Rabia Tekin
Jongeren zijn de toekomst van onze gemeente, en het is essentieel dat zij actief kunnen deelnemen aan het vormgeven van hun eigen leefomgeving.

Rabia Tekin, Doesburg

Rabia Tekin

Gemeente Doesburg

Naam: Rabia Tekin
Raadslid in de gemeente: Doesburg
Raadslid sinds: 16 maart 2022
Partij: D66
Hoofdberoep: Studente Rechtsgeleerdheid
Instagram:  rabiaadeviyetekin
LinkedIn: Rabia Adeviye Tekin

 1. Waarom ben je raadslid geworden?

Als jongste raadslid in onze gemeente werd ik gedreven door een diepgewortelde overtuiging dat jongeren een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de politiek. Ik zag kansen om frisse perspectieven en nieuwe ideeën te introduceren, vooral met betrekking tot kwesties die jongeren rechtstreeks raken, zoals onderwijs, werkgelegenheid en huisvesting. Ik wilde niet aan de zijlijn blijven staan, maar actief deel uitmaken van het proces van besluitvorming en verandering. Mijn motivatie kreeg een extra impuls toen ik op de tweede plaats werd gekozen op de kieslijst van D66. Het was een kans die ik met enthousiasme accepteerde, en het versterkte mijn wil om de gemeenschap zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. 

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

 Ja, zeker. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan op lokaal niveau en speelt een essentiële rol in het vertegenwoordigen van de belangen van onze burgers en het vaststellen van beleid dat hun leven direct beïnvloedt. Als raadslid zie ik het als mijn plicht om deze verantwoordelijkheid te nemen en de stem van de gemeenschap te vertegenwoordigen.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken, geloof ik dat er verschillende stappen kunnen worden ondernomen. Allereerst is het belangrijk om de betrokkenheid van burgers te vergroten door middel van transparantie, participatie en communicatie. Dit kan worden bereikt door middel van openbare bijeenkomsten, online platforms en actieve betrokkenheid bij lokale gemeenschappen. Daarnaast is het van cruciaal belang om de samenwerking tussen raadsleden en andere belanghebbenden, zoals maatschappelijke organisaties en lokale bedrijven, te versterken. Het stimuleren van een constructieve dialoog zal de effectiviteit van de gemeenteraad vergroten.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Als volksvertegenwoordiger ben ik een bruggenbouwer en een luisterend oor voor mijn kiezers. Ik geloof in inclusieve besluitvorming en sta open voor verschillende perspectieven en meningen. Mijn aanpak kenmerkt zich door een sterke nadruk op direct contact met de gemeenschap, waarbij ik vaak de straat op ga om een brug te slaan tussen de gemeenschap en de politiek. Ik ben regelmatig in gesprek met buurtbewoner en organisaties om de diverse stemmen en perspectieven binnen onze gemeenschap te vertegenwoordigen. Door actief te luisteren en in te spelen op de behoeften van onze inwoners, streef ik ernaar om een effectieve en inclusieve vertegenwoordiger te zijn in de raad. Mijn focus ligt op het dienen van het algemeen belang en het vinden van oplossingen die rechtvaardig en duurzaam zijn voor alle inwoners van onze gemeente. Ook vind ik het belangrijk om jongeren te bereiken en hun stem te versterken. Daarom maak ik ook gebruik van sociale media zoals Instagram en TikTok om jongeren te betrekken bij de lokale politiek.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben het eens dat elk raadslid vrij moet kunnen spreken, maar debatten moeten zich concentreren op inhoudelijke argumenten en respectvolle uitwisseling van standpunten. Persoonlijke aanvallen of afdwalingen van het onderwerp moeten worden vermeden om een constructieve sfeer te behouden. Op deze manier kunnen raadsleden effectiever samenwerken om oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke uitdagingen.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Het blijft lastig om grip te houden op de enorme stukken en informatiestroom van het college, vooral omdat onze fractie klein is. Door mijn prioriteiten te stellen, informatie efficiënt te verwerken en samen te werken met collega's, hoop ik een beter overzicht te behouden en de relevante informatie te selecteren die mijn werk als raadslid ondersteunt.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Doesburg werkt samen met buurgemeenten en is betrokken bij diverse samenwerkingsverbanden. Er is altijd ruimte voor verbetering, en de raad blijft alert op mogelijke knelpunten om haar grip op regionale samenwerking te versterken.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Een recent voorbeeld van burgerparticipatie in onze gemeente is het 'Participatietraject Centrum - Hart van Beinum'. Hierbij worden inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan avonden en via een speciale internetwebsite mee te praten over de ontwikkeling van het centrumgebied. Dit participatietraject biedt een platform waar inwoners hun stem kunnen laten horen en actief kunnen bijdragen aan de vormgeving van hun leefomgeving.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben het eens met de stelling dat de voorzitter van de gemeenteraad de burgemeester moet blijven. Als voorzitter van de gemeenteraad kan de burgemeester een neutrale en onpartijdige rol innemen, waardoor hij of zij in staat is om het debat in goede banen te leiden.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De griffie staat altijd klaar om onze vragen te beantwoorden, vergaderingen voor te bereiden en ons te helpen waar nodig is. Wel geloof ik dat er ruimte is voor verbetering wat betreft de communicatie over hun diensten. Het zou veel duidelijker moeten zijn wat de griffie voor raadsleden kan betekenen en hoe zij ons kunnen ondersteunen in ons werk. Door heldere richtlijnen en informatie te verstrekken over de rol van de griffie en de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden, kunnen raadsleden beter gebruikmaken van deze waardevolle bron van expertise en assistentie. Wat betreft het budget voor de griffie, dat is een beslissing die door de gemeenteraad wordt genomen op basis van verschillende afwegingen, waaronder financiële prioriteiten en beschikbare middelen.


11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Helaas doet onze raad momenteel niets om de participatie van vrouwen en mensen met een migratieachtergrond in de besluitvorming te bevorderen. Dit is een gemiste kans, omdat diversiteit in de besluitvorming van cruciaal belang is voor een inclusieve en representatieve democratie. Het is belangrijk dat onze raad actief stappen onderneemt om deze groepen aan te moedigen en te ondersteunen bij hun deelname aan het politieke proces, zodat iedereens stem en perspectief wordt gehoord en meegenomen in de besluitvorming.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Mijn belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode is het bevorderen van participatie, met name jongerenparticipatie. Ik geloof sterk in het betrekken van alle burgers, ongeacht de leeftijd. Jongeren zijn de toekomst van onze gemeente, en het is essentieel dat zij actief kunnen deelnemen aan het vormgeven van hun eigen leefomgeving.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

De beste tip die ik een raadslid zou geven, is om altijd in contact te blijven met de gemeenschap die je vertegenwoordigt. Luister naar de behoeften, zorgen en ideeën van de inwoners en wees hun stem in de gemeenteraad. Door actief te luisteren en betrokken te zijn bij wat er speelt in de gemeenschap, kun je effectief optreden als hun vertegenwoordiger en beleid bevorderen dat aansluit bij hun behoeften en belangen. Blijf ook openstaan voor verschillende perspectieven en meningen, en werk samen met collega-raadsleden om constructieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd.

Vorige/volgende