U bent hier

Robert Bosch

Robert Bosch

Voorst
Ik ben absoluut geen idealist, maar eerder rationalist.

Raadslid sinds: 2014
Partij: Gemeente Belangen
Hoofdberoep: Tussenperiode tussen opleiding bestuurskunde en vervolgopleiding public administration
Twitter: @Robert7Bosch


De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Hoe ik het beleef is op zich niet zo belangrijk. Het is belangrijk dat de inwoners in de gemeente, daar waar nodig, geholpen worden. Voor een inwoner is het totaal niet interessant waar welke verantwoordelijkheid ligt. Bovendien hebben inwoners vaker te maken met uitvoerende taken van de gemeente. Veel raadsleden zitten daarom vaak in de verkeerde rol en niet als het hoogst politieke orgaan die bestuurd op hoofdlijnen.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil? 

Ik ben absoluut geen idealist, maar eerder rationalist. Ik probeer, daar waar ik verschil kan maken, mijn best te doen. Of ik uiteindelijk het verschil maak laat ik liever aan anderen.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

15 á 20 uur. Nogal wisselend per week.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan? 

Nee, in ieder geval niet dat ik ermee zit. Kritiek op de politiek in zijn algemeenheid is deels terecht en grotendeels onterecht. Ik ben wel van mening dat de kwaliteit van lokale bestuurders een te laag niveau heeft voor een gedegen besluitvorming. Alhoewel ik laatst een onderzoek las waarin gesuggereerd werd dat een raadslid vooral een ‘leek’ moest blijven. Desondanks is kritiek leveren makkelijker dan het zelf doen. Om die reden gebruik ik het zelf meestal voor een beetje zelfspot, zodat de persoon die ongezouten kritiek geeft er weinig ‘lol’ aan beleefd. Dat blijft onverlet dat de kwaliteit van bestuurders beter kan. Daarvoor heeft Plasterk gelukkig ook aangekondigd om hier werk van te maken in de toekomst.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan? 

Ik heb hier nog nooit last van gehad en ben niet echt bang dat ik me hierdoor zal laten leiden.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Ik denk dat één van de oorzaken van bedreigingen, intimidaties en geweld het lage aanzien aan de politiek is. Ik denk dat beter faciliteren en het aantrekkelijker maken van het raadslidmaatschap, waardoor concurrentie op de verkiezingslijsten, ertoe bijdraagt dat mensen meer aanzien zullen krijgen. Mogelijk zullen bedreigingen, intimidaties en geweld hierdoor afnemen. Wat betreft echte ‘nazorg’ heb ik geen nieuwe aanvullingen.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Absoluut, maar deze verandering vond naar mijn idee al plaats voor de nieuwe extra taken die de gemeente toebedeeld kregen. Deze verandering is volgens mij al ontstaan in de jaren tachtig en heeft zich nu ontwikkeld tot een netwerksamenleving waar de overheid een onderdeel van vormt.

Ik ben absoluut geen idealist, maar eerder rationalist.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan? 

Ik heb hier en daar wat bijeenkomsten over de nieuwe omgevingswet bijgewoond. Tijdens mijn studie heb ik een aantal keer te maken gehad met de huidige wetgeving. Daarvan kan ik in ieder geval zeggen dat het enorm ingewikkeld is. Verder moet de nieuwe omgevingswet meer ruimte geven voor maatwerk met kortere en soepele doorlooptijden voor inwoners. Desondanks is het allemaal nog koffiedik kijken zolang het rijk nog geen duidelijke AMvB heeft uitgeschreven voor gemeenten.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Ik heb geen voorbeeld waar ik echt trots op ben. Eerder trots dat het in de gemeente Voorst niet nodig is om enorm af te wijken van het beleid dat gevoerd wordt.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Het zal een beetje overschatting zijn als ik andere raadsleden, na twee jaar, al van advies zou moeten voorzien. ;)

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd? 

