U bent hier

Renée Blom

Renée Blom

Nieuwegein
Luisteren is echt horen wat iemand zegt.

Raadslid sinds: 2010
Partij: CDA
Hoofdberoep: Tekstschrijver
Twitter: @ReneeBlom

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Dat beleef ik zeker zo zonder dat ik vind dat we ons daar al te veel voor op de borst moeten kloppen. Want dat zou bijdragen aan de boodschap dat wij het uiteindelijk toch altijd voor het zeggen hebben, terwijl er nu een goede beweging gaande is, waarbij we juist meer ruimte willen geven aan de samenleving om mee te praten en soms mee te beslissen.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ik probeer dat te doen op het onderwerp Bestuurlijke Vernieuwing o.a. in de rol van voorzitter van de raadswerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing en op de thema’s stadspromotie, burger- en overheidsparticipatie en kinderrechten.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ongeveer 20 uur.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?

Deze overigens in mijn ogen terechte kritiek trek ik me aan. De versnippering van het aantal fracties is te groot, de agenda’s van raadsleden zijn te vol, de omgeving waarin we moeten functioneren wordt steeds complexer evenals de thema’s. Hierdoor kan het niet anders dan dat de kwaliteit van raadsleden onder druk staat en met als risico dat het vertrouwen in politici blijft afnemen. Wij moeten ons dat aantrekken omdat wij de enige zijn die deze zaken kunnen veranderen.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Voor mij zou dit geen reden zijn om te stoppen, omdat dan de schreeuwers winnen. Ik citeer Hillary Clinton die terecht zei: “When they go low, we go high!”. Maar tegelijkertijd kan ik het van anderen wel begrijpen als je echt te maken krijgt met ernstige vormen van bedreiging etc. Ik heb dat nog niet hoeven meemaken.

Luisteren is echt horen wat iemand zegt.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Ik mis niets simpelweg omdat ik er nog niet in ernstige mate mee te maken heb gekregen en omdat ik behalve bij de burgemeester ook terecht kan bij mensen binnen mijn partij. Bij raadsleden van kleine lokale partijen is er misschien wel behoeften aan bijvoorbeeld een extern vertrouwenspersoon.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Die rol is zeker veranderd. Niet alleen omdat de onderwerpen waar we ons mee bezig moeten houden complexer zijn geworden, maar ook meer tijd vragen omdat we nu o.a. ook geacht worden regelmatig regionale bijeenkomsten te bezoeken.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

Het is geen vraag van lukken, maar moeten. Het is echter wel de vraag in hoeverre er voldoende tijd en kennis is binnen de gemeenten om de raadsleden in de positie te brengen daadwerkelijk grip te krijgen op deze enorme verandering? Verder probeer ik er veel over te lezen en bezoek af en toe een bijeenkomst bijv. van de VNG over dit onderwerp.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Vooral op het feit dat ik zowel binnen als buiten het stadshuis gezien wordt als iemand die zich actief inzet om de veranderende relatie tussen overheid en samenleving te verbeteren en wezenlijk te veranderen. Ik heb daar inmiddels ook twee boekjes over geschreven. Het boekje ‘Wethouder, wij willen…’ heb ik geschreven na mijn wethouderschap en is bedoeld voor mensen die een initiatief hebben en de wethouder, raadsleden of ambtenaren daarvoor willen benaderen. Hoe doe je dat; wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de do’s en don’ts. Het boekje ‘Van de Raad naar de Straat’ gaat over wat het voor raadsleden betekent als we meer ruimte willen geven aan de samenleving.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf vooral jezelf. Durf in je contacten met mensen in je stad of dorp dus ook minder een partijpoliticus te zijn, maar meer een medestadsgenoot. Probeer vooral als mensen met een vraag of idee bij je komen, in eerste instantie te denken in mogelijkheden en veel minder in feitelijke of politieke belemmeringen. Tot slot; luisteren is echt horen wat iemand zegt en daar het gesprek over aangaan zonder in discussies te belanden. Dat is een kunst, maar echt nodig om het vertrouwen in politici te vergroten.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Volgens mij wel, alhoewel ik niet zou weten hoeveel en of er vaak in Nieuwegein een beroep op wordt gedaan. Ik heb het beeld van niet.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Dat is een lastiger vraag, want wat is passend? In Nieuwegein vind ik de vergoeding nog passend, zeker als het ons lukt het aantal vergaderingen terug te brengen. Maar blijft de hoeveelheid werk toenemen, dan zal het van mensen met een baan echt vergen dat zij echt minder gaan werken en dan mag ook bij ons de vergoeding wel wat omhoog.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Ik vind ze alle drie even belangrijk, maar het kan en moet op alle de taken beter. We moeten als volksvertegenwoordigers meer de straat op en minder vergaderen. Door het verschuiven van taken van het Rijk naar gemeenten worden veel beleidsterreinen complexer voor raadsleden en daarmee ook lastiger om daar kaders voor te stellen en om te controleren.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

