Richard Frodyma
Probeer die onderwerpen te verkrijgen, die voor je achterban belangrijk zijn en waar je interesse ook naar uitgaat.

Richard Frodyma, Waalwijk

Richard Frodyma

Gemeente Waalwijk

Naam: Richard Frodyma
Raadslid in de gemeente: Waalwijk
Raadslid sinds: Mei 2016
Partij: LokaalBelang
Hoofdberoep: Financieel adviseur/ondernemer

Waarom bent u raadslid geworden?

In mijn studietijd was één van mijn opdrachten: richt een politieke partij op. Dit werd vervolgens “de partij van de eenvoud”. Vervolgens heeft mij dit altijd bezig gehouden. Omdat ik een hekel heb aan ellenlange procedures en hier in mijn eigen gemeente mee werd geconfronteerd, gaf dit voor mij de doorslag om in de politiek te gaan. Daarnaast vind ik het vooral leuk om nieuwe ideeën, oplossingen en problemen die inwoners aandragen, voor de bühne te brengen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Niet altijd. Het college heeft vaak de “lead” bij raadsvoorstellen. Het gebeurt weleens dat de raad door het college met de rug tegen de muur gezet wordt en dat er te weinig tijd is om een weloverwogen besluit te nemen. In deze gevallen zie je vervolgens dat de raad toch vaak op de expertise van het college vaart en niet haar raadsmiddelen inzet om mogelijk tot een beter besluit te komen.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Eigenlijk op diverse onderwerpen, maar drie onderwerpen wil ik wel specifiek hier benoemen:

  • Met de komst van eventuele windmolens binnen onze gemeente, het gelijktijdig laten aanleggen van een gelijkstroomnetwerk;
  • Het bewerkstelligen dat alle woningen binnen de gemeente Waalwijk worden voorzien van een glasvezelaansluiting;
  • Het behouden van het dijklichaam in de”Baardwijkse Overlaat”, zodat de natuur hier wordt gespaard en er geen overbodige dure betonnen brug voor in de plaats komt.

Probeer die onderwerpen te verkrijgen, die voor je achterban belangrijk zijn en waar je interesse ook naar uitgaat.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Onze raad heeft mijns inziens hier voldoende voor gereserveerd.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Heel belangrijk. De griffier is een belangrijke spin in het politieke web. Hij kan als geen ander dienen als toetssteen en sparringpartner. Zijn toegevoegde waarde wordt vaak onderschat. Hij weet als geen ander hoe de hazen binnen de gemeente lopen. Daarnaast zorgt hij er voor, dat zijn team de raad op een juiste wijze ondersteuning biedt.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Eventuele mogelijkheden tot verbetering zijn te vinden in een betere begeleiding van nieuwe raadsleden en fractievolgers en het optimaliseren van de bereikbaarheid van de griffie. Daarnaast is het misschien handig dat de griffie zelf ook nagaat, hoe zij denkt om tot een betere ondersteuning van raadsleden te komen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Volgens mij zijn de volgende punten nodig:

  • Het tijdig, volledig en correct aanleveren van relevante informatie door het college;
  • Het nagaan als raadslid wat er speelt in je omgeving en hoe je achterban over bepaalde onderwerpen denkt;
  • Een goede voorbereiding van het dossier door het raadslid.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Helaas ben ik niet zo tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden. De stukken worden veelal (te) laat aangeleverd, waardoor er te weinig tijd is om goed en tijdig hierop te kunnen anticiperen. Daarnaast dien je er rekening mee te houden, dat er meer deelnemende partijen zijn welke er totaal anders in kunnen zitten. Dit maakt het lastig om grip te (blijven) houden op samenwerkingsverbanden. Tijdig overleg met andere deelnemers ligt voor de hand, maar om tot een gezamenlijke zienswijze te komen, ligt er wel een uitdaging.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Het beste voorbeeld uit onze gemeente betreft het zogenaamde “forum”. De raad bespreekt dan de onderwerpen die op de agenda staan met inwoners en organisaties om na te gaan wat er leeft in de gemeenschap en hoe zij over bepaalde onderwerpen denken.

Na de discussie reageert normaliter de portefeuillehouder op hetgeen naar voren is gebracht. In het tweede gedeelte hiervan, kunnen raadsleden hierover vragen stellen aan de portefeuillehouder.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Representatie door vertegenwoordigers vind ik belangrijker. Het is namelijk mijns inziens ondoenlijk en tijdrovend om bij elk onderwerp te werken met participatie van inwoners. Bovendien brengen vertegenwoordigers nu juist de mening van zijn of haar achterban naar voren. Daarnaast bestaat de kans, dat ingeval van burgerparticipatie, altijd dezelfde inwoners van zich laat horen.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Het aandeel vrouwelijke raadsleden in onze gemeente bedraagt momenteel iets meer dan een op vier.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Het grote voordeel van een lokale partij is dat zij alle vrijheid geniet om in een debat niet afhankelijk te zijn van de lijn die een landelijke partij heeft uitgezet. Dit is dan ook een belangrijke reden dat ik zelf heb gekozen voor een lokale partij. Als ik vervolgens naar de stelling kijk, zal onze achterban sowieso van mij verwachten dat ik goed luister, open moet staan voor goede argumenten en dat deze in principe in het belang moeten zijn van al onze inwoners. Met de stelling ben ik het dus niet eens.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad. Alleen al in getal en verspreid in de gemeente weten de raadsleden bij elkaar sowieso al meer van wat er zich allemaal binnen een gemeente afspeelt, dan slechts een enkel persoon. Alleen al hierdoor, kunnen er betere afgewogen besluiten worden genomen.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Helemaal mee eens. Het kan niet zo zijn dat een raadslid door agressie, intimidatie of door geweld, in zijn handelen wordt beperkt of last ondervindt.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Een mooi voorbeeld hiervan is de hulp die door de gemeente Waalwijk werd geboden aan de wederopbouw van het door een zware aardbeving getroffen Ambon.

Los van alles, zou je in principe alleen maar trots en over succesvol kunnen spreken, indien een raadsvoorstel “raadsbreed” wordt aangenomen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Probeer die onderwerpen te verkrijgen, die voor je achterban belangrijk zijn en waar je interesse ook naar uitgaat. Ga eens op bezoek bij de verschillende afdelingen van de gemeente en laat je door de griffie eens bijpraten. Zoek een buddy die de nodige ervaring heeft en met wie je ook kan sparren. Probeer in het begin niet teveel onderwerpen tegelijk te doen en trek er eens op uit als het een onderwerp betreft dat ter plaatse te bezichtigen valt.

Vorige/volgende