Sacha Vos
We hebben geen maand zonder raadsvergadering gezeten, dus alle lof voor onze griffie! Misschien kunnen we nog eens het gesprek aangaan over welke mogelijkheden er nog meer zijn ter ondersteuning.

Sacha Vos, Gulpen-Wittem

Sacha Vos

Gemeente Gulpen-Wittem

Raadslid sinds: November 2016
Partij: PRO Gulpen-Wittem
Facebook: https://www.facebook.com/sacha.vos.3/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sacha-vos-a73a011b/

Waarom bent u raadslid geworden?

Nooit aan gedacht om de politiek in te gaan, maar ik werd gevraagd voor de verkiezingen van 2014. Ik woonde pas een aantal jaar in de gemeente Gulpen-Wittem en was zeer actief in Gulpen.
Onrecht kan ik niet zien. Dus als ik iets zag wat niet klopte, waarvan ik dacht dat het ook anders kon of als ik het gevoel kreeg dat iets van bovenaf werd opgelegd dat slecht uitpakte voor de bewoners en de bewoners er niet bij betrokken waren geweest, kwam ik in actie. Dan verzamelde ik mensen om mij heen en samen kregen wij het voor elkaar. Dat viel op en zo werd ik gevraagd. In 2014 haalde ik het net niet, maar toen een raadslid afscheid nam in 2016 ben ik ingestapt.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja, de gemeenteraad dient de beslissingen te nemen en het College dient deze uit te voeren. Deze raadsperiode ervaar ik dat ook zo. 

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Super trots ben ik op de cultuuromslag binnen onze gemeente. De gemeente was op de oude leest geschroeid waarmee ik bedoel dat er veel vanachter het bureau werd geregeld en vóór de mensen in plaast van met de mensen.
Sinds de nieuwe raadsperiode werken we meer toe naar wat de nieuwe omgevingswet van de gemeente verwacht. Met de inwoners meedenken, informatie bij de inwoners ophalen en achter het bureau vandaan komen. Ook de organisatie hebben we daarop aangepast door een Organisatie Ontwikkel Traject in te zetten en indien nodig extra scholing aan te bieden. We zitten nog middenin de transitie en het is een hele omslag, maar onze inwoners merken het verschil en ambtenaren geven aan meer voldoening uit hun werk te krijgen. 

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Vooralsnog is dat voldoende. Van de Rekenkamer wordt incidenteel gebruik gemaakt en door Corona zijn er extra middelen ingezet, zodat de griffie toch zijn werk kan doen en de vergaderingen en conferenties door kunnen gaan, zowel fysiek als indien noodzakelijk digitaal. Daarnaast is er budget voor scholing, maar daar wordt door de raadsleden momenteel niet veel gebruik van gemaakt.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Sinds een jaar hebben wij een jonge en nieuwe griffier en waait er een andere wind. Er worden meer zaken opgepakt en ook de transitie van fysiek naar digitaal vergaderen is supersnel gegaan. We hebben geen maand zonder raadsvergadering gezeten, dus alle lof voor onze griffie! Misschien kunnen we nog eens het gesprek aangaan over welke mogelijkheden er nog meer zijn ter ondersteuning.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Nog meer de verbinding met de inwoners te zoeken. Politiek nog dichterbij de burgers te brengen. De mening vragen en inwoners te betrekken bij plannen als deze grote gevolgen hebben op hun woonomgeving. Dan spreekt de raad nog meer vanuit de inwoners, zouden plannen breed gedragen worden en vlotter uitgevoerd kunnen worden. 

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

De terugkoppeling en de voorstellen die er komen zouden breder gedeeld moeten worden in gemeenschappelijke bijeenkomsten met verschillende raden samen, in plaats van alleen met de wethouders. Daarnaast moeten de coalitiepartijen ervoor zorgen dat de wethouder die in een samenwerkingsverband zit, kennis van zaken heeft, geïnteresseerd is in zijn portefeuille en sterk in zijn schoenen staat. Alleen dan kan een kleine gemeente zoals Gulpen-Wittem een stempel zetten op en een rol van betekenis spelen in een groot samenwerkingsverband.  

