U bent hier

Pieter Wisse

Pieter Wisse

Veere
Door nu te investeren zorgen we dat in de toekomst de dorpskernen vitaal blijven.

Raadslid sinds: 2014
Partij: CDA
Hoofdberoep: docent wiskunde havo/vwo

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

De gemeenteraad heeft de eindverantwoordelijkheid. Het is het orgaan dat door de burgers is gekozen. In de dagelijkse praktijk gaat het erom dat de gemeenteraad, samen met het college en de ambtenaren, zorg draagt voor goed en fatsoenlijk bestuur op lokaal niveau. Iedereen dient daar op zijn of haar eigen wijze een bijdrage aan te leveren. Gelukkig voelen alle partijen in de gemeente Veere deze verantwoordelijkheid. Dat maakt het bestuur en de besluiten beter.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Duurzaamheid is een thema  waar het CDA deze raadsperiode regelmatig aandacht voor vraagt. Duurzaamheid in meerdere betekenissen:  

  1. Het duurzaam omgaan met de ruimte en de prachtige natuur van de gemeente Veere aan de Zeeuwse kust. Economische groei van het toeristisch product mag, maar wel op een verstandige manier: werken aan kwaliteitsverbetering en duurzame werkgelegenheid voor de plaatselijke bevolking;
  2. Het duurzaam omgaan met energie. Het CDA wil burgers en ondernemers stimuleren om in coöperaties slim en esthetisch verantwoord energie op te wekken. Samen is er veel te winnen. Zo kunnen we onze energiedoelstellingen halen;
  3. Het duurzaam omgaan met de voorzieningen op het platteland. Het CDA wil investeren in multifunctionele accommodaties voor scholen, verenigingen en andere dorpsactiviteiten. Daar is in de gemeente Veere nu geld voor. Door nu te investeren zorgen we dat in de toekomst de dorpskernen vitaal blijven. Dat is goed voor de leefbaarheid van het platteland;
  4. Het duurzaam omgaan met de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Het CDA pleit voor het opzetten en ondersteunen van plaatselijke netwerken van zorg.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Wisselt sterk: gemiddeld 12 uur.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee, de kwaliteit van de gemeenteraad in Veere is goed. Natuurlijk zijn er zaken die beter kunnen, maar de raadsleden in de gemeente Veere zijn betrokken en werken over partijgrenzen heen goed samen.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidaties en agressies. Is dat voor u een reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Nee, gelukkig heb ik hiermee nog niet te maken gehad.

Door nu te investeren zorgen we dat in de toekomst de dorpskernen vitaal blijven.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Nazorg is prima. Voorkomen is beter. Raadsleden dienen optimaal beschermd te worden tegen bedreigingen, intimidaties en geweld.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders, zo nee, waarom niet?

Ja, door decentralisatie van taken is rol van de raad belangrijker en complexer geworden. De nieuwe taken liggen op terreinen die de burger direct raken, vooral ook de zwakkere burger. Het is goed dat die taken zo dicht mogelijk bij de burger worden opgepakt.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Eigenlijk ben ik nog niet zo geweldig trots op behaalde resultaten. Het proces van controleren gebeurt, naar mijn mening, nog te veel op details. Het stellen van kaders voor beleidsontwikkeling op de middellange en lange termijn is ingewikkeld. Ook hier gaat het in de gemeenteraad vaak om details. Graag zou ik zien dat we meer tijd steken in politiek debat over de globale richting waarvoor we beleid willen maken. Het is aan het college en ambtenaren om het verder uit te werken. Als voorzitter van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling probeer ik hier wat beweging in te krijgen, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Raadsleden willen het graag over tastbare dingen hebben, dat zijn vaak de details of de dingen in hun directe omgeving. Het is ingewikkelder om de kaders goed vorm te geven. Daar ligt nog ruimte voor verbetering. Aan de andere kant zie ik soms dat veranderingen ineens van de grond komen. Het is een kwestie van geduld hebben.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Heb plezier in het raadswerk dat u doet. Kies in het raadswerk die dingen eruit die je relevant vindt en probeer, samen met anderen, iets op die terreinen te bereiken.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? (graag met motiverende toelichting)

In kleine gemeenten is de vergoeding voor raadswerk te laag. De tijdsinvestering is aanzienlijk en met deze (geringe) vergoeding is het niet mogelijk een deel van je hoofdberoep tijdelijk in te wisselen voor het raadswerk. Dat zou de kwaliteit van het raadswerk doen toenemen, denk ik.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

De belangrijkste taak is om het volk te vertegenwoordigen in het stellen van de juiste kaders en vervolgens te controleren of de uitvoering van de gemeentelijke taken binnen deze kaders blijft.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente? 

Dat is lastig. Misschien kunnen de afvaardigingen vanuit de gemeenteraad in de fase van informeren en oordeelsvorming iets meer invloed krijgen zodat de uiteindelijke besluitvorming effectiever verloopt.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Goede raadsvoorstellen die kort en bondig aangeven waarom iets moet veranderen en hoe datgene moet veranderen. Dat helpt om de positie van de gemeenteraad en raadsleden te versterken. Wanneer in raadsvoorstellen keuzemogelijkheden aangeboden worden, inclusief de gevolgen van bepaalde keuzes, dan helpt dat om de raad te laten debatteren over die dingen waarover het zou moeten gaan.  Het is ook makkelijker discussiëren over de wenselijkheid van verschillende alternatieven.

Stelling: ‘ De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’ 

Tegen. Naar mijn mening dient de gemeenteraad te zorgen voor fatsoenlijk en goed bestuur. Dat zou een ieders zorg moeten zijn. Natuurlijk verschillen de ideeën over wat goed bestuur is, maar het zoeken naar een gezamenlijk draagvlak is belangrijker dan het uitvechten van politieke meningsverschillen. Uiteindelijk wil de burger een goed gemeentebestuur waarin zoveel mogelijk visies vertegenwoordigd zijn, waar gezamenlijk besluiten worden genomen.

Stelling: De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’ 

Voor. Omdat de gemeenteraad een vertegenwoordiging is van de totale gemeente, is het een voorbeeld van hoe er in de gemeente doorgaans met elkaar omgegaan wordt. In Veere gaat dat trouwens op een plezierige manier.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Wanneer wij als CDA erin slagen om samen met andere fracties het leven in de gemeente Veere nog mooier te maken. 

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? 

Gelukkig bepaalt binnen het CDA een aparte commissie wie het best de belangen van het CDA kan vertegenwoordigen. Wel kan ik zeggen dat ik het raadswerk tot op heden met veel plezier doe. Mocht het nu aan de orde zijn, dan denk ik dat ik mij graag opnieuw beschikbaar stel voor een nieuwe ronde.