Robin Kersbergen
Politiek zou meer moeten gaan leven onder de inwoners, maar de belangstelling voor de lokale politiek bloeit vaak pas op als er onheil in de achtertuin dreigt.

Robin Kersbergen, Bodegraven-Reeuwijk

Robin Kersbergen

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Naam: Robin Kersbergen
Raadslid in de gemeente: Bodegraven-Reeuwijk
Raadslid sinds: 29 maart 2018
Partij: VVD
Hoofdberoep: Interim professional in de bancaire sector
Twitter: Robin Kersbergen
Facebook: Robin Kersbergen 
Instagram: Robin Kersbergen
LinkedIn: Robin Kersbergen

Waarom bent u raadslid geworden?

Daar ben ik min of meer in gerold. Een paar jaar geleden kreeg ik de indruk dat er op met name verkeersdossiers te weinig kennis aanwezig was, of dat de feiten te vaak het onderspit dolven tegen emotie en overambitieuze vergezichten. Omdat je de wereld nu eenmaal niet verandert door aan de zijlijn te blijven mopperen, heb ik een stap naar voren gedaan. Op een zeker moment heb ik ingesproken in de raad over de A12. Dat werd met belangstelling ontvangen en ik hield er goede contacten aan over. Niet lang daarna ben ik gaan meelopen met de fractie, en een kleine anderhalf jaar later had ik een zetel.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Om maar eens een politiek antwoord te geven: ja en nee. Natuurlijk neemt de gemeenteraad uiteindelijk de besluiten, maar je moet scherp hebben dat de raad vaak het eindpunt van een traject is. Je kans om het voorstel staande de vergadering nog 180 graden bij te sturen is nihil. Echte invloed kun je pas uitoefenen als je goed in de materie zit, en vroeg in het proces aangehaakt bent. De kaderstellende rol van de raad wordt nogal eens onderschat, en zou in ieder geval in onze raad een prominentere rol moeten krijgen.

We zitten in de tweede helft van de raadsperiode. Wat zijn uw doelen om het restant van de raadsperiode tot een succes te maken?

Vanuit mijn portefeuilles kijk ik met name naar verkeer en energiebeleid, en op beide terreinen liggen nog wel grote uitdagingen. Qua verkeer ben ik tevreden als we in samenwerking met collega’s op andere bestuurlijke niveaus de verbreding van de A12 en de ‘Bodegravenboog’ naar de N11 richting de uitvoerende fase kunnen krijgen. En voor het energiebeleid zou ik het prettig vinden als we als raad goed sturing kunnen geven aan de RES en de transitievisie warmte. We hebben hier namelijk al geleerd dat gasloze warmtevoorziening problematisch wordt als uitvoering en toezicht niet goed verloopt.

Veel werk steken in een thema waar je feitelijk niet op kunt sturen, is zonde van je energie.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Eerlijk gezegd ben ik daar best tevreden over. Meer hoeft ook niet per definitie beter te zijn. Ik ervaar de praktische ondersteuning voor de raad zelf als zeer goed. En hoewel onderzoek belangrijk is, komen de conclusies vaak op een moment dat besluit en gevolgen al geweest zijn. Ook herinner ik me nog goed dat bij een bepaald onderwerp een collega riep “En misschien kan de rekenkamer daar ook eens naar kijken!” toen net twee maanden eerder een onderzoek over dat onderwerp was opgeleverd. Als je niets met de uitkomst doet, is een onderzoek natuurlijk weggegooid geld.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Dat is een lastige, want ik ben eigenlijk ontzettend tevreden over onze griffie. Sowieso heb ik als commissievoorzitter vaak en goed contact, en door de vooruitstrevende techniek en korte lijntjes kan ons griffie-duo bergen werk verzetten. Echte verbeterpunten heb ik dus niet, of het moet de rode wijn bij de borrel zijn... (Lees je mee, Hans?)