Ik ben over de ondersteuning bij onze gemeenten meer dan tevreden. Ik heb nog nooit vernomen dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor de Rekenkamer of de griffie. Wellicht kunnen wij als raad wel meer aandacht schenken aan gerichte educatie voor raadsleden. Daarentegen gaat daar natuurlijk weer extra werk in zitten voor elk individueel raadslid. Overigens wordt er vanuit onze gemeente ook enorm veel ambtelijk ondersteuning geboden. Onze ambtenaren zijn gastvrij en welwillend tegenover raadsleden.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Ik zeg wel eens gekscherend dat het raadslidmaatschap de beste bijbaan is voor studenten tussen de 18 en 26 jaar. De werktijden vinden zich voornamelijk af in de avonduren wanneer een student vrij is. De overige uren zitten vooral in het leeswerk, wat je zelf kan inplannen. Ik ken geen een student met zo’n soepele werkgever. Het verschil in vergoedingen, tussen gemeenten met veel inwoners ten opzichte van de gemeenten met weinig inwoners, is te groot. Een hogere vergoeding zal bijdrage aan de verdere professionalisering van raadsleden. Mensen die zeggen dat je niet in de politiek moet gaan voor het geld zijn naar mijn idee een klein beetje schijnheilig. Het gemiddelde Tweede Kamerlid gaat na 1 termijn er vandoor met een mooie nieuwe baan in het bedrijfsleven.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Politici zijn allang geen echte volksvertegenwoordiger meer. Vraagstukken zijn soms veel te complex. Ik denk dat het referendum over Oekraïne een mooi voorbeeld was waarom je ook geen directe volksvertegenwoordiger moet willen zijn. Verder kun je de kader stellende- en de controlerende rol niet los van elkaar zien. Als er geen duidelijke kaders zijn kun je ze niet controleren. Met andere woorden: wil je ergens invloed op uitoefenen zal je eerst duidelijke kaders moeten stellen en vervolgens daar strikt om moeten controleren.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente? 

Bij de gemeenten Voorst zijn we, naast de andere gemeenten, de afgelopen jaren enorm druk met de verbonden partijen. Naar mijn idee moeten er twee dingen in het proces verbetert worden om meer controle en invloed uit te kunnen oefenen. Allereest moeten raden eerder betrokken worden bij de gang van zaken binnen de verbonden partijen om nog een keuzes te hebben, maar voornamelijk om een mening te kunnen vormen voor besluitvorming. Daarnaast moeten raden, door onder andere extra tijd, gezamenlijk een vuist kunnen maken.De gemeente Voorst, onder leiding van onze griffier, is voornemens om één of meerdere raden aan te stellen die een verbonden partij in ‘adoptie’ neemt. Deze raden moeten partij-onafhankelijk elkaar kunnen rapporteren over de gang van zaken. De wijzigingen binnen de wet gemeenschappelijke regeling geeft raden al eerder in het proces ruimte en tijd om invloed te kunnen uitoefenen. Onze griffier, de griffier uit Epe en SIM-groep zijn gezamenlijk bezig om een ICT applicatie aan te maken waarin raadsleden onderling kunnen communiceren. Verbonden partijen staan vaak ver van de raadsleden af. Door korte lijntjes te creëren tussen de raden kunnen minder actieve raadsleden attent gemaakt worden via een laagdrempelig ICT-platform. Toegankelijkheid en eenvoud bij deze applicatie is wat mij betreft dan ook de sleutel.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Deze vraag doet vermoeden dat raden niet krachtig zijn en er niet toe doen. Dat zegt wat mij betreft al voldoende over de vraagstelling. De raden zouden dus sterker en krachtiger moeten handelen zonder bang te zijn voor de consequenties.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de controlerende rol van de raad in 2016 als hoofdthema. Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen? 

Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van de participatie- en netwerksamenleving. Volgens mij zijn inwoners gemakkelijk in staat om van zich te laten horen. Onlangs hebben inwoners van een klein dorp in Klarenbeek, dat deels in de Voorst ligt en deels in Apeldoorn, de wethouder van Apeldoorn een halt toegeroepen bij een bestemmingsplanwijziging bij het bedrijf van mijn broer. Ik denk dat dit een mooi voorbeeld is waar inwoners van zich laten horen. Overigens vind ik dat het primaat van de controlerende taak bij de gemeenteraad ligt en niet bij de inwoners.

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’ 

Beleid is het resultaat van een strijd om ideeën en belangen tussen verschillende politieke bewegingen. Althans, dat zou het natuurlijk moeten wezen. Ik ben zeker voor deze stelling.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’ 

De cultuur in de gemeente Voorst is zeker zo. Zo heel af en toe hard op de inhoud van het debat (zou best meer mogen), maar altijd heel veel respect en eerbied voor elkaar. Het gedoe over het hebben van een voorbeeldfunctie word ik altijd een beetje misselijk. Zoiets begint altijd bij jezelf.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Ik heb geen idee. Volgens mij is dat nooit klaar. Ik ken raadsleden die het al 16 jaar of langer doen. Zover kan ik niet vooruit kijken.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Ik sta daar nu zeker voor open. Op dit moment kan ik alleen tijdsgebrek in de toekomst als reden verzinnen om niet door te willen gaan.