Saloua Chaara
Ik denk dat raadsleden hier zelf de sleutel voor zijn. De gemeenteraad is relevant en kan krachtig zijn als gemeenteraadsleden hun rollen en bevoegdheden verstaan en goed weten uit te voeren.

Saloua Chaara, Amstelveen

Saloua Chaara

Gemeente Amstelveen

Raadslid sinds: mei 2018
Partij: D66
Hoofdberoep: Adviseur bij het Ministerie van SZW
Twitter 
Instagram
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de politiek. Vroeger werd er thuis veel over politiek gepraat. Als meisje van 16 kon ik me buitengewoon druk maken om van alles wat er om mij heen gebeurde. Zoals over kansenongelijkheid en discriminatie, conflicten en crises in de wereld, maar ook over hoe we omgingen met het klimaat en de aarde. Dit vonden mijn vrienden niet altijd even gezellig …maar de betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken en de politiek is er bij mij altijd al geweest.

Het vuur om echt iets met politiek te doen, ging bij mij aan in de periode rond 2009/2010. Het was de periode waarin het rechtspopulisme stevig voeten in de aarde kreeg in Nederland. In die periode gebeurden er zo veel dingen die regelrecht indruisten tegen de principes die ik belangrijk vond en hoe ik naar de wereld keek. Ik dacht: ik kan de politiek wel volgen, maar nu is het tijd om ook iets te gaan DOEN.

Zo gezegd zo gedaan. Ik stemde al op D66 en was lid. Maar ik ging daarna naar allerlei bijeenkomsten en werkgroepen om op die manier de partij nóg beter te leren kennen en om af te tasten wat mijn toegevoegde waarde kon zijn.
Daarna raakte ik betrokken bij de lokale D66 afdeling, dit vond ik prachtig. Ik vond alles wat de raadsleden deden en voor elkaar kregen zo indrukwekkend en inspirerend. Ik leerde inzien dat politiek neerkomt op dingen die ik het allerleukst vind: het vinden van oplossingen voor problemen en het aandragen van ideeën. Maar ik leerde ook inzien dat je vanuit de gemeenteraad heel direct het verschil kunt maken voor je stad en haar inwoners en dat je als gemeenteraad gaat over onderwerpen die echt belangrijk zijn voor mensen. Zo heb ik me uiteindelijk in 2017 kandidaat gesteld en ben ik in 2018 raadslid geworden.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Zeker. Natuurlijk blijft het zaak dat je als raad de positie van de raad blijft bewaken en je je mandaat laat gelden. Hier ligt in mijn ogen echt een opgave voor raadsleden zélf. Nog te vaak zie ik dat raadsleden wijzen naar allerlei contextfactoren, in plaats van dat zij zichzelf in de spiegel kijken als ze vinden dat rol van de raad te beperkt is. Raadsleden moeten zelf positie claimen en verantwoordelijkheid nemen. Met alleen benoemen wat niet goed is verander je niks.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik denk dat raadsleden hier zelf de sleutel voor zijn. De gemeenteraad is relevant en kan krachtig zijn als gemeenteraadsleden hun rollen en bevoegdheden verstaan en goed weten uit te voeren. Dit betekent onder andere je: richten op de échte vraagstukken in je stad of dorp, wegblijven van bühnepolitiek, zoveel als mogelijk tijd besteden aan interactie met je lokale samenleving, een goed verloop van democratische processen in je gemeente bewaken, samenwerken met anderen om mooie dingen voor inwoners te realiseren, het dualisme bewaken, kritisch zijn, verantwoordelijkheid nemen en zo verder. 
Daarnaast is het natuurlijk nodig dat de raad, het college en de ambtelijke organisatie de juiste synergie weten te vinden. Want de raad, het college en de ambtelijke organisatie hebben elkaar natuurlijk hard nodig om krachtig te opereren!

4. Wat heeft jouw raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Regionale samenwerkingsverbanden blijven voor veel raadsleden als een black box voelen. Veel gemeenteraadsleden hebben het gevoel dat samenwerkingsverbanden op afstand staan en ervaren een kleine sfeer van invloed omdat meerdere raden gaan over één samenwerkingsverband.  

