om winst en in de raad om voordeel voor onze inwoners. Ik ga dus voor het resultaat!

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, dat de raad het hoogste politieke orgaan is daarvan ben ik mij zeer bewust. Wij bepalen wat het college uitvoeren gaat. Maar zo scherp wordt het natuurlijk niet gespeeld. Er is overleg, discussie en samen worden er besluiten genomen. Het betekent voor mij wel dat ik nooit klakkeloos de voorstellen van het college overneem. De verantwoordelijkheid ligt wel degelijk bij de raad!

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Volgens de FNP is rekening houden met de demografische ontwikkeling van eminent belang de komende jaren. Dat houdt in dat er verder gekeken moet worden dan bijvoorbeeld vier jaar. Nu al zijn er in onze gemeente in de categorie 4 tot 8 jarigen 28% minder kinderen dan in die van 8 tot 12 jaar. Dat houdt voor de toekomst in minder schoollokalen, minder gebruik van sportzalen, minder leden voor de sportverenigingen en bijvoorbeeld later minder huizen. De kernvraag is voor de FNP: hoe houden wij onze dorpen leefbaar. Daarin verschillen wij met andere partijen die roepen dat groei en uitbreiding noodzakelijk is.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Omdat ik fractievoorzitter ben en tijd heb, ben ik minstens 25 uur per week bezig met het raadswerk.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Ik weet niet of het passend is. Wanneer je het omrekent naar een uurloon is het veel te weinig. Maar ik doe het niet voor het geld. Je inzetten voor de gemeenschap, genoegen aan het werk beleven en resultaat zien is veel belangrijker.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Het is een lekenbestuur en dat moet zo blijven. Een raad met alleen hoog opgeleiden is geen weerspiegeling van de gemeenschap. Wel vind ik dat de raadsleden goed begeleid en bijgeschoold moeten worden. Hier ligt een taak voor de griffie, Raadslid.Nu en VNG.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Er is de afgelopen periode nogal wat naar de gemeenten toegeschoven. Vooral op het gebied van zorg is er veel veranderd. Niet alleen ten nadele want er zijn gewoon taken waarbij het een voordeel is dat een gemeente dichter bij de burger staat. Het grote probleem is de financiële korting die gelijk mee ingevoerd is. De FNP kijkt vooral naar de uitvoering en het resultaat. Uit onderzoeken blijkt dat onze gemeente niet slecht scoort.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Een hele grote verandering. Minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving en een grotere keuzevrijheid voor ondernemers én burgers. 4 ontwerpbesluiten vervangen 60 algemene maatregelen van bestuur. Alles wordt aan elkaar gekoppeld. Het is een klus die, in elk geval in onze gemeente, nog lang niet geklaard is. Dat het een grote operatie is blijkt ook wel uit het uitstellen van de invoeringsdatum. Hier is ook de komende raad nog wel eventjes mee bezig.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

In feite wordt er altijd te weinig voor dergelijke zaken gereserveerd. Over het algemeen denkt de raad dat men niet teveel voor zichzelf uit moet geven. Het ligt politiek gevoelig. Maar ik ben van mening dat men daar anders tegenaan moet kijken. Een goed geëquipeerde raad is absoluut noodzakelijk. Daarom is een goed budget een eis om opleiding, onderzoek en ondersteuning mogelijk te maken. Het komt ten goede aan de burgers

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het is misschien een vreemde reactie maar volgens mij moet men de raad minder politiek maken. Doen waarvoor je ingehuurd bent, je inzetten voor de gemeente en haar inwoners. Met elkaar de vlooien afvangen wordt een raad niet krachtiger en relevanter.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Beiden zijn belangrijk. Met ideeën en emoties dienen raadsleden goed om te gaan, ook al zijn het de jouwe niet. Argumenten en inhoudelijke kennis zijn voor een raadslid van groot belang. Je kunt niet alles weten maar je moet wel weten waar je die kennis kunt halen of de inwoner kunnen wijzen waar die informatie te verkrijgen is.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Daar ben ik het mee eens. Het is van grote waarde dat de inwoners zich vertegenwoordigd voelen in de raad. Daarom is het voor mij ook belangrijk dat een raadslid zich gedraagt in taal en omgang.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Er zit nogal wat verschil in gemeenschappelijke regelingen. Gevoelsmatig ligt de invloed bij sommigen ver van de raad af. Bijvoorbeeld waar een wethouder, die de vertegenwoordiger van de raad is, met 22 andere wethouders in een bestuur zit. Wanneer de raad de wethouder een visie meegeeft kan hij gewoon een roepende in de woestijn zijn met 21 anders stemmende wethouders.

Hier zouden de politieke partijen en raden elkaar meer op moeten zoeken. Maar meestal heb je maar 14 dagen om een en ander te regelen en dan ontbreekt de tijd gewoon.

Maar….. je hebt ook regionale samenwerkingsverbanden die de raden meenemen. Actieve directeuren die de raden het gevoel geven dat de instelling ook van hen is, die een ‘ons’ gevoel creëren. Waar je bij goede voorlichting door de directeur aan de raad direct jouw bezwaren en opmerkingen kwijt kunt en antwoorden krijgt. Zo zou het meer moeten.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Ik zou mij graag nog een periode willen inzetten. Momenteel ben ik fractievoorzitter en door de leden ben ik tot lijsttrekker gekozen. Mijn doelen blijven eigenlijk hetzelfde; de Friese taal en cultuur koesteren, het Friese landschap en milieu bewaken en een optimaal sociaal beleid voeren. Daarin komen ook economie, werkgelegenheid, zorg en alle andere facetten van de samenleving aan bod.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wees jezelf, bereid je goed voor en focus op wat je wilt bereiken. Verder ben ik zaterdag 18 november j.l. in het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gekozen. Een vereniging die zich inzet voor de belangen van alle raadsleden en waaraan ik een steentje hoop bij te dragen. Ik zou (misschien na de raadsverkiezingen) ieder raadslid willen adviseren om lid te worden van deze vereniging. De gemeente betaalt de kosten. Het kan ook gezamenlijk als raad maar meer informatie daarover is op deze site te vinden. Een sterke, door veel raadsleden gesteunde vereniging kan veel bereiken!