Rolie Tromp
De kracht van een raad valt of staat met het totaal van individuen. Met elkaar maak je dus de raad en haar daadkracht.

Rolie Tromp, Heerenveen

Rolie Tromp

Gemeente Heerenveen

Naam: Rolie Tromp
Raadslid in de gemeente: Heerenveen
Raadslid sinds: Juni 2018
Partij: VVD
Hoofdberoep: Ondernemer
Twitter: Rolie Tromp 
LinkedIn: Rolie Tromp

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik was al geruime tijd lid van de VVD. Na mijn verhuizing naar Heerenveen, in 2012, heb ik contact gezocht met de lokale fractie. Als vrijwilliger bij de brandweer, als bestuurskundige en als ondernemer, was ik al maatschappelijk actief. Het contact met de selectiecommissie voor de verkiezingen in 2018 maakte mij enthousiast om ook bestuurlijk actief te worden. En met succes!

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Dit vraagt scherpte van diezelfde raad. Sommige taken waarbij de raad wel budgetrecht heeft, worden meer en meer op afstand geplaatst en uitgevoerd. De democratische legitimiteit staat daarbij onder druk; hoe kan de raad zijn controlerende taak nog goed uitvoeren wanneer hij niet meer het mandaat of de beslissingsbevoegdheid heeft, om besluiten en gevolgen te keren? Natuurlijk is de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan, we moeten hier wel voor blijven waken als raadsleden.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Samen met een collega-raadslid zetten we in op nuchterheid binnen de discussies rondom duurzaamheid en de energietransitie. Het is belangrijk dat dit op een manier gebeurt waardoor iedereen zelf een keuze heeft. Daarnaast, vanuit mijn eigen achtergrond, ben ik scherp op veiligheidszaken. Toerisme en economische ontwikkeling zijn de andere twee punten die mijn warme belangstelling hebben. Belangrijk bij die laatste is dat we in Heerenveen niet alleen stil staan bij nieuwe ondernemers (belangrijk!), maar zeker onze huidige ondernemers koesteren en ook hen uitdagen het ondernemersklimaat in Heerenveen goed te houden.

Gemeenteraden moeten echt scherp zijn op de democratische legitimiteit. Schaalvergroting en meer afstand leidt niet altijd tot betere prestaties en resultaten.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Naar mijn mening wel. Alhoewel ik als raadslid, maar ook persoonlijk, meer ben voor maatwerk en ‘naar behoefte' dit in te richten.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De griffier is belangrijk, onze griffie(r) is goud waard.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Als er een punt is waar ik onze griffie zou willen uitdagen, is het op het punt van voorop lopen in digitalisering. Uiteraard vergaderen we papierloos/digitaal, kan de vergadering live en achteraf bekeken worden, etc. Maar dit zijn de middelen. Ik kijk uit naar een nog meer toekomstgerichte griffie; hoe kan digitalisering het bestuurlijk proces nog meer ondersteunen? Overigens geldt dit, vermoed ik, voor iedere griffie.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De kracht van een raad valt of staat met het totaal van individuen. Met elkaar maak je dus de raad en haar daadkracht. Wat ik sterk vind binnen onze raad, is dat niet alles politiek is. Met het in 2018 afgesloten thematisch raadsakkoord verkennen we nieuwe vormen van democratie. Het ene onderdeel lijkt meer succesvol als het andere. Echter, deze raad kent een grote samenhang tussen individuen. Gelukkig verschillen we op inhoud regelmatig van mening.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Dit is een van de punten die ik bedoelde bij de vraag over het hoogste politieke orgaan. Gemeenteraden moeten echt scherp zijn op de democratische legitimiteit. Schaalvergroting en meer afstand leidt niet altijd tot betere prestaties en resultaten. Die legitimiteit baart mij wel eens zorgen; hoe oefenen we onze toezichthoudende en kaderstellende functie goed uit? Die samenwerkingsverbanden kunnen in dat opzicht af en toe wel iets meer bestuurlijke sensitiviteit laten zien. We moeten daarin voorkomen dat de wal het schip op een gegeven moment keert.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Ontwikkelingencentrum Heerenveen. Dit was een van de mooiste ontwikkelingen uit het thematisch raadsakkoord en heeft in 2018/2019 gespeeld. In meerdere sessies en bijeenkomsten werd een flinke selectie van inwoners en ondernemers gevraagd met plannen te komen voor de herontwikkeling van het centrum van Heerenveen. Dit heeft geleid tot een ‘burgerbesluit’. Met de maatregelen uit dat besluit gaat het college in opdracht van de raad aan de slag en komt met concrete voorstellen.
Als voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu (ROM) mocht ik de technische en inhoudelijke behandeling van die stukken met vertegenwoordigers en raad leiden; een feestje en tegelijkertijd ‘lastig’ omdat het geen traditionele vergadering is, maar echt een dialoog.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

De representatie door vertegenwoordigers wordt steeds belangrijker juist omdat participatie lijkt toe te nemen. Daarmee bedoel ik dat inwoners gelukkig meer en meer de kansen op inspraak grijpen. Het is aan de raad om de volledige vertegenwoordiging te blijven bewaken, inclusief de brede afwegingen in het algemeen belang die daarbij horen.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

We zijn er in Heerenveen trots op dat de verdeling 15 V en 16 M is. Hadden we een even aantal raadsleden gehad, dan was het ongetwijfeld volledig 50-50 geweest. Overigens is deze raad gestart met een meerderheid aan vrouwen, door verschuivingen is dit op moment de verhouding. Wist je trouwens dat we in dat kader als Heerenveen een tijd lang Vrouwenveen hebben geheten?

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Nee. Het debat dient het algemeen belang waarbij het accent aangebracht wordt door achterban en politieke overtuiging; ook in die volgorde.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester? 

De gemeenteraad dient het hoogste orgaan te blijven. Op die manier kunnen de andere twee bestuursorganen, college en burgemeester, goed gecontroleerd blijven. Ieder binnen de eigen verantwoordelijkheid.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Ja. Dit is dan ook de reden dat ik in het netwerk weerbaar openbaar bestuur, namens de vereniging voor raadsleden, ben gestapt. Als raadslid kun je een van de buddy’s (een collega-raadslid uit eigen of andere provincie) bellen voor raad, daad en een luisterend oor.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Het thematisch raadsakkoord. Niet op alle onderdelen ben ik het eens met de inhoud of de wijze van uitvoering. De gezamenlijke verkenning is echter fantastisch.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Heb plezier, geniet van de tijd. Met plezier komt ‘het werk’ vanzelf.

Vorige/volgende