U bent hier

Sedi van Loon

Sedi van Loon

Tilburg
Meer diversiteit in raden zal gemeenteraden naar mijn idee sterker en krachtiger maken.

Raadslid sinds: 2014
Partij: D66
Hoofdberoep: Projectmedewerker Educatie bij ProDemos

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja. Ondanks dat we een ‘lekenbestuur’ zijn, stellen we weldegelijk de kaders vast waarbinnen het bestuur moet opereren. En ik heb al meerdere malen meegemaakt dat de raad iets anders wilde dan het college van B&W. De raad beslist dan. En zo hoort het