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Daarvoor zou politiek meer moeten gaan leven onder de inwoners, maar de belangstelling voor de lokale politiek bloeit vaak pas op als er onheil in de achtertuin dreigt. De keren dat zich dat de afgelopen tijd voordeed, hoorde ik dan vaak van inwoners: “Ik had geen idee hoe het allemaal werkte, pas de afgelopen paar weken ben ik het langzaam gaan begrijpen.” Op zich mooi, maar je zou als raad sterker staan als inwoners ook in normale tijden weten wat je doet en wat je voor ze kunt betekenen.

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

Dat vind ik een ingewikkeld vraagstuk, zeker omdat er soms ook binnen een gemeente uiteenlopende visies kunnen zijn op hoe zo’n regionaal samenwerkingsverband zou moeten functioneren. Daarnaast zie je dat er vaak ook aspecten zijn die zich nauwelijks laten sturen. Het belangrijkste is dat er een constante en heldere informatiestroom is van het samenwerkingsverband naar de raad, zodat raadsleden in ieder geval inzicht hebben, de aandachtspunten er uit kunnen lichten en de vertegenwoordiger met de juiste boodschap op pad sturen naar de regio.

De Regionale Energiestrategie (RES) is een belangrijk en complex dossier. Hoe zorgt u er voor dat u als raadslid bepaalt wat er nodig is in het RES-proces?

Voor de RES volg ik nauwgezet de politieke en technische ontwikkelingen op energiegebied, en ik ben onder andere helemaal verslingerd aan de podcast ‘Studio Energie’. Daarnaast heb ik regelmatig contact met VVD-collega’s in de regio, zodat we kennis en ideeën kunnen uitwisselen, maar toch merk je dat het moeilijk is om er als raad grip op te krijgen. Het wordt nog een hele opgave om tussen alle beperkingen ruimte te vinden voor energieproductie zonder afbreuk te doen aan natuur of woongenot. Volgens mij moeten we vanuit de raden vooral ook aandringen op een landelijke aanpak met een iets langere horizon dan 2030, want dat is in beleidstermen bijkans morgen. Met een landelijke doorkijk naar 2040 of 2050 zit je op een schaalniveau en tijdpad waar je op het gebied van energie-infrastructuur een verstandige strategie kunt bepalen en betrouwbare, leveringszekere technieken als kernenergie kunt inzetten om echt meters te maken.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

We hebben nu net iets meer dan een jaar een online burgerpanel. Daar zijn ongeveer 1.000 inwoners aangemeld, ofwel 1 op de 35. Hoewel het nog even zoeken is hoe de uitkomsten hun plek krijgen in de besluitvorming, denk ik dat het een goede manier is om regelmatig een brede en gevarieerde groep inwoners te bereiken. Dan heb je ook een representatieve peiling om je standpunt te bepalen – vanzelfsprekend met de mogelijkheid om bij een uitslag 60%-40% op te komen voor de belangen van die 40% als je inschatting is dat je eigen achterban vooral in die groep zit.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Voor mij is de representatie het belangrijkste. Wanneer belangen botsen is het aan de politiek om de juiste afweging te maken, en bovendien kun je de samenhang als vertegenwoordiger vaak beter overzien. De inbreng van inwoners is daarbij buitengewoon belangrijk, maar als we participatie aan het begin van het traject verkopen als ‘je zin krijgen’ aan het eind, dan creëren we vooral een recept voor teleurstellingen.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

Wanneer de burgemeester gekozen zou worden, dan denk ik dat het nog lastiger kan worden om boven de partijen te staan. Nu zijn de onderlinge verhoudingen in onze raad goed, maar ik kan me voorstellen dat als een gekozen burgemeester persoonlijk niet lekker door één deur kan met bepaalde leden of partijen in een raad, dat dit zijn weerslag heeft op zaken als samenwerking, coalitievorming en de stabiliteit van het college.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit voor de raad en het raadswerk?