Vanuit samenwerkingsverbanden zou de communicatie richting gemeenteraden ook veel meer afgestemd moeten worden op de behoeften van raadsleden. Ik heb geen behoefte aan enkel dikke pakken papier zoals onleesbare begrotingen, jaarstukken etc. die je alleen als financieel deskundige kunt doorgronden.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Daar zijn veel zaken voor nodig, dus ik noem er hier slechts twee. Inwoners moeten een grotere betrokkenheid krijgen bij het maken van beleid en bij daadwerkelijke planvorming. Daarvoor moeten politici durven loslaten en ook zaken aan de inwoners zelf durven overlaten. Tegelijkertijd moeten raadsleden leren van buiten naar binnen te denken en te communiceren. Niet door vooral te verkondigingen wat ik als raadslid voor u heb gedaan, maar wat er is gedaan aan bijv. een probleem van inwoners en daarna pas wat jouw rol als raadslid, fractie of gehele raad is geweest bij het bieden van die oplossing. Dat iets dankzij een motie van een partij is bereikt, interesseert de gemiddelde inwoner niets als ze al weten wat een motie is. Daarnaast vind ik als oud politiek verslaggever dat er veel te weinig onafhankelijk en kritisch verslag wordt gedaan van waar wij als politici mee bezig zijn. Dat moet beter en kan via de lokale media of door bijvoorbeeld professioneel ondersteunde burgerredacties hersteld worden.

Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

Door hun betrokkenheid bij de politiek niet te beperken tot de gang naar de stembus, maar hun volksvertegenwoordigers 4 jaar lang aan te spreken op wat er goed of minder goed gaat, zodat wij daar mee aan de slag kunnen. Maar zoals al eerder aangegeven moeten we als politici ons dan anders gaan verhouden tot de samenleving zodat het vertrouwen in ons groeit.

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’

Oneens. In eerste instantie zou je zeggen eens, omdat inwoners kibbelende politici die meer voor partijbelangen lijken te gaan dan voor hun belangen meer dan zat zijn. Je zou dan kunnen zeggen, vecht dat vooral in de vergaderingen uit, zodat maar weinig mensen daar getuigen van zijn. Tegelijkertijd hebben onze inwoners ook behoefte aan transparantie en duidelijkheid. Sterker nog, de democratie valt of staat daarmee. Maar de mensen willen die duidelijkheid zonder dat het hen het gevoel geeft dat we in het kader van aankomende verkiezingen zieltjes proberen te winnen. Dit betekent dat we zowel op binnen als buiten de gemeenteraad ons als politici, zoals hiervoor ook al aangegeven, anders moeten profileren richting onze inwoners.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’

Helemaal mee eens omdat ik vind dat dit voor iedereen geldt. Mijn motto is niet voor niets: “Wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet.”

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Als het via de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing lukt om voor het aantreden van de nieuwe gemeenteraad in maart 2018 ons vergaderstelsel zo aan te passen dat de vergaderingen leuker worden voor belanghebbenden om te volgen, dat belanghebbenden daadwerkelijk kunnen meepraten en er in de gemeenteraad weer echte debatten plaatsvinden waarbij we elkaar proberen te overtuigen met ruimte voor compromissen waarbij het belang van onze inwoners voorop staat, in plaats van enkel onze partijpolitieke boodschap te zenden.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Daar ben ik nog niet uit.