U bent hier

Ronald van Veen

Ronald van Veen

Ermelo
Maak jezelf sterk vanuit de inhoud en wees zichtbaar in de samenleving

Naam: Ronald van Veen
Raadslid in de gemeente: Ermelo
Raadslid sinds: mei 2014
Partij: ChristenUnie
Hoofdberoep: Adviseur Mens en Arbeid, Icare Verpleging en Verzorging en Thuiszorg
Twitter: Ronald_Ermelo
Facebook: https://www.facebook.com/ronald.v.veen

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben een geboren en getogen Ermeloër. Van mijn 38 levensjaren heb ik vanwege mijn studie een aantal jaren in onze provinciehoofdstad, Arnhem, doorgebracht, maar sinds 2001 woon ik weer met plezier in onze mooie gemeente. In het dagelijks leven ben ik adviseur Mens en Arbeid bij een grote zorginstelling, wat betekent dat de meeste personele aangelegenheden via mij lopen. Naast deze bezoldigde functie ben ik ook nog vrijwilliger. Zo geef ik als educatief boswachter rondleidingen op ons landgoed Staverden voor de stichting Geldersch Landschap en Kasteelen, waar ik het ambassadeurschap voor onze gemeente ook mooi kan vormgeven. Als vrijwillilg reisleider begeleid ik voor Beter-uit Reizen verschillende groepen (meestal 1 per jaar) op een vakantiebeleving in het buitenland. Het verkennen van andere culturen en landschappen vind ik daarbij van waarde. Mijn motivatie voor het werk voor de ChristenUnie is dat ik mij in kan zetten voor onze Ermelose samenleving vanuit mijn christelijke overtuiging. God is de richtingwijzer in mijn leven en dat wil ik ook tot uiting laten komen in mijn politieke keuze. Ik vind het belangrijk dat we als mens vanuit een christelijke visie zorg dragen voor de gemeente waarin wij wonen. Als gemeente raadslid ben ik natuurlijk kadersteller en controleur, maar vooral volksvertegenwoordiger. Dat betekent dat ik veel in de samenleving zichtbaar ben en graag met onze inwoners, instanties binnen het maatschappelijk middenveld, ondernemers etc. in gesprek ga. Ik voel mij ambassadeur van Ermelo en doe dat met plezier.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ik beleef dat wel zo. Vooral bij de begroting en de kadernota merk ik dat als gevolg van het budgetrecht dat de gemeenteraad heeft. Dan is het het moment om de koers met elkaar te bepalen, en je eigen standpunten in te brengen. Ook bij het inbrengen van wijzigingsvoorstellen of het geven van een opdracht aan het college, merk ik dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Het verschil maak je natuurlijk wel samen. Als kleinere partij in de raad heb je de andere partijen nodig om tot een meerderheid te komen. Veel met elkaar in gesprek gaan om waarde toe te voegen voor ons dorp vind ik dan ook van belang. Persoonlijke initiatieven waren de volgende: Op de portefeuille woningbouw heb ik mij hard gemaakt voor betere communicatie naar belanghebbenden bij nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten. Verder heb ik namens mijn partij de verduurzaming van woningbouw onder de aandacht gebracht. Op de portefeuille groen, zo heb ik in samenspraak met een andere partij (Progressief Ermelo), de eerste Ermelose Natuurwerkdag georganiseerd in 2016. Het vervolg vindt binnenkort plaats.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Gemiddeld 15-20 uur per week.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? (graag met motiverende toelichting)

