Sabine Schipper
Al zijn ieders fatsoensnormen anders, je bedrijft politiek op de inhoud en niet op de persoon.

Sabine Schipper, Zwijndrecht

Sabine Schipper

Gemeente Zwijndrecht

Naam: Sabine Schipper
Raadslid in de gemeente: Zwijndrecht
Raadslid sinds: maart 2014
Partij: D66
Hoofdberoep: Adviseur
Twitter
Instagram
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Omdat ik iets terug wil doen voor de plek die me zoveel heeft gegeven. Mijn wieg heeft bij een liefhebbend gezin in Zwijndrecht gestaan en daar heb ik ontzettend veel geluk mee gehad. Ik ben opgegroeid op een plek waar meisjes meetellen, waar ik kon zijn wie ik ben, kon opgroeien, studeren, werken en waar ik nu met mijn eigen gezin woon. Ik heb kansen gehad in het leven en de mogelijkheid om deze kansen te pakken. Daarnaast was ik als kind al maatschappelijk betrokken, geïnteresseerd in de positie van de vrouw en maakte ik me zorgen over het klimaat. Die maatschappelijke interesse en betrokkenheid heeft ervoor gezorgd dat ik Sociologie ging studeren met als afstudeerrichting Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid. Van vraagstukken en beleid is het niet zo’n grote stap naar de politiek. Als raadslid kan ik mijn kennis en kunde goed inzetten voor Zwijndrecht.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Nee, lang niet altijd. Ik denk dat er veel onduidelijkheid bestaat over de taak- en rolverdeling van zowel college als gemeenteraad. Zowel binnen het gemeentehuis als daarbuiten. Binnen het gemeentehuis levert dat wrijving op, buiten het gemeentehuis wordt verbaasd gereageerd wanneer ik uitleg waar de gemeenteraad allemaal beslissingen over neemt. Werk aan de winkel.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De wil en durf als gemeenteraad om te investeren in zichzelf. Raadsleden zijn geneigd om de hand op de knip te houden als het gaat om de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de raad. Echter door niet te investeren in gemeenteraad/raads(commissie)leden doet de raad niet alleen zichzelf, maar bovenal de inwoners te kort. Investeren in een sterke griffie, een goede communicatieadviseur, een doorlopend scholingsprogramma, scholingsbudget voor zowel raads(commissie)leden, het draagt allemaal bij aan een krachtiger en relevantere raad. Raadsleden die beter weten wat hun taken en rollen zijn, die gebruik kunnen maken van de beschikbare instrumenten, sterk in de schoenen staan, kennis van zaken hebben en op een goede manier naar buiten treden zijn beter in staat hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen uit te voeren.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Een breed betrokken volksvertegenwoordiger. Ik ga graag op werkbezoek, verwelkom met regelmaat gasten bij de fractie, ga langs bij wijkplatforms, organisaties en initiatieven om te horen wat er speelt in de gemeente. Ook word ik tijdens het boodschappen doen of een wandeling door de buurt vaak aangesproken door inwoners. Dat zijn waardevolle contactmomenten. Maar ik geniet ook enorm van het debat in de raadzaal en neem graag mijn verantwoordelijkheid in bijvoorbeeld het presidium en de vertrouwenscommissie. Met alleen de volksvertegenwoordigende rol ben je er nog lang niet als raadslid.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Het is maar net hoe je deze stelling interpreteert. In de grondwet is verankerd dat je raadslid bent zonder last. Niemand anders dan jijzelf kan bepalen hoe je invulling geeft aan het raadslidmaatschap. Dat is ontzettend belangrijk. Zeker omdat raadsleden (net zoals Tweede Kamerleden, wethouders en burgemeesters) steeds vaker onder druk gezet worden, worden geïntimideerd of zelfs bedreigd. Vanuit die benadering moeten raadsleden in raads- en commissievergaderingen zeker kunnen zeggen wat ze willen en moeten we met elkaar een omgeving creëren waarin dat kan. Daartegenover staat dat er spelregels zijn waar je je als raadslid aan moet houden, denk maar aan het reglement van orde. Ook vind ik dat we als raadsleden een voorbeeldfunctie hebben naar inwoners. Fatsoensnormen zijn daarbij zeker op z’n plek. Al zijn ieders fatsoensnormen anders, je bedrijft politiek op de inhoud en niet op de persoon.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

