René Broos
Je bereikt als raad zoveel meer als je de handen ineenslaat.

René Broos, Heusden

René Broos

Gemeente Heusden

Naam: René Broos
Raadslid in de gemeente: Heusden
Raadslid sinds: 2010
Partij: DMP-Heusden
Hoofdberoep: Pre-pensioen
Twitter
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben maatschappelijk actief geworden omdat ik destijds vond dat de verhouding tussen mensen met zakelijke belangen en inwonersbelangen niet in balans was voor wat betreft de politieke inbreng in het bestuur van de gemeente Heusden (vesting). Bewonersbelangen waren veelal ondergeschikt aan commerciële belangen en waren vaak onderbelicht bij besluiten welke werden genomen voor onze woonkern. Om als inwoner meer zeggenschap te krijgen binnen het bestuur van de gemeente heb ik mijzelf aangemeld bij een politieke partij. Later is de oude gemeente Heusden samengevoegd met gemeenten Vlijmen en Drunen en ontstond er voor mij als lokale politicus een mooier en breder werkveld waar ik mij prima in thuis voel.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ik ervaar de gemeenteraad zeker als hoogste politieke orgaan in een gemeente. Maar dat betekent niet dat je alles kunt besturen. Het is absoluut van belang dat je ruimte geeft aan de uitvoering van het lokale beleid en het politiek programma (bestuurlijk door het college van B&W). Als raadslid word je vaak ‘verleid’ om je overal mee te bemoeien. Als je dat toestaat ontstaat er mijns inziens een ongeleide besturing. Als raadslid zet je de kaders voor de uitvoering, je bent verantwoordelijk voor de verdeling van de budgetten en de vaststelling van de gemeentelijke begroting en zorgt ervoor dat de controlerende taak goed wordt uitgevoerd.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Als raadslid moet je weten waar je het over hebt. Dat betekent dat je de gevoelens, meningen, ervaringen en inzichten ophaalt uit de lokale samenleving en je eigen inzichten en expertise inzet om tot goede besluitvorming te komen. Door de drukte van elke dag en overvolle agenda’s gaat dat wel eens verloren in je rol als gemeenteraadslid. Door dit wel te doen worden mogelijk (door je motivering) de besluiten beter begrepen en ontstaat er meer draagvlak en acceptatie voor de dilemma’s waarmee je soms bij het nemen van besluiten te maken hebt. Er is altijd een verhaal achter het verhaal!

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Vooral een beschouwend type verwacht ik, die vooral een probleemstelling eerst van meerdere kanten wil onderzoeken. Ik heb een allergie voor mensen die enkel vanuit de onderbuik reageren, alhoewel je je eigen gevoel en intuïtie zeker niet moet uitsluiten bij het nemen van beslissingen. Ik wil een mening of besluit goed kunnen onderbouwen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Als er met respect en fatsoen gesproken wordt mag je uiteraard alles ter sprake brengen. Maar dat betekent dus niet dat je alles moet zeggen. We hebben gelukkig in Nederland een vrijheid van meningsuiting; een belangrijk principe in een vrij land. Maar dat betekent niet dat je alles kunt zeggen zonder consequenties. In deze tijd zie je dat dit kostbaar recht steeds verder wordt opgerekt. Dit geeft ongewenste maatschappelijke spanningen waardoor je de kans loopt dat deze vrijheid steeds meer zal worden beperkt. Uiteindelijk wil niemand dit.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Soms zul je echt keuzes moeten maken welke onderwerpen je oppakt. Als ervaren raadslid is die afweging een stuk gemakkelijker dan voor een beginnend raadslid omdat je uit ervaring weet bij welke onderwerpen er een risico ligt of welke informatie je echt nodig hebt om goede besluiten te kunnen nemen (en deze vind je niet altijd terug in de lijvige stukken welke je voorgeschoteld krijgt). ‘Durf te vragen’ levert vaak meer nuttige informatie op dan in de inhoudelijk technische stukken. Stem eerst in je fractie af voordat je alles gaat lezen. Een overload aan informatie kan dus ook een handige tactiek zijn om het overzicht en het inzicht in de essentie van het te nemen besluit te verliezen…

