Rick Nederend
Raadslid worden doe je door de kiezer te overtuigen dat jij in hun persoonlijke leven of in hun buurt het juiste voor hen kan doen

Rick Nederend, Stichtse Vecht

Rick Nederend

Gemeente Stichtse Vecht

Naam: Rick Nederend
Raadslid in de gemeente: Stichtse Vecht
Raadslid sinds: maart 2018
Partij: VVD
Hoofdberoep: Raadsadviseur
Twitter: /RickNederend
Facebook: /RickNederend
LinkedIn: /ricknederend

Waarom bent u raadslid geworden?

Raadslid worden doe je door de kiezer te overtuigen dat jij in hun persoonlijke leven of in hun buurt het juiste voor hen kan doen. Uiteindelijk stemmen mensen op jou als kandidaat omdat jij ze het vertrouwen geeft dat jij de juiste dingen voor hen gaat doen. Dat is uiteindelijk ook waarom ik de politiek in ben gegaan: de juiste dingen doen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

De gemeenteraad bepaalt zelf of hij het hoogste politieke orgaan is. Als je je rol als raadslid goed oppakt, blijft de gemeenteraad het hoogste politieke orgaan. Als je teveel op de stoel van het college, of nog erger, de inwoner gaat zitten, dan verlies je dit vanzelf uit het oog.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Op het sociaal domein. Zodat de meest kwetsbare mensen in onze gemeente niet wakker hoeven te liggen of ze de juiste hulp kunnen krijgen, de minst zelfredzame mensen een dak boven hun hoofd hebben met de juiste ondersteuning en iedere inwoner, ook als het even tegen zit, voldoende middelen heeft om de maand door te komen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Hoeveel procent uit het gemeentelijk budget beschikbaar is, is niet relevant. Het gaat erom dat je met elkaar goede afspraken maakt over opleiding, onderzoek en ondersteuning. Sommige gemeenteraden organiseren dit op een andere manier. Als er niet voldoende geld is, moet je niet bang zijn voor het verwijt van inwoners om meer geld te investeren. Iedere inwoner verdient een gemeenteraad die voldoende toegerust is om jou te vertegenwoordigen.

Raadslid worden doe je door de kiezer te overtuigen dat jij in hun persoonlijke leven of in hun buurt het juiste voor hen kan doen

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Zelf ben ik raadsadviseur, dus het zou gek zijn om te zeggen dat een griffier onbelangrijk is. De gehele griffie is van onmisbare waarde voor de gemeenteraad. Een goede griffie ondersteunt waar dat kan en zorgt ervoor dat raadsleden zich zoveel als mogelijk kunnen richten op hun volksvertegenwoordigende rol en een goed politiek debat met elkaar kan voeren.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Dat is voor iedere raad anders. In een veranderende maatschappij is het heel belangrijk dat een griffie(r) voldoende naar buiten treedt, benaderbaar en goed bereikbaar is. Zodat inwoners, raadsleden, commissieleden, etc. te allen tijde voldoende ondersteund worden. Ook zie ik nog een grote kans op het gebied van participatie. De raad is het hoogste politieke orgaan en mag soms best wat meer op de voorgrond. De raad neemt uiteindelijk de belangrijke besluiten voor de inwoners. En daar mag de griffie(r) vaker en toegankelijker over communiceren.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Zelf geloof ik niet in het krachtiger en relevanter maken van het bestuursorgaan gemeenteraad. De kracht van de gemeenteraad zit in de individuele raadsleden. Als zij voldoende naar buiten treden, toegankelijk zijn en het politieke debat met elkaar voeren op basis van hun (politieke) beginselen, dan wordt de raad vanzelf relevanter.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

De controle en invloed van de raad op samenwerkingsverbanden zal altijd minder democratisch gelegitimeerd zijn dan de controle op het eigen college. Om die reden zou je, ook in regionale samenwerkingsverbanden, altijd moeten kijken wat je lokaal kunt organiseren, zodat er lokaal ‘afgerekend’ kan worden. Als het noodzakelijk is om regionaal samen te werken, dan moet je daar ook geen angst voor hebben. Duidelijke kaders vooraf zorgen ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Dan heb je namelijk ook voldoende controle.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Er is geen beste voorbeeld in mijn gemeente. Ik kan me niet voorstellen dat dit in andere gemeente wel het geval is. Burgerparticipatie is niet goed of fout. Burgerparticipatie moet vooral op waarde gedreven zijn en moet geen manier zijn om het beleid van de gemeente te legitimeren. Dit gebeurt nog veel te vaak.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Volgens mij is het onmogelijk om een keuze te maken tussen participatie van inwoners en representatie door vertegenwoordigers. Ik zie genoeg voorbeelden van mensen die tegenover elkaar komen te staan, omdat ze verschillende belangen hebben. Op het moment dat deze twee groepen tot elkaar komen en samen het algemeen belang kunnen formuleren, dan heb je de meeste winst. Op zo’n moment is de representatieve taak van de gemeenteraad eigenlijk overbodig. Het dienen van het algemeen belang is dan niet meer dan het instemmen met het voorstel, omdat zij gezamenlijk het algemeen belang hebben geformuleerd. Veel vaker komt het voor dat twee groepen niet nader tot elkaar komen. Op zo’n moment is het aan de gemeenteraad om een keuze te maken welke belangen je zwaarder weegt en neem je hier een besluit over.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

In mijn gemeente is ongeveer 1/3 vrouw.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Nee, een debat in de gemeenteraad dient ertoe te leiden dat je het juiste besluit neemt en dit vervolgens ook uitlegt. Niet alleen aan je achterban, maar ook aan alle inwoners die niet hebben gestemd of op een andere partij hebben gestemd. Een zuiver democratisch proces valt of staat met een transparante uitleg van de overwegingen die jij hebt gemaakt om tot een bepaalde keuze te komen. Dat gaat veel verder dan het ventileren van een standpunt voor je achterban.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad en om die reden ben ik ook tegen een gekozen burgemeester. Mensen vergissen zich vaak in het feit dat in Nederland de burgemeester zelf ook een bestuursorgaan is. Als dit bestuursorgaan gekozen wordt door inwoners, dan wordt dit een heel kwetsbaar orgaan. De taken en verantwoordelijkheden die een burgemeester op dit moment heeft, zijn hiervoor veel te belangrijk.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Daar ben ik het volmondig mee eens. En dan kom ik terug op het zuivere democratische proces, zoals ik hierboven heb geschreven. Als een raadslid niet meer in de gelegenheid wordt gesteld om een uitleg te geven waarom hij of zij tot een bepaalde keuze komt, omdat diegene onder druk staat, dan is dat een probleem voor de hele raad.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Er zijn heel veel momenten dat ik trots ben op onze gemeenteraad. Als we het hardgrondig met elkaar oneens zijn, maar wel begrijpen waarom we verschillende keuzes maken. Maar ook als we het unaniem met elkaar eens zijn om een probleem bij de hand te nemen en te zorgen voor een goede oplossing voor onze inwoners.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Geniet. En doe het op jouw eigen(wijze) manier.

Vorige/volgende