De D66 fractie in Zwijndrecht bestaat uit één raadslid en twee raadscommissieleden. De stukken verdelen we onderling naar portefeuille. Het zwaartepunt van de stukken ligt uiteraard bij mij als raadslid/fractievoorzitter, maar de raadscommissieleden nemen ook een aanzienlijk deel op zich. Dat kan ook niet anders, want in de gemeente Zwijndrecht zijn er vrijwel altijd twee carrousel(commissie)vergaderingen tegelijk. Dankzij deze werkwijze houden we met elkaar goed grip op de stukken en hebben we aardige slagkracht in de raad. Daarnaast ben ik door mijn achtergrond gewend om lijvige stukken te lezen. En: al doende leert men. Op een gegeven moment leer je stukken ‘diagonaal te lezen’ en de belangrijkste dingen eruit te halen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

In Zwijndrecht ontstond de steeds groter wordende behoefte om los te breken van de meest omvattende gemeenschappelijke regeling waar Zwijndrecht onderdeel van was, de GR Drechtsteden. Een (op papier) mooie regeling die zeker de eerste jaren heeft gefunctioneerd. Het algemeen bestuur van de GR Drechtsteden, de Drechtraad, werd namelijk gevormd door 58 raadsleden (uit alle fracties van de betreffende gemeenten). Uniek voor een gemeenschappelijke regeling. Na verloop van tijd begon het voeren van een gezamenlijk beleid echter te schuren. De ene gemeente is immers de andere niet. Zo heeft Zwijndrecht veel meer te maken met grootstedelijke problematiek dan een gemeente als Hardinxveld-Giessendam. Zeker op het sociaal domein en armoedebestrijding schoot het Drechtstedenbeleid voor Zwijndrecht te kort. Omdat er zoveel geld naar de GR Drechtsteden ging, was er weinig financiële ruimte voor Zwijndrecht meer om zelf extra in oplossingen te investeren. De GR Drechtsteden is 31 december 2021 opgeheven, het primaat ligt weer lokaal in Zwijndrecht. We gaan zelf weer over ons eigen beleid en het sociaal beleid is in transitie. Makkelijk? Nee, maar onze gemeente is het meest gebaat met lokale oplossingen.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

