Rob Kuipers
Ongeacht politieke voorkeur of portefeuilles dient de Raad zich te scharen achter de betrokken persoon om zo een front te vormen tegen ondermijning.

Rob Kuipers, Tilburg

Rob Kuipers

Gemeente Tilburg

Naam: Rob Kuipers
Raadslid in de gemeente: Tilburg
Raadslid sinds: Maart 2018
Partij: VVD
Hoofdberoep: Ondernemer (projectontwikkelaar)
Twitter: @VvdRob
LinkedIn: Rob Kuipers

Waarom bent u raadslid geworden?

Grote betrokkenheid bij de gemeente Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. De gemeente waar ik woon met ons gezin en welke ik gezond door wil geven aan onze vier kinderen en aan de toekomstige generatie. Vanuit mijn partij (VVD) en mijn ondernemerschap vind ik onder andere een financieel gezond huishoudboekje het fundament voor een gezonde en sociale leefomgeving. Niet alleen vanaf de zijlijn roepen maar ook daadwerkelijk hieraan mee te werken, in het belang van alle inwoners, is voor mij de uitdaging. Mijn zakelijke expertise en ervaring stel hiervoor graag ter beschikking.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

De Raad is inderdaad het hoogste orgaan. Door haar kaderstellende en controlerende functie, vergelijk ik de raad graag met een Raad van Toezicht, waarbij de leden van deze RvT gekozen worden. Deze RvT heeft als taak het bestuur van de stad te controleren, maar ook als klankbord te dienen bij vragen vanuit het college.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Voor mij als ondernemer vind ik het belangrijk dat er zorgvuldig met investeringen wordt omgegaan. Temeer omdat dit geld niet zelfstandig verdiend is, maar collectief budget is van de inwoners van onze gemeente. Correcte begrotingen, lange termijnplanning, projectmanagement, juridische aanbesteding en gedetailleerde boekhouding zijn voor mij speerpunten voor de komende periode waar ik extra op zal toezien. Op dit moment ben ik een initiatiefvoorstel aan het schrijven om de voortdurende overschrijdingen op grote projecten binnen onze gemeente terug te dringen en uiteindelijk te voorkomen. Mijn motto: Duurzaam, ook financieel!

Ongeacht politieke voorkeur of portefeuilles dient de Raad zich te scharen achter de betrokken persoon om zo een front te vormen tegen ondermijning.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De griffier dient ter ondersteuning van de Raad als geheel en van de Raadsleden individueel. De gehele griffie is een belangrijke ondersteuning om het raadswerk (controle en taakstelling) zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Daar waar portefeuillehouders fulltime bezig kunnen zijn met hun werk en ook nog ondersteunt worden door persoonlijke medewerkers èn deskundige ambtenaren, moet een Raadslid de informatie parttime en zelfstandig eigen maken. De griffie vult, deels, deze lacune in het werk op.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Een uitgebreide bezetting van de griffie door deskundige medewerkers geeft een basis om als Raadslid op terug te vallen. Het zou een vooruitgang betekenen als griffiemedewerkers persoonlijk worden gekoppeld aan een Raadslid, waardoor er een toegevoegde persoonlijk medewerker kan ontstaan.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Daar waar portefeuillehouders fulltime en betaald bezig kunnen zijn met hun werk en ook nog ondersteunt worden door persoonlijke medewerkers èn deskundige ambtenaren, moet een Raadslid de informatie parttime en zelfstandig eigen zien te maken. Er zijn wat mij betreft twee opties: Als eerst optie het toekennen van een salaris aan een raadslid, waardoor deze meer tijd dan nu de volle aandacht kan besteden aan de dossiers en de gemeente.

Ten tweede het toewijzen van een persoonlijk medewerker aan een raadslid, waardoor deze zich kan richten op het inhoudelijke werk. Ongeveer gelijk aan de faciliteiten van een kamerlid, maar dan geproportioneerd naar lokaal niveau.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

In Midden Brabant is dit goed geregeld. Iedere raad is vertegenwoordigd in de klankborgroep Regio Hart van Brabant, welke adviseert aan het bestuur. De betrokken portefeuillehouders uit de colleges van B&W behartigen op bestuurlijk niveau de diverse projecten. Het overleg met de portefeuillehouders gebeurt tijdens de Hart van Brabantdagen. De burgemeesters van de 9 gemeenten vormen het algemeen bestuur ervan.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Participatie van inwoners. Echter het is niet mogelijk om in een gemeente als Tilburg met ongeveer 220.000 inwoners met iedereen te spreken. Daarom wordt als het goed is de inwonersparticipatie vertegenwoordigd door de gekozen volksvertegenwoordigers.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

In Tilburg is een substantieel aantal vrouwen in de raad vertegenwoordigd, verdeeld over vrijwel elke partij.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Niet uitsluitend. Daarnaast dient er gezocht te worden naar de gemene deler, de verbondenheid, tussen partijen. Hierdoor kan men weer verder.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester? 

Het hoogste orgaan blijft toch de raad. Deze is als gekozen volksvertegnwoordiging de beste toezichthouder van de lokale democratie.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Als volksvertegenwoordiger in een democratie kan het niet zo zijn dat men door individuen of groeperingen belemmerd wordt in het uitvoeren van de democratische taak. Indien een raadslid hieraan ten prooi valt ben ik van mening dat dit een aanval is op de gehele Raad. Ongeacht politieke voorkeur of portefeuilles dient de Raad zich te scharen achter de betrokken persoon om zo een front te vormen tegen ondermijning.

Dat is ook de reden dat ik de benoeming heb aanvaard tot Ambassadeur Ondermijning van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Op deze manier blijft de ondersteuning van een bedreigde bestuurder niet alleen beperkt tot lokale aandacht. Maar geven we een sterk signaal af dat we ondermijning en bedreiging op lokaal èn landelijk niveau niet accepteren.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Ten behoeve van de renovatie van een ondergrondse fietsenstalling werd door het college gevraagd om extra budget, ten opzichte van het reeds eerder gevoteerde budget. Een van de redenen was een exclusieve glazen overkapping boven de rolbanen naar de fietsenstalling. Dit ging mij wat te ver. Navraag bij de leverancier van deze banen bleek dat de rolbanen ook correct zouden functioneren, zonder overkapping. Door middel van een eigen amendement, wat tijdens de raadsvergadering werd ondersteunt door een groot deel van de raad, is deze overkapping geschrapt. Op deze manier werd in één avond 600.000 euro bespaard. Deze bespaarde gelden kunnen we later inzetten op belangrijkere dossiers zoals bijvoorbeeld de WMO.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Concentreer je in de eerste periode alleen op de eigen portefeuilles en doe dat waar je kennis van hebt en goed in bent. Laat je niet afleiden door de stortvloed van informatie die verder op je afkomt. Later kan je altijd voorzichtig uitbreiden, maar wees alert. Wees specialist in een aantal dossiers in plaats van generalist op alle dossiers.

Vorige/volgende