Zelf vind ik belangrijk dat de gemeenteraad de bevoegdheid houdt om besluiten te nemen over zaken waar samenwerkingsverbanden zich mee bezig houden. Daar hoort deze bevoegdheid democratisch gezien ook. Voor de uitvoering van taken van samenwerkingsverbanden roepen wij het college ter verantwoording. Hiervoor kunnen we alle controle-instrumenten die we hebben natuurlijk inzetten.

Naast de jaarlijkse behandeling van de begroting en jaarstukken worden we over ontwikkelingen geïnformeerd. Via informatiebrieven, informatiesessies en daarnaast hebben we in elke commissievergadering ruimte om stil te staan bij regionale aangelegenheden. Dan kunnen raadsleden of wethouders stilstaan bij ontwikkelingen die spelen. Hier wordt eerlijk gezegd vrij weinig gebruik van gemaakt.
Alleen als het gaat om de samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben we één raadslid dat ons (aanvullend op de informatie van het college) via een raadscommissie goed op de hoogte houdt van ontwikkelingen die spelen. Dit raadslid is samen met een ander raadslid vanuit Amstelveen afgevaardigd naar een zogenaamde raadstafel van de MRA en volgt de ontwikkelingen op de voet.

Naast allerlei formele structuren die er zijn om grip te houden op regionale samenwerkingsverbanden kun je je als raadslid natuurlijk zelf goed verdiepen om grip te houden. Ik heb de gewoonte ontwikkeld om regelmatig bij samenwerkingsverbanden langs te gaan en gewoon even te bellen als ik vragen heb of bijgepraat wil worden. Voor mij werkt dit goed. 

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Ik vind het heel mooi dat we in Amstelveen het instrument van stadsgesprekken hebben. Bij stadsgesprekken worden inwoners op basis van loting uitgenodigd om deel te nemen aan een gesprekken over thema’s die iedereen raken. Zoals bereikbaarheid, internationalisering en ontmoeten. Het mooie hiervan is dat hierdoor een representatieve vertegenwoordiging van inwoners ontstaat en je niet alleen inwoners aantrekt die van nature op participatiebijeenkomsten af komen. Bij stadsgesprekken in Amstelveen over ontmoeten en internationalisering zijn bijvoorbeeld 80 en 140 inwoners afgekomen. Mooi, toch?

Een ander mooi voorbeeld van burgerparticipatie is een initiatief dat ontstaan is na inspraak van een groepje jongeren bij een raadcommissievergadering. Zij hielden een vlammend betoog voor meer skatevoorzieningen in Amstelveen Zuid.
Naar aanleiding van hun inspraak heeft de gemeenteraad ruim 300.000 euro gereserveerd voor een extra skatebaan in Amstelveen en is het college druk op zoek gegaan naar geschikte locaties voor een extra skatebaan.
Het jammere hierbij is wel dat uit het participatietraject over een geschikte locatie voor de skatebaan weer weinig draagvlak bleek bij omwonenden om de skatebaan op de meest geschikte locatie te plaatsen. Erg balen voor die jongeren die het initiatief namen.
Maar de zoektocht naar een geschikte plek wordt voortgezet. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om straks alle belangen af te wegen en besluiten te nemen over of en waar de skatebaan er uiteindelijk komt.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Ja. Naast allerlei initiatieven die de griffie onderneemt krijgen fracties een jaarlijks budget voor dit soort dingen. Naar mijn ervaring is dit genoeg.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Ik weet niet of een gekozen burgemeester nu veel moet veranderen aan de relatie tussen raad en burgemeester. Want ik vind het een groot goed dat burgemeesters in Nederland boven de partijen staan en een onafhankelijke positie hebben.
Wel denk ik dat de gekozen burgemeester vooral in de relatie tot inwoners voordelen heeft. Een gekozen burgemeester heeft meer democratische legitimatie en daardoor een sterkere positie.

"Met alleen benoemen wat niet goed is verander je niks"

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

We hebben een stel toppers bij de griffie zitten die de gemeenteraad goed adviseren en bijstaan. In Amstelveen hebben we echt niks te klagen als het om onze griffie gaat. Als ik een verbeterpunt moet noemen, dan ligt deze eerder bij de raad zelf. Namelijk de griffie vaker en beter betrekken danwel om advies vragen. 