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Qua burgerparticipatie zijn wij al vrij ver in vergelijking met andere gemeenten. Dit bleek uit een onafhankelijk onderzoek, dus dat op zich is al iets om zeer trots op te zijn. Bijna iedere kern heeft ondertussen een kernoverleg, en onderneemt en realiseert zaken die belangrijk zijn voor de inwoners. De kern Partij wil ik er toch even uitlichten met hun project  ‘Fruitwei van Partey’ . Een stuk grond is omgevormd tot fruitweide en het is een ontmoetingsplek geworden voor de inwoners. Telkens komt er weer iets bij en wordt de weide meer ingericht.
Veel bewondering heb ik ook voor onze kleine kern Euverem. Te klein voor een eigen kernoverleg werd hen medegedeeld door de gemeente, maar zij lieten het er niet bij zitten. Door allerlei acties hebben zij zelf geld opgehaald, zijn aangesloten bij ‘Kern met pit’ en kregen toen ook de gemeente aan hun kant. Samen is er een prachtige speeltuin met een jeu de boules baan gerealiseerd.

'De betrokkenheid en participatie van onze inwoners is door de digitalisering dus sterk verbeterd.'

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Het betrekken en participeren van inwoners vind ik uitermate belangrijk en daar moet een goede balans in gevonden worden. Maar er is altijd een grote groep mensen die om één of andere reden niet kan bijdragen/participeren en deze mensen wil ik graag representeren.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Maakt niet uit op welke manier een burgemeester in de toekomst gekozen gaat worden, maar deze moet ten aller tijde boven de partijen staan. Verder zal de verantwoording van de burgemeester richting inwoners en de raad anders komen te liggen. Ik verwacht niet dat de verhouding tussen de raad en de burgemeester veel zal veranderen.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor de raad en het raadswerk?

Een raadslid moet zich er terdege van bewust zijn dat je er voor iedereen zit. Bij ieder besluit moet je jezelf de vraag stellen of je alle inwoners meepakt of dat er enkelen buiten de boot dreigen te vallen. Indien het laatste van toepassing is, moet er gekeken worden naar mogelijke oplossingen.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Ik ben het ermee eens, maar wil het nog sterker maken. Een aanval op een raadslid is een aanval op de gehele Nederlandse democratie.

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie?

Door Corona zijn wij digitaal gaan vergaderen en ineens waren alle vergaderingen direct te volgen en later met beeld terug te kijken. Onze raadszaal is tijdens het zomerreces aangepast en voorzien van camera’s. De hooguit 10 mensen die op de tribune zaten tijdens een raadsvergadering zijn vervangen voor honderden mensen die het of rechtstreeks volgen of terugkijken. De betrokkenheid en participatie van onze inwoners is door de digitalisering dus sterk verbeterd.

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

De interactie en de kracht van het debat is minder, maar het is heel fijn dat het democratisch proces niet stilligt en noodzakelijke besluiten genomen kunnen worden.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Over anderhalf jaar zijn de verkiezingen, dus begin nu met het inventariseren van de partijen in jouw gemeente en ga eens langs. Bij wie voel jij je het meeste thuis? Niet alleen qua standpunten, maar kijk ook hoe er met mensen omgegaan wordt en hoe de sfeer in de partij is.
Daarna meld je je aan bij de partij van jouw keuze en ga je meedraaien als steunfractie of commissielid. Dit om feeling te krijgen met de onderwerpen die spelen, erachter te komen wat het inhoudt en hoe een bestuurlijk jaar van een gemeente eruitziet. Inmiddels ben je enthousiast en gaan jullie samen vol de campagne in. Vragen van inwoners kun je beantwoorden en zij krijgen vertrouwen in jou.
Als je gekozen bent ben jij er helemaal klaar voor en direct van grote waarde niet alleen voor jouw partij, maar ook voor jouw kiezers. Daarnaast ben je de meeste nieuwe raadsleden ver vooruit aangezien zij deze tijd niet geïnvesteerd hebben. Veel plezier en succes!

Vorige/volgende