Robert te Beest
Het debat dient om argumenten uit te wisselen en een tweerichtingsverkeer te krijgen. Anders kun je het net zo goed schriftelijk afdoen.

Robert te Beest, Velsen

Robert te Beest

Gemeente Velsen

Naam: Robert te Beest
Raadslid in de gemeente: Velsen
Raadslid sinds: 2002-2010 & 2018 tot heden
Partij: CDA
Hoofdberoep: Senior Beleidsadviseur Economische Zaken
Twitter: @RobertteBeest
Facebook: Robert te Beest
LinkedIn: Robert te Beest

Waarom bent u raadslid geworden?

Het is een hele eer om je stad te mogen vertegenwoordigen bij de dilemma’s die er spelen voor je stad.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja, maar natuurlijk wel in goede afstemming met het college van B&W.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Samenwerken!

Het debat dient om argumenten uit te wisselen en een tweerichtingsverkeer te krijgen. Anders kun je het net zo goed schriftelijk afdoen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja, dat is in Velsen goed geregeld.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Uiteraard belangrijk als dienstverlener voor raadsleden en spin in het web voor de gemeentelijke organisatie en de afstemming met B&W.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Goed communiceren is altijd zeer belangrijk. En altijd transparant zijn tegenover alle raadsleden.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik denk dat het belangrijk is dat de gemeenteraad zijn rol goed pakt met de instrumenten die er al zijn. Meer eigen initiatief in plaats van achter de onderwerpen van B&W aanhollen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Dit kan altijd beter. Feit is dat raden op steeds grotere afstand van samenwerkingsverbanden komen te staan. Hierin hebben B&W een cruciale rol om deze afstand zo klein mogelijk te houden.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Een goed voorbeeld is in Velsen hoe de afgelopen jaren interactief de Visie Velsen 2025 en de daarop volgende strategische agenda’s en projecten tot stand zijn gekomen. Is enorm gewaardeerd door de Velsense gemeenschap.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Ik hecht aan representatie door vertegenwoordigers. Elk individu is belangrijk, maar door georganiseerd te zijn, is het draagvlak groter en daarmee een sterkere gesprekspartner voor de gemeente.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

10 vrouwen op 33 raadsleden. Dat zijn er echt te weinig.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Nee, daar ben ik het niet mee eens. Het debat dient om argumenten uit te wisselen en een tweerichtingsverkeer/gesprek te krijgen. Anders kun je het net zo goed schriftelijk afdoen.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad moet het hoogste orgaan blijven. Een burgemeester wordt aangesteld door die gemeenteraad en kan het best boven de partijen staan. De discussie over een gekozen burgemeester moet dus breder getrokken worden. Als je die kant op wilt gaan verander je volledig van politiek systeem. Dat moet iedereen zich realiseren. Ik ben daar niet voor.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Ja, daar ben ik het mee eens. Overigens geldt dat ook voor onze hulpverleners. Mensen dienen met respect om te gaan met functionarissen die acteren in het publieksbelang.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Dit zijn er velen. Een belangrijk succes vind ik dat wij ondanks meningsverschillen elkaar met respect behandelen. Dit is in vele gemeenten helaas wel eens anders.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Zorg dat het een passie blijft. En blijf altijd vragen: waarom? En het slechtste antwoord daarop is: omdat het vroeger ook zo ging…… Blijf jezelf verbazen en kijk vooruit.

Vorige/volgende