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Nee, we hebben geen overdrachtsdocument maar wel een heel inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden. Dit programma bestaat uit trainingen, beeldvormende sessies en werkbezoeken. Ik kan mij veel van het inwerkprogramma nog goed herinneren.
Ik weet niet een overdrachtsdocument met veel tekst hetzelfde effect zou hebben. Verder hebben fracties natuurlijk een belangrijke rol om raadsleden te helpen om op vlieghoogte te komen. De overdracht naar nieuwe raadsleden vindt voor een groot deel ook binnen de fractie plaats.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Natuurlijk ligt het mandaat om raadsleden wel of niet door te laten gaan bij de kiezers en bepalen D66 leden mijn plek op de kandidatenlijst. Om me te kandideren is voor mij belangrijk dat ik denk van betekenis te kunnen zijn voor mijn stad en ik plezier haal uit het raadswerk.
Het raadswerk is echt wel hard werken, je doet het er niet een beetje ‘bij’. Tenminste, niet als je je wilt verdiepen en geïnformeerd wilt zijn, goed in contact wilt zijn met de lokale samenleving en je wilt werken aan eigen initiatieven. Als je daarnaast ook nog een baan hebt, een relatie en/of gezin en je óók tijd wilt hebben voor familie en vrienden dan is de factor ‘tijd’ wel een issue. Dan is het belangrijk dat je het raadswerk heel leuk vindt, je er veel plezier aan hebt en je er energie aan ontleent. En dat geldt voor mij! Het raadswerk vind ik buitengewoon mooi om te doen.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Op dit moment ambieer ik het wethouderschap niet. Ik voel me als raadslid als een vis in het water, heb een enorme leuke baan en ik zie het wethouderschap ook niet persé als iets dat volgt op het raadslidmaatschap. Daarnaast levert D66 op dit moment twee geweldige wethouders die heel goed werk leveren. Ik hoop eigenlijk vooral dat zij nog een periode door kunnen en willen!

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Poeh, ik ben op zoveel heel trots. Maar als ik écht drie dingen moet noemen, dan ben er trots op dat ik er aan bijdraag dat dat kansengelijkheid en inclusie in het onderwijs meer aandacht heeft in Amstelveen. Ik ben er op verschillende manieren mee bezig. Soms zichtbaar, maar vaak ook heel onzichtbaar.
Een mooi initiatief waar ik op dit moment met een andere fractie aan werk is het oprichten van een onafhankelijke functie voor informatie, advies en bemiddeling die ouders en scholen helpt en begeleidt bij het vinden van oplossingen voor kinderen met een extra onderwijs of zorgbehoefte.

Een tweede prestatie waar ik trots op ben is dat we het voor elkaar hebben gekregen om meer te doen aan sporten en bewegen voor Amstelveense jeugd. Hier is op initiatief van D66 ook een goed budget voor vrijgemaakt. We zagen namelijk dat er gezondheidsverschillen waren tussen Amstelveense jeugd. Een groot deel van de jongeren sportte niet of nauwelijks en we zagen grote verschillen in hoe Amstelveense jongeren hun gezondheid ervaren: verschillen tussen jongens en meisjes, verschillen tussen jongeren met een Nederlandse en niet-Nederlandse achtergrond én verschillen tussen wijken waar jongeren opgroeien. Heel belangrijk dus dat we geld en initiatieven hebben om die verschillen weg te werken.

Tenslotte ben ik er trots op dat het ons gelukt is om de schuldenaanpak voor jongeren te verbeteren. Op ons initiatief loopt er nu een proef in Amstelveen waarmee schulden van jongeren door de gemeente overgenomen. Wanneer jongeren goede stappen zetten om aan hun toekomst te bouwen, bijvoorbeeld door het vinden van een baan of het volgen van een opleiding, worden delen van de schuld door de gemeente kwijtgescholden. Hierdoor staan schulden werk en/of een opleiding niet in de weg en stelt de gemeente niet de schuld maar het toekomstperspectief van jongere centraal.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Ik heb er twee. Ten eerste: vul het raadswerk in vanuit wie jij als persoon bent. Denk niet: ik kan het niet, zoals zij het kan. Denk: ik kan het leren en ik kan het op mijn eigen manier doen. Je hoeft het nooit op dezelfde manier te doen als een ander.
Ten tweede: ga naar buiten. Praat met mensen, ondernemers en instellingen. Laat je voeden door wat er in je stad of dorp speelt en breng het geluid uit de samenleving de raadzaal in. Blijf (ondanks de grote stukkenstroom waar je als raadslid mee te maken hebt) echt goed oog houden voor je volksvertegenwoordigende rol.

Vorige/volgende