Rik Rolleman
Democratie is meer dan de raadszaal, dat vindt ook plaats in de dorpshuizen en wijkgebouwen

Rik Rolleman, Aalsmeer

Rik Rolleman

Gemeente Aalsmeer

Naam: Rik Rolleman
Raadslid in de gemeente: Aalsmeer
Raadslid sinds: 2014
Partij: Progressieve Aalsmeerse Combinatie 2000 (PACT)
Hoofdberoep: Gebiedsmanager Haarlemmermeer
Twitter: @Rik_Rolleman
Facebook: Rik Rolleman

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben 51 jaar, 30 jaar lid van D66/Jonge Democraten, en door de liefde met partijgenoot in het waterrijke Aalsmeer terecht gekomen. Ik ben sociaal- liberaal in hart en nieren en opgegroeid in Twente waar ik bedrijfskunde heb gestudeerd. Ik werk als ambtenaar bij de buurgemeente.

Sinds de oprichting van PACT in 2000 heb ik mij sterk gemaakt voor samenwerking tussen de progressieve partijen (naast D66 ook Groen Links en PvdA) in Aalsmeer om daadwerkelijk vernieuwing te bewerkstelligen. Dat is moeilijk in een gemeente waar het conservatieve CDA de grootste partij is en de wapenspreuk “Retine quod habes” (houdt wat gij hebt) is.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan.  Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Voor mij zijn de burgers het hoogste orgaan. Wij zijn tenslotte door hen gekozen en leggen als raadslid aan hen verantwoording af. Participatie van bewoners/bedrijven is dan ook uitgangspunt voor mij in alles wat de gemeente doet. Als gemeenteraad moeten wij kaders meegeven aan het uitvoerende college. In Aalsmeer zitten de wethouders van de coalitiepartijen bij de fractievergaderingen. Mede omdat de coalitie slechts een stem meerderheid heeft, sluiten ze continue de gelederen waarbij de grootst mogelijke minderheid het onderspit moet delven. Hierdoor is het college van B&W in Aalsmeer uiteindelijk het hoogste politieke orgaan geworden.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Over duurzaamheid en energietransitie heb ik verscheidene moties en amendementen ingediend, die het helaas vaak niet gehaald hebben. Wel heb ik bereikt dat we bij elk onderwerp bespreken welke kaders voor de participatie we als raad meegeven.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Ik krijg netto +/- 700 euro per maand voor het raadswerk. Als je dat afzet tegen de uren (gemiddeld 16 uur per week, dus +/- 70 per maand) die ik maak, dan kom je op een uurvergoeding van euro 10,-. Van dat bedrag kun je de werkster, hovenier en klusjesman, die je moet inhuren om het huis op orde te houden, niet eens zwart betalen.  Er wordt daarnaast niet extra betaald voor extra functies die wel meer tijd kosten (zoals commissie- of fractievoorzitter). Voor toezichthoudende functies, rekenkamers, raden van Advies, commissarissen etc. krijg je per vergadering (5 uur incl. voorbereiding) een bruto vergoeding van tenminste euro 500. Kortom voor mensen die een fulltime baan hebben en minder moeten werken voor het raadswerk dekt de raadsvergoeding de gemiste inkomsten niet en kun je beter andere toezichthoudende functies vervullen.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

De samenstelling van de raad wordt steeds eenzijdiger met steeds meer ouderen en steeds minder mensen die midden in het leven staan. Vooral in kleinere gemeenten waar de vergoeding lager is, krijg je niet de mensen actief die je eigenlijk graag in de raad zou zien zitten. Ik ben daarom een voorstander van bestuurlijke schaalvergroting. Het raadslidmaatschap is een vak en vereist goed opgeleide en betaalde mensen die hun controlerende en kaderstellende rol met verve kunnen vervullen.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De gemeentelijke begroting is veel hoger geworden en daarmee de verantwoordelijkheid van gemeenteraad. Daarnaast worden veel taken uitgevoerd door gemeenschappelijke regelingen. Dat vraagt om professionalisering van je bestuur. Als voorzitter van de auditcommissie heb ik gemerkt hoe weinig financiële kennis de fracties hadden, we hebben dan ook extra opleidingen moeten verzorgen samen met de griffie. 

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De Omgevingswet zal een radicale verandering van de inrichting van de openbare ruimte veroorzaken. Uitgangspunt is niet meer “wat vinden wij als raad wat goed is voor anderen en waar kan ik als initiatiefnemer langs de randen lopen” maar “hoe kan ik als initiatiefnemer ervoor zorgen dat mijn ideeën draagvlak krijgen en hoe kan ik als raad hierbij faciliteren”. Er zal meer overgelaten worden aan de bewoners en bedrijven zelf en het bestuur zal moet leren dat haar eigen rol veel kleiner en meer op hoofdlijnen wordt. 

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Er is door de raad extra geld vrijgemaakt in het kader van een cultuurtraject, daarmee hebben we een aantal opleidingsdagen kunnen regelen. Het fractiebudget is te klein (euro 6.000,- per jaar) om zelfstandig specialisten in te huren, hooguit kun je (naast out- of pocketkosten), de fractie assistenten een onkostenvergoeding van 1500,- euro hiervan geven.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Bestuurlijke schaalvergroting gecombineerd met een gebiedsgericht werkende ambtelijke organisatie kan ervoor zorgen dat de gemeenteraad zich meer bezighoudt met de hoofdzaken. Dit zorgt er in ieder geval voor dat er meer kwaliteit aangetrokken kan worden waardoor de raad krachtiger wordt.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Als kadersteller moet je kennis van zaken hebben. Als controleur moet je contact blijven houden met inwoners, je moet hierbij wel de rede van de emotie kunnen onderscheiden. Inhoud is dan ook belangrijker dan emotie.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Helemaal mee eens, maar democratie is meer dan de raadszaal, dat vindt ook plaats in de dorpshuizen en wijkgebouwen!

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, ik ben niet tevreden. Als raad hadden wij grote moeite om vertegenwoordigers te vinden die hier tijd en energie in wilden stoppen. Dat had vooral te maken met het gegeven dat je als kleine partner bestuurlijk weinig in te brengen hebt.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Nee, ik stop na 4 jaar omdat ik weer fulltime ga werken bij Haarlemmermeer. Mijn functie was, naast tijdsbesteding, ook inhoudelijk moeilijk te combineren. Als raadslid van Aalsmeer uitte ik mij bijvoorbeeld anders over de groei van Schiphol dan als gebiedsmanager van Haarlemmermeer. Het pettenprobleem is voor derden dan moeilijk te begrijpen.  

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Zorg dat je tijd vrij maakt om naar dorps- en wijkbijeenkomsten te gaan en sluit je aan bij een bewonersinitiatief groep om te ervaren dat niet alles via de raad hoeft te lopen. Je eigen rol relativeren is altijd goed!

Vorige/volgende