Dat ligt er een beetje aan hoe je diversiteit ziet. Het verdedigen van verschillende opvattingen en groepen in de samenleving is erg belangrijk, maar of de raad die diversiteit ook perfect moet tonen in de samenstelling? We hebben in onze gemeente meer nationaliteiten dan we raadszetels hebben, en ook met dorpen of leeftijdsgroepen is het onmogelijk om de verdeling op orde te brengen. Volgens mij is de kracht van een goed volksvertegenwoordiger nu juist dat hij op kan komen voor grotere groepen, ook als hij/zij daar niet direct onderdeel van uitmaakt.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Ja. Raadsleden nemen de verantwoordelijkheid op zich om hun woongemeente vooruit te helpen door politieke keuzes te maken. Wie het daar niet mee eens is, moet zich gewapend met een goed verhaal mengen in het debat. Elke andere vorm van aanvallen moeten we als politiek en als samenleving niet tolereren.

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie? 

Met digitalisering kun je sneller over informatie beschikken, en met steeds meer publiek toegankelijke data krijgen we ook beter inzicht om goede keuzes te maken. Verder kun je de besluitvorming toegankelijker maken met digitale middelen. Bijvoorbeeld door alle raadsstukken makkelijk toegankelijk in je raadsinformatiesysteem te hebben, vergaderingen online uit te zenden en de mogelijkheid bieden om terug te kijken. Daarnaast zie je ook in deze tijd de voordelen van digitalisering: het werk kan min of meer ongewijzigd doorgaan terwijl fysieke vergaderingen niet meer mogelijk zijn.

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

Tot dusver zijn er bij ons 4 digitale vergaderingen geweest, waarvan ik er aan twee heb deelgenomen en één heb voorgezeten. Eigenlijk verliep dat vrijwel vlekkeloos en was de vergaderdiscipline prima. Er was één iemand met een slechte verbinding en één keer bleef een microfoon open staan. Ook met fractie en coalitie is er al meermaals digitaal vergaderd. De menselijke kant mis je wel wat, maar het voordeel is dan weer dat je ’s avonds de deur niet meer uit hoeft. Ik ben vooral nog benieuwd naar de volgende vergadering (22 april), dan moeten we met nieuwe software rechtstreeks digitaal kunnen stemmen en werkt het technisch vrijwel hetzelfde als in de raadszaal.

Hebt u al besloten om bij de volgende verkiezingen door te gaan als raadslid? 

Zeker! Bij de verkiezingen in 2022 ben ik 29, dus ik kan er nog prima een tijdje tegenaan. Daarnaast heb ik de afgelopen twee jaar behoorlijk wat ervaring opgebouwd, het zou zonde zijn als dat na één periode alweer verloren gaat. Een beetje vernieuwing kan geen kwaad, maar bij de laatste verkiezingen hadden we in onze raad een verloop van 15 van de 23 raadsleden. Dat slaat wel een gat in het collectieve kennisniveau en doet ook iets met het krachtenveld tussen college en raad.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Als ik de nieuwsberichten mag geloven, waren we op 25 maart de eerste gemeenteraad die digitaal vergaderde. Ik ben er best trots op dat al onze raads- en collegeleden met de technische ondersteuning van de griffie zo snel konden schakelen. Toen ik een week later de eerste inspraak- en presentatieraad voor mocht zitten, leek het al snel alsof we het nooit anders gedaan hadden.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Durf af en toe ook iets los te laten. Het is heel aanlokkelijk om elke avond alle bijeenkomsten te bezoeken, alle stukken van de raad van A tot Z te lezen en overal iets van te vinden. Maar je brandt jezelf helemaal op, zonder dat je effectief dichter bij je doelen komt. Werk goed samen met fractieleden en andere partijen, kies de onderwerpen die belangrijk zijn, bepaal waar je het verschil denkt te kunnen maken, en bijt je daar in vast. Veel werk steken in een thema waar je feitelijk niet op kunt sturen, is zonde van je energie.

Vorige/volgende