Nee, de raadsvergoeding vind ik niet passend. Zoals ik reeds noemde besteed ik ongeveer 15-20 uur per week aan het raadswerk. Daar vallen de vergadermomenten onder, maar ook het bezoeken van de locaties waar plannen voor ontwikkeld worden. Zichtbaar zijn in de samenleving vind ik enorm van belang. Ik besteed daar graag mijn tijd aan. Om mijn taken goed uit te voeren ben ik minder gaan werken. Het loon dat ik uit betaalde arbeid inlever, weegt niet op tegen de raadsvergoeding die ik krijg, ook omdat je maar bij 1 instantie de loonheffingskorting kan toepassen. Dat is praktische argument. Wel heb ik de keuze gemaakt om mij in te zetten voor de Ermelose samenleving. Ik doe het niet voor het geld. Mij inzetten voor Ermelo brengt mij ook wat, namelijk bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen, in samenspraak tot een resultaat komen en dus het toepassen van vaardigheden, die ik niet direct in mijn bezoldigde baan tot uiting kan laten komen.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee. Ik ben politicus vanuit de inhoud. Ik ben iemand die zich inzet voor de publieke zaak, als gekozen volksvertegenwoordiger vind ik dat ook mijn plicht. Het vertrouwen dat de Ermelose kiezer in mij heeft gesteld wil ik dan ook graag waarmaken. Dat betekent soms hard werken (soms wel eens 1000 pagina’s doorlezen om tot de essentie van een onderwerp te komen), met het doel voor ogen waarde toe te voegen aan onze samenleving.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De rol van de raad is zeker veranderd. In draai nu bijna 12 jaar mee, eerst als fractievolger, toen als commissielid en nu als raadslid. In al die jaren heb ik de samenleving zien veranderen. Digitalisering, decentralisatie van overheidstaken en mondigheid van de samenleving zijn zo drie onderwerpen waar ik de samenleving in heb zien veranderen. Een mailtje met een positieve opmerking is zo gestuurd, een klacht dus ook. De samenleving weet mij als raadslid ook goed per mail te vinden. Dat is mooi dat de betrokkenheid van de samenleving is vergroot. Welke rol de samenleving, de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtenaren daar in hebben, zijn we gezamenlijk aan het ontdenken. Ermelo heeft de ambitie uitgesproken om netwerkgemeente te zijn, waarbij we steeds gaan bepalen welke vorm van participatie gewenst is bij de behandeling van een onderwerp. Ermelogisch netwerken noemen we dat. Waarbij er steeds aandacht moet zijn voor ieders rol in het proces. Ook hier geldt dat we het vooral weer samen doen.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Als gemeenteraad hebben wij daar net een informatieavond over gehad. Wat gaat er allemaal op ons afkomen, was de vraag die ik mij als eerste stelde. De omgevingswet betekent voor de raad dat er op een andere werkwijze moet worden voorgesorteerd. Met een enkel project zijn we hierop al aan het inspelen. Zo is bij ons een buurtplan voor een buurtschap door de bewoners samen gemaakt. Als raadslid krijg ik een andere rol in zo’n proces en dat is best wennen. Hier geldt mijns inziens ook dat we goed met elkaar moeten verkennen wel rol en verantwoordelijkheid een ieder heeft.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Elke fractie krijgt jaarlijks een eigen budget voor dit soort zaken. Dat is niet voldoende als je een specifieke opleiding of training wilt doen. Maar iets is beter dan niets. Het is ook investeren in je eigen ontwikkeling. Onze gemeente organiseert gelukkig ook gezamenlijke bijeenkomsten, zodat we samen kunnen leren en onze rol kunnen versterken.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een heldere en duidelijke uitleg van rollen, taken en verantwoordelijkheden bij de behandeling van onderwerpen. Inwoners en instanties goed voorlichten is daarbij van enorm belang. Verwachtingenmanagement zou je het kunnen benoemen. Transparant zijn waar mogelijk en waar het niet kan uitleggen waarom het niet kan. Het doel, het dienen van de samenleving altijd voor ogen houden. Dus niet jezelf op de eerste plek, maar de samenleving. Zichtbaarder zijn. Een voorbeeld zou kunnen zijn vergaderen op verschillende locaties in de gemeente waarvoor je raadslid bent. Niet standaard dus meer in het gemeentehuis, maar een overheid dichtbij. Meer en meer gaan werken met dorpstafel, waar de dialoog gevoerd kan worden.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Inhoudelijke kennis vind ik belangrijker, te meer omdat we ook het algemeen belang hebben te dienen en niet het belang van een individu of een groep mensen. Als raadslid heb je de taak om kaderstellend en controlerend te zijn. Dan is werken vanuit de inhoud enorm van waarde. De volksvertegenwoordigende rol komt dan bij mij tot uiting in een gesprek aangaan over de ideeën en emoties die gepaard kunnen gaan bij een bepaald onderwerp. Ik zie dat als een mooie toegevoegde waarde om op inhoud richting te geven aan een onderwerp. Zo zijn alle drie de rollen met elkaar verbonden.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Volledig mee eens. Ik bekijk dit vanuit het principe hart, hoofd en handen. Ik voel mij ambassadeur van Ermelo, het hart. De passie om mij voor Ermelo in te zetten is er! Het hoofd is vooral bezig met informatie vergaren om de inhoud van een thema of onderwerp goed te doorgronden en gesprekken aan te gaan met inwoners en instanties. De handen doen ook het werk, gewoon door ze echt actief uit de mouwen te steken en de samenleving te laten zien, dat ook een raadslid gewoon de handen uit de mouwen spreekt. Iemand zei ooit tegen mij, “raadsleden die vergaderen alleen maar.” Hoe mooi is het dan om ook eens gewoon mee te doen met een project als de Natuurwerkdag en zo ook je zichtbaarheid te vergroten.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, dit vind ik ook een lastig onderwerp, want het voelt soms of we de grip erop verliezen. Werken vanuit vertrouwen, dat de afvaardiging van de elke gemeente in de samenwerkingsverbanden het beste met de eigen gemeente voorheeft en hierin de gemene deler ook nog kan versterken is denk ik van waarde. We dienen ook als samenwerkingsverband hetzelfde doel als het goed is, namelijk de samenleving.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Ja, het is de bedoeling dat ik doorga. Gevoelsmatig kan ik nog steeds waarde toevoegen aan ons dorp. Je bent ook niet in 1x ambassadeur af. Mijn doelen voor de volgende periode zijn om Ermelo in de regio nog meer op de kaart te krijgen als groene duurzame gemeente. Op het gebied van duurzame energie hebben we nog wel een weg te gaan. Verder vind ik het enorm van belang dat we een sterk fietsnetwerk hebben in onze gemeente. Dan blijven we recreatief aantrekkelijk. Meer onderhoud en versterking van het netwerk, wil ik mij de komende periode extra voor inzetten.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Omdat de hoeveelheid aan stukken je kan overvallen adviseer ik nieuwe raadsleden zich te richten op een specifieke portefeuille. Maak jezelf sterk vanuit de inhoud en wees zichtbaar in de samenleving. Gewoon door actief mee te doen.