Rob Lambert
Je moet elkaar vooral opzoeken als het relevant is, anders is het bezigheidstherapie

Rob Lambert, Hulst

Rob Lambert

Gemeente Hulst

Naam: Rob Lambert
Raadslid in de gemeente: Hulst
Raadslid sinds: 2022
Partij: PvdA 
Hoofdberoep: Marketing-communicatiestrateeg
Instagram
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik woon ontzettend graag in deze gemeente, en ik voel me nauw betrokken bij wat er gebeurt. Omdat ik denk dat veel zaken in onze lokale politiek beter, efficiënter en praktischer kunnen heb ik me kandidaat gesteld. Je kunt aan de zijlijn mopperen dat het niet goed gaat, maar ook zelf het veld instappen. Noem het naïef, maar ik voel toch een drive om een andere wind te laten waaien door de Hulsterse politiek. Ik zie dat er veelal vanuit principes werd gestemd, terwijl de inhoud (zeker op lokaal niveau) vaak vele handen op elkaar kan krijgen. Dat straalt ook positiviteit uit naar inwoners. Er samen wat van maken, dat brengt ons het verst.
 

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Nee, zeer zeker niet. Ik denk dat dat komt omdat onze besluitvorming en taken die op ons afkomen grotendeels onderhevig zijn aan besluiten van het rijk en bijvoorbeeld de provincie. De gemeenteraad staat simpelweg niet het hoogst op de agenda, ook bij veel inwoners niet. En dat terwijl de gemeenteraad het orgaan is dat in potentie het dichtst bij de burgers kan staan: het gaat over kinderen die veilig kunnen spelen, het gaat over ouderen die betaalbaar kunnen wonen, het gaat over toekomstbestendige sportverenigingen, het gaat over het zebrapad in jouw straat. Het is ongelofelijk dichtbij. Dat maakt dat het in de hoofden van de mensen, en de raadsleden het hoogste politieke orgaan zou moeten zijn. Ook de actieve rol van collegeleden binnen de fracties en de raad zorgt ervoor dat eerder nog het college het hoogste orgaan lijkt dan de raad.
 

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Steviger aansturen op dualisme! En de kloof met inwoners verkleinen. Daarbij moeten we durven om nieuwe methodes te gebruiken als het gaat om vergaderen, maar ook op het vlak van communicatie. Meer rechtstreekse input ophalen bij inwoners. Nog nadrukkelijker werken met een raadsprogramma, en in ons hoofd de aloude splitsing tussen oppositie en coalitie iets meer laten varen. Constructief zijn en beseffen dat iedereen een goed idee kan hebben wat je samen kan verbeteren. Want samenwerking is de sleutel tot succes. Wat mij betreft gelden er twee uitdagingen. Een bereikbaarder en menselijker gezicht naar inwoners toe. Alsook de processen rondom besluitvorming veel professioneler en efficiënter laten zijn, meer zoals in het bedrijfsleven.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Praktisch, open en vernieuwend. Dingen die altijd zo waren hoeven niet altijd zo te blijven. Principes, oud zeer en verstoorde politieke verhoudingen gelden niet, alleen de inhoud. Het stelt me in staat vrij objectief naar zaken te kijken. En zo praat ik ook met inwoners. Beleid en besluiten hebben altijd meerdere kanten, ik leg dat uit om te streven naar veel wederzijds begrip: binnen en buiten de raad. Ik ben ook voor vernieuwing van bestuurscultuur. Afgelopen jaren hebben in de landelijke politiek aangetoond dat het vertrouwen in politici gedaald is tot een dieptepunt. Daar komt bij dat we in Hulst op de grens leven, en ons ook veel op de grens begeven. Niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. De 'Vlaamse wijze' van politiek bedrijven is niet meer van nu. Professionalisering op gemeentelijke niveau is echt nodig om het bestaansrecht van kleinere gemeentes te vergroten.
 

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

In principe wel. We hebben natuurlijk onze gedrags- en fatsoensnormen, maar gemakshalve gaan we er maar even vanuit dat iedereen zich daar aan houdt. Daarbinnen mag alles gezegd worden. Ik ben er echt oprecht van overtuigd dat in iedere inbreng 'een goed idee kan schuilen'. Met die insteek moeten we naar elkaar luisteren. Ik ben via mijn werk veel bij brainstormsettings betrokken, daar mag je ook alles zeggen. Waarom? Omdat het bijdraagt aan een beter en creatiever resultaat.
 

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Vanuit mijn baan in de marketing- en communicatiesector ben ik gewend uitgebreide onderliggende documentatie snel en gericht door te nemen, de essentie eruit te pikken en daar een visie op te vormen. We gaan als raad over de grote lijn, niet over alle details. Voor de details zijn er super goede ambtenaren die er veel meer vanaf weten dan wij. Dus lezen tot je de essentie eruit hebt en vooral ook bepalen wat je leest en hoe, soms is scannen voldoende. Daarnaast is het denk ik achterhaald om overal maar wat van te vinden. Wat goed is, is goed. Ik hanteer de lijn van 'choose your battles': dat wat dicht bij je staat en waar je nog invloed op hebt. Dat vraagt meer visie en voorbereiding dan de platgetrapte paden.
 

