Ricus Tiekstra
Ik vind dat gemeenteraden veel zelfbewuster mogen zijn, in plaats van zo bescheiden.

Ricus Tiekstra, Drimmelen

Ricus Tiekstra

Gemeente Drimmelen

Naam: Ricus Tiekstra
Raadslid in de gemeente: Drimmelen
Raadslid sinds: 2022
Partij: Groen Drimmelen (VP/D66)
Hoofdberoep: Gepensioneerd. Als ZZP'er beschikbaar voor kortlopende advieswerkzaamheden ten behoeve van raadsgriffies en gemeenteraden.

Facebook
Linkedin

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben met de lokale politiek opgegroeid. Ik vind het interessant om over veel zaken die belangrijk zijn voor de inwoners mee te denken en daarover mee te praten.

Eerder heb ik al twee periodes in de gemeenteraad gezeten. Die heb ik om verschillende redenen niet afgemaakt. Dat zat niet lekker. Dit keer wil ik tenminste deze raadsperiode tot het eind vol maken.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Helaas beleef ik dat niet altijd zo. Veel gemeenteraden volgen wat het college ze voorschotelt. Ik vind dat gemeenteraden veel zelfbewuster mogen zijn, in plaats van zo bescheiden. De raad is het gekozen orgaan dat het dichtst bij de inwoners zit. Daar zouden raden ook naar moeten gaan handelen.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Hoewel de gemeenteraad uit meerdere fracties bestaat, zouden gemeenteraden veel meer als eenheid naar buiten mogen treden. De verschillende fracties verschillen inhoudelijk misschien van mening, maar de raadsleden zouden het over één ding eens moeten zijn: hoe vertegenwoordigen wij al onze inwoners het beste?

Dat is in ieder geval niet door kijvend over allerlei procedures over straat te rollen. Een sterke griffie als schakel tussen de raad en de samenleving is daarbij onmisbaar.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

In mijn eerste periode als raadslid, in 1997-1998, ontving ik van de lokale CDA in Drimmelen een prijs: de horzel van de raad. Ik kan dat nog altijd zijn, maar inmiddels wel wat wijzer geworden.

Toch; een vos verliest dan misschien wel zijn haren, maar niet zijn streken. Ik vind het belangrijk goed naar anderen te luisteren en dan te zoeken waar we elkaar kunnen vinden. Door overeenkomsten in standpunten te zoeken in plaats van naar verschillen kom je vaak verder.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil.

Zolang het over de inhoud gaat, ben ik het daar wel mee eens. Ik heb er echter een hartgrondige hekel aan als men in een vergadering probeert anderen persoonlijk aan te vallen of vliegen af te vangen. Verder heb ik er moeite mee als politici een loopje nemen met de waarheid en feiten verdraaien, dan wel daar selectief in winkelen.

Hoe houd je grip op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Dat vraagt vooral om keuzes maken. Als individueel raadslid is het onmogelijk om alles wat het college (en vergeet buitenstaanders niet) over de schutting mikken. Je zult daarom moeten focussen op de onderwerpen die jij belangrijk vindt. In een wat grotere fractie kun je de onderwerpen verdelen.

Ik probeer wel alle raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven door te nemen. Ik vind dat voorstellen kort en bondig moeten beschrijven wat het probleem is dat om een oplossing vraagt en dat we kunnen kiezen uit verschillende opties voor een oplossing. Het college moet dan motiveren welke keuze volgend hen de beste is. Dat moet voor mij voldoende zijn om een standpunt te bepalen. Van de onderwerpen die in mijn portefeuille zitten neem ik ook aanvullende informatie tot mij.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden te krijgen?

De gemeenten in de regio West-Brabant werken op ambtelijk niveau nauw samen om raden te voorzien van eenduidige adviezen waar het gaat om richtlijnen voor begrotingen, kaderbrieven en begrotingen. Daar maakt onze raad dankbaar gebruik van.

Ik zou graag willen dat de gemeenteraad meer aandacht aan de regionale samenwerking schenkt. Ik heb daar wel ideeën over en wil die binnenkort ook bespreekbaar maken met mijn collega-raadsleden.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Onze partij heeft dorpsgericht werken al heel lang een belangrijke plaats in het programma gegeven. Inmiddels zijn we toe aan een volgende stap, waarbij inwoners vanuit hun eigen woonomgeving de mogelijkheid krijgen initiatieven te nemen. Door binnen het gemeentehuis met directe aanspreekpunten te werken, kunnen inwoners van de zes Drimmelense dorpen direct hun ideeën en suggesties kwijt. Dit moet de komende jaren vorm gaan krijgen.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven.

Het is voor een burgemeester soms een bijna onmogelijke positie. Twee zielen in één lichaam, kan nog wel eens botsen.

Ik denk dat de burgemeester en de plaatsvervangend voorzitter een duo zouden moeten vormen die gezamenlijk invulling geven aan de voorzittersrol van de gemeenteraad. Raden moeten de positie van plaatsvervangend voorzitter als een serieuze aangelegenheid beschouwen en kijken welk raadslid daarvoor de beste papieren heeft.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Onze griffier doet haar stinkende best om de raad vooruit te helpen. Als lid van de werkgeverscommissie zie ik het belang van goede ondersteuning door een krachtige griffie in.

Hierbij speelt een rol dat ik zelf bijna 8 jaar griffier ben geweest. Samen met onze griffier gaan we kijken wat nodig is om de ondersteuning op een hoger plan te brengen.

Dat zal extra middelen vergen, die moeten er dan ook komen. De raad gaat daar zelf over, maar is vaak te zuinig als het haar eigen ondersteuning betreft.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Met acht vrouwen in de raad en één vrouw in het college is nog lang geen sprake van een goede vertegenwoordiging. Kandidaten met een migratieachtergrond zijn in Drimmelen eveneens ver te zoeken. Daar is dus nog veel werk aan de winkel.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Uiteindelijk streef ik er naar de afstand tussen de gemeenteraad en de inwoners kleiner te maken.

Ik vind het triest dat amper de helft van de kiesgerechtigden bij verkiezingen komen opdagen. Het klinkt misschien raar, maar dit ligt in de eerste plaats niet eens aan de wegblijvers zelf, maar aan ons (raadsleden) zelf. Wij, de lokale politici, moeten onze inwoners duidelijk maken dat het belangrijk het is om mee te doen.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Zoek de samenwerking met jou collega-raadsleden. Niet alleen binnen je fractie, maar ook bij de andere partijen.

Kortom: steek tijd en energie in de relaties binnen de raad. Samen weet je veel meer en bereik je veel meer.

Vorige/volgende