In Zwijndrecht staat sinds 2022 participatie en communicatie letterlijk en noodzakelijk op de eerste plaats in het raadsprogramma en zo ook het uitvoeringsprogramma van het college. Inmiddels is een plan van aanpak vastgesteld om (via tien doelen) de dienstverlening, participatie en communicatie te verbeteren, is een enquête uitgezet om in kaart te brengen of de manier waarop raadsleden, het college en ambtenaren werken aansluit bij de wensen van de inwoners en zijn werkgroepen vanuit de raad, het college en de ambtelijke organisatie aan het werk met de opgaven die we op dit gebied hebben. Opgaven waar we met elkaar (en dus ook met de inwoners) aan moeten blijven werken.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Zolang de burgemeester de rol van voorzitter van de raad op een onafhankelijke manier invult, heb ik daar geen problemen mee. Een burgemeester die boven de partijen staat (zowel de politieke als niet politieke) is een groot goed. Ik ben het echter niet eens met het verplicht voorzitterschap van raadscommissies door raadsleden. De complexiteit van het raadswerk en daarmee de werkdruk is door de jaren heen alleen maar toegenomen. Voor een sterke gemeenteraad en een goed functionerend lokaal bestuur is het echter van belang dat raadsleden voldoende tijd hebben voor de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken. Daarom waren we als gemeenteraad blij met het initiatiefvoorstel dat mogelijk maakte om ook niet-raadsleden te benoemen tot commissievoorzitter. Op deze manier kan de werkdruk verlicht worden en hebben raadsleden meer tijd voor hun taken. We hebben als gemeenteraad overigens ruime ervaring met niet-raadsleden als commissievoorzitter, o.a. door pilots waar we deel aan hebben genomen. Jammer genoeg is het initiatiefvoorstel recentelijk ingetrokken. Om deze problematiek weer onder de aandacht te krijgen, heb ik namens Zwijndrecht tijdens het VNG-jaarcongres 2023 ingesproken en het VNG-bestuur gevraagd de lokale afweging van gemeenteraden m.b.t. het voorzitterschap van raadscommissies blijvend onder de aandacht te brengen bij de minister. Gelukkig reageerde het VNG-bestuur daar positief op. Want het lokaal bestuur is gebaat bij deze lokale afweging. De samenleving is gebaat bij deze lokale afweging.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De griffier en de griffiemedewerkers zijn deskundig, nauwkeuring, behulpzaam en laagdrempelig benaderbaar. Ze begrijpen heel goed waar raadsleden tegenaan lopen en maken zich hard voor de positie van de raad. Ik ervaar de ondersteuning door de griffie dan ook als zeer goed. Daarnaast trekt onze gemeenteraad hoogstwaarschijnlijk wel extra budget uit voor een ruimere ondersteuning van de griffie. Binnenkort ligt de Kadernota voor waarin het voorstel is opgenomen om de capaciteit van de griffie structureel te versterken. Daarnaast is een flexibel inhuurbudget opgenomen waardoor de griffie bij pieken in gevraagde dienstverlening naar eigen inzicht en tijdelijk extra capaciteit kan inregelen. Ik ga ervan uit dat deze voorstellen worden aangenomen door de gemeenteraad en zal mij daar in debat hard voor maken. Voor een versteviging van de positie van de gemeenteraad moet immers geïnvesteerd worden in de griffie.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In Zwijndrecht worden al jaren laagdrempelige cursussen aangeboden om inwoners bekend te maken met (het werk van) de gemeenteraad en interesse te wekken voor het raadswerk. Het doel: tot een gemeenteraad te komen die een betere afspiegeling is van onze gemeente. Het cursusmateriaal is inclusief en er wordt ingezet op communicatie die aansluit bij diverse doelgroepen. Zelf heb ik als eind-twintiger deze cursus ook gevolgd en heb daarna besloten politiek actief te worden. Jammer genoeg is de gemeenteraad van Zwijndrecht nog steeds geen goede afspiegeling van de gemeente.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Het vergroten van vertrouwen in het lokaal bestuur. O.a. door te transformeren van inwonersparticipatie (waar inwoners mogen participeren in de activiteiten van de gemeente) naar overheidsparticipatie (waarbij de overheid initiatieven van inwoners ondersteund). Door geen ‘draagvlak te creëren’ (want door het creëren van draagvlak zoek je ondersteuning en goedkeuring voor de plannen die je wilt uitvoeren), maar met elkaar tot het beste plan te komen. Door het gesprek aan te gaan, zeker met hen die nauwelijks van zich laten horen. Door te luisteren en gemaakte beslissingen uit te leggen. Door het managen van verwachtingen en vooral door eerlijk te zijn. Want het vergroten van vertrouwen wil niet zeggen dat inwoners, ondernemers, verenigingen, etc. altijd hun zin krijgen. Dat kan ook niet. Het lokaal bestuur maakt immers beslissingen voor de gehele gemeente en gemeenschap.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Neem je plek in. Natuurlijk kijk je als beginnend raadslid de kat uit de boom. Maar vergeet niet dat ook jij, net zoals alle andere raadsleden, volksgekozen bent. En of je nu raadslid bent van een grote fractie of een kleine, onderdeel bent van de coalitie of oppositie, of je nu oud of jong bent en wat voor studie/werk achtergrond je ook hebt: jij bent raadslid. Die zetel is van jou. Praat met mensen, verdiep je in de stukken, laat je scholen, zorg ervoor dat je je stem laat horen én dat je gehoord wordt.

Vorige/volgende