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Als Hulst maken we onderdeel uit van een regio waarbij je niet ontkomt aan samenwerkingsverbanden. Zeeland is een uitgestrekt gebied met veel gemeenschappelijke agenda-items: (Openbaar) vervoer, bereikbare zorg, vergrijzing, ontgroening, grenswerken en -wonen, agrarische sector, toerisme etc. Bovendien zijn we met veel relatief kleine gemeentes. De basis voor samenwerking is er, ook in Vlaanderen. En de wil denk ik ook. Toch valt er nog winst te behalen. Het efficiëntievoordeel van samenwerkingsverbanden zien we niet altijd terug. En ik denk dat we soms ,ook ik, teveel binnen de gemeentegrenzen denken. Binnen de Zeeuws-Vlaamse gemeentes zien we denk ik dat er steeds meer toenadering komt, ook tussen de diverse fracties en raden. Het toont aan dat wanneer er grote thema's leven die voor iedereen gelden (energiearmoede, betaalbaar wonen, etc.) we elkaar beter vinden, en dat komt door relevantie. Vaak gaat men samenwerken om maar samen te werken, maar je moet elkaar vooral opzoeken als dat relevant is. Anders is het vooral bezigheidstherapie.
 

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Uiteraard is er voorgeschreven participatie, zoals de omgevingswet ons ook oplegt, het gaat daar om betrokkenheid bij specifieke projecten. Dat is op zich goed geregeld, bijvoorbeeld door inspraakavonden. Dat is daarmee ook meteen het beste voorbeeld.

Als het gaat om betrokkenheid bij de gemeentepolitiek in brede zin is het hier nauwelijks ingevuld. Het was een van mijn grote speerpunten, al tijdens de verkiezingen. Er is weliswaar een notitie die over burgerparticipatie gaat, maar daarin zie je vooral methodes die zwaar achterhaald zijn. Ik denk zelf eerder aan vernieuwende ideeen, waarbij misschien elke raad wel een selectie aan burgervragen wordt behandeld, waarbij we influencers inzetten om audiovisuele verslaglegging te doen van de vergaderingen. We vertikken het gewoon steeds om in de belevingswereld van de einddoelgroep te kruipen. Dat is de essentie van het werk wat ik doe, maar dit zie ik bij de overheid heel erg vaak misgaan. Maak het luchtig, maak het begrijpelijk en maak het relevant.

'Het begint met mensen er van te overtuigen dat ze mee kunnen en mogen doen'
 

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens. Maar dat hangt van de invulling af. Een burgemeester is zeer nauw betrokken bij de wethouders en daarmee het dagelijks bestuur. Dat iemand zo dicht op het vuur zit en de raad voorzit brengt ook risico's met zich mee: teveel sturen vanuit de bestuurlijke beweegredenen. Bovendien hebben we in Hulst meermaals gezien dat het nogal amateuristisch oogt wanneer er portefeuille-onderdelen van de burgemeester aan bod komen en er vervolgens een stoelendans moet plaatsvinden. Met een krachtige burgemeester die vooral een verbindende rol heeft tussen inwoners, wethouders en raad zie ik dit zeker nog toekomst hebben. En ik ben in de overtuiging dat onze nieuwe burgemeester dit met zich meebrengt.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Volgens mij wordt de taak van de griffie hier in Hulst onderschat en wordt er bovenal onvoldoende gekeken naar de mogelijkheden. Veel raadsleden vergeten dat ze de griffie kunnen betrekken in hun proces, en willen vooral alles zelf doen. We zouden er veel meer uit kunnen halen, en wellicht zou de griffie met wat ondersteuning daar zelf ook een pro-actievere rol in kunnen spelen. Ik zou het in ieder geval toejuichen.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Idealiter zou je daar niks extra's voor hoeven te doen, als de balans goed op orde was. Ik vind ook niet dat je programma's en ideeën moet ontwikkelen om specifieke groepen nauwer te betrekken. Het moet een continu aandachtspunt zijn om iedereen te betrekken, en daarin te streven naar een afspiegeling van de samenleving. Wij hebben ons daar als PvdA hard voor gemaakt, maar zien (met alle respect) nog vooral veel 'oude grijze mannen' aan de touwtjes trekken. Al weet ik zeker dat onze voltallige raad er is voor iedereen, ongeacht afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of geloof. Ik ben ervan overtuigd dat we iedereen omarmen, maar dat de inwoners dat nog niet altijd zo voelen. Het begint met mensen er proactief van te overtuigen dat ze mee kunnen en mogen doen. Als we als raad dichter naar de samenleving toe kunnen groeien, gaan we ook hierin stappen maken.
 

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

De sociale agenda van onze partij zo goed mogelijk vertegenwoordigen staat uiteraard voorop. Mijn belangrijkste speerpunten hebben daarnaast met name betrekking op 'de manier waarop'. Kijken naar kansen, in plaats van beperkingen. Oordelen vanuit inhoud, in plaats van politieke verhoudingen. Niet zomaar werkwijzen en beleid handhaven omdat het altijd zo was, maar durven te kijken naar nieuwe vormen. Ik denk dat dit alles meer positiviteit genereert binnen de raad, maar zeker ook richting de inwoners van de gemeente Hulst.
 

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Dicht bij jezelf blijven. Er zijn veel meningen hoe je het moet doen en wat je zou moeten zeggen, maar een lijn kiezen die bij je past, en je daar stevig aan vasthouden is het meest toekomstbestendig. Het zorgt ervoor dat mensen weten wat ze aan je hebben, en....het allerbelangrijkste: dat je jezelf altijd in de spiegel kan aankijken.

Vorige/volgende