Samantha Joustra
Gemeenteraad wordt relevanter als een breder publiek weet heeft van wat er in de gemeente speelt en waar de raad besluiten over neemt.

Samantha Joustra, Súdwest-Fryslân

Samantha Joustra

Gemeente Súdwest-Fryslân

Naam: Samantha Joustra
Raadslid in de gemeente: Súdwest-Fryslân  
Raadslid sinds: November 2019
Partij: CDA
Hoofdberoep: Compliance & Risk manager bij AfterPay
Twitter: @JoustraSamantha
Instagram: @joustrasamantha
LinkedIn: Samantha Joustra

 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik was al een aantal jaren actief voor het CDA, voornamelijk op de achtergrond in commissies. Bij de CDA-afdeling in Súdwest-Fryslân werd ik met open armen ontvangen en dit gaf mij het zetje om mij in te zetten voor meer dan alleen de partij. Voor de liefde naar Sneek verhuisd, maar ook verliefd geworden op deze gemeente. De wens om mij in te zetten voor deze mooie gemeente, om deze mooi te houden en ook leefbaar, is voor mij de grootste reden geweest om mij verkiesbaar te stellen als gemeenteraadslid.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

In zekere zin. Als gemeenteraad heb je directe invloed op je omgeving met de besluiten die je neemt. Je hebt daarmee een grote verantwoordelijkheid naar de inwoners toe. Daarnaast zie ik dat in sommige zaken de gemeenteraad op afstand wordt gezet en dat maakt het lastig om je verantwoordelijkheid naar de inwoners toe op een juiste manier uit te voeren.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik denk dat de gemeenteraad relevanter wordt als een breder publiek weet heeft van wat er in de gemeente speelt en waar de raad besluiten over neemt. Vaak spreken burgers in, schrijven zij een brief of volgen zij de gemeenteraadsvergadering als er onderwerpen spelen die in hun wijk of dorp plaatsvinden en ook dan zijn dit vaak een zelfde groep mensen. Op voorhand de inwoners betrekken, ze interesseren voor de onderwerpen, levert bredere en waardevolle discussies op waar je als gemeenteraadslid veel aan kan hebben en die de gemeenteraad zoveel relevanter maakt door de directe input. Wat betreft de kracht van de gemeenteraad, denk ik dat die kan verbeteren door gemeenteraden niet op afstand te zetten in besluitvorming. Veel taken worden neer- of teruggelegd bij gemeenten, zonder dat zij daarvoor de juiste gereedschappen hebben om dit op een juiste manier op te pakken.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Hierin hebben wij voornamelijk getracht grip te krijgen op de aanlevering van financiële informatie, ook middels amendement en moties. Helaas is dit tot op heden nog niet compleet succesvol gebleken en zijn wij in afwachting van een nieuwe zeggenschapsstructuur en die geeft ons hopelijk handvatten om meer grip te krijgen op dit specifieke regionale samenwerkingsverband. Als gemeenteraad geef je een mandaat, maar dan moet met dat mandaat wel wat gedaan kunnen worden.  

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

In onze gemeente kennen we een ontwikkelfonds, waar initiatieven uit de “mienskip” gebruik van kunnen maken. Hiermee hebben wij als gemeente een regeling om initiatieven uit de dorpen en/of steden te ondersteunen.
 

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Het specifieke bedrag wat hiervoor gereserveerd is, weet ik zo niet. Ik weet echter wel dat er voldoende ondersteuning vanuit de griffie plaatsvindt, er wordt geholpen bij onderzoeken maar 0ok zeker bij het opstellen van amendementen en/of moties . Daarnaast is er volop ruimte voor onderzoek en wordt er altijd actief gekeken naar de rol van de raad en de benodigdheden daarbij.
 

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

Als de burgemeester direct zou worden gekozen, maakt dit het een politieke positie en dat zou de verhouding tussen de raad en de burgemeester op scherp zetten. Een burgemeester heeft nu een onafhankelijke rol ten aanzien van de raad en kan deze daardoor optimaal voorzitten. Wanneer dit een gekozen positie zou zijn, voorzie ik geen objectieve behandeling van de gemeenteraadsvergaderingen en zal dit ook direct invloed hebben op de besluitvorming.
 

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

De ondersteuning van de griffie is goed. De griffie in onze gemeente denkt mee en is proactief. Ik zie hierin geen verbeterpunten.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Onze gemeenteraad stelt, voor zover ik weet, geen overdrachtsdocument op. Ik zou de nieuwe gemeenteraad vooral willen meegeven om goed in gesprek te blijven met de inwoner, al dan niet rechtstreeks of via verenigingen of raden. Laat je goed informeren over de gevolgen van besluitvorming en wees kritisch. Tot slot; wees vooral niet bang om hulp te vragen, al is het binnen je eigen partij of bij de griffie.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Voor mij is op de eerste plek altijd bepalend of mijn persoonlijke situatie het toelaat om de functie van raadslid optimaal uit te kunnen voeren voor de volgende periode. Als het antwoord daarop volmondig ja is, dan is voor mij bepalend of de partij, maar met name onze leden, mij op die plek wil hebben. Ik zou namelijk altijd wel door willen gaan.  

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Daarvoor ben ik zeker beschikbaar, maar ik moet zeggen dat wij nu twee fantastische kandidaten op de nummer 1 en 2 hebben op onze kieslijst. Onze nummer 1 is op dit moment wethouder en doet het fantastisch en ik weet ook dat onze nummer 2 diezelfde kwaliteiten heeft. Ik voorzie daarom op dit moment niet een rol voor mij weggelegd als wethouder, omdat we betere personen in ons arsenaal hebben en ik het idee heb dat ik als raadslid mij op dit moment beter kan ontwikkelen voordat ik de stap maak naar wethouder.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Ik denk dat ik het meest trots ben op mijn inzet ten aanzien van de nieuwe werkwijze binnen de WMO, met een efficiëntere manier van aanbesteden, maar vooral een gebiedsgerichte aanpak dicht bij de inwoner. Daarnaast ben ik vooral trots op het werk wat ik heb gedaan op het gebied van aandacht verkrijgen voor de moeilijkheden bij het lokale sociaal werkbedrijf en de noodzaak om duidelijkheid te krijgen in dat dossier.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Bouw een netwerk op, zorg dat je inbrengt haalt bij de inwoners en wees vooral niet bang om hulp te vragen binnen je partij, bij de griffie of bij de VNG.

Vorige/volgende