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

De wijzigingswet gemeenschappelijke regelingen heeft de raad meer instrumenten en mogelijkheden geboden om inzicht, overzicht en betrokkenheid te krijgen in de regionale samenwerking. Denk aan het instellen van een regionale adviescommissie (max 2 leden per gemeente), de verbetering van de informatievoorziening e.d. Overigens zul je als raad wel moeten afdwingen dat dit dan ook gerealiseerd wordt. Ondanks het feit dat dit in de gemeenschappelijke regelingen wettelijk moet worden opgenomen, het ontstaat niet vanzelf. Daar hebben we vanuit onze gemeente zeker op gestuurd. Het grootste probleem van raadsleden is of was dat men onvoldoende zicht had in welke besluiten werden genomen in regionaal verband. Hierdoor komt de controlerende rol van de gemeenteraad in het geding. De gemeenteraad blijft verantwoordelijk voor het vaststellen van de kaders en het nemen van besluiten hierover. De regio verbetert de samenwerking op uitvoerend niveau (bijv. bij gemeentegrens overschrijdende onderwerpen), maar vormt geen nieuwe bestuurslaag! In het afgelopen jaar heeft de regionale adviescommissie in een goede samenwerking met de regio Hart van Brabant (i.c. regiobureau) hier een prima invulling aan gegeven.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

In steeds meer kernen binnen de gemeente Heusden ontwikkelt het concept ‘buurt-bestuurt’ zich in positieve zin. Het is soms nog zoeken hoe hieraan het beste invulling kan worden gegeven, maar de ene wijk is daar verder mee dan de andere. De bewoners gaan samen met de gemeente en professionals in gesprek hoe het gaat in de wijk en hoe dat beter kan. Gezamenlijk worden verbeterpunten opgepakt, vooral door ook als inwoner zelf de handen uit de mouwen te steken. De wijk ontvangt hier jaarlijks een eigen budget voor. De bewoners bepalen dan zelf de prioriteit van zaken welke moeten worden aangepakt en geven daar vaak zelf uitvoering en invulling aan.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik vind het prettig dat de burgemeester (als bestuurlijk regisseur) binnen de gemeente ook voorzitter is van de raad, maar wat mij betreft is dat geen ‘must’. De raad neemt besluiten na overleg en in debat met elkaar. De voorzitter heeft daar geen zeggenschap in; deze bewaakt en faciliteert de vergadering op basis van de door de raad zelf vastgestelde regels en randvoorwaarden. Dit zou ook door een ander gedaan kunnen worden. Ik ben er wel voorstander van om de burgemeester aan te stellen als voorzitter omdat deze dan juist als ‘bestuurlijk regisseur’ nauw en direct betrokken is bij de inhoud en beleving. Dat lijkt mij erg waardevol in de rol en verantwoordelijkheden van een burgemeester.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning van de griffie is prima geregeld. Of er meer budget moet worden vrijgemaakt voor een ruimere ondersteuning is in directe zin afhankelijk van de mate waarin de raad ook daadwerkelijk gebruik maakt van de mogelijkheden die er zijn qua ondersteuning. Binnen onze gemeente zie en ervaar ik dat de raad onvoldoende gebruik maakt van de expertise binnen de griffie. De eerdere discussie over of er wel of niet extra budget moet worden vrijgemaakt heeft er daarom toe geleid dat een extra budget dan ook niet nodig is.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Ik denk dat we ons hier nog te weinig op focussen. Niet alle onderwerpen lenen zich er overigens voor denk ik, maar we zouden er wel meer bij stil kunnen staan daar waar het wel relevant is. Daarbij; als ik deze vraag niet voldoende kan beantwoorden, dan heb ik tegelijk al een duidelijk antwoord gegeven….

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik zou graag meer inwoners warm willen krijgen voor de functie van gemeenteraadslid of meer willen betrekken binnen het werk en de onderwerpen waarover we als raad beslissingen nemen. Na 10 jaar als gemeenteraadslid kom ik regelmatig op locaties en heb erg interessante gesprekken met mensen waarvan ik vooraf het bestaan nog niet wist. Vooral dat maakt het werk boeiend en interessant.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Verhef het fenomeen ‘coalitie en oppositie’ niet als doel op zich. Je bereikt als raad zoveel meer als je de handen ineenslaat. Coalitie of oppositie bepaalt niet of je het samen eens kunt zijn over bepaalde onderwerpen. Dit wordt vooral bepaald door je eigen waarden en principes als mens. Vind elkaar meer en dien als coalitie en oppositiepartij eens samen een motie in. Hiermee kom je geloofwaardiger over naar de buitenwereld en verstevig je je bestuurlijke rol als gemeenteraad.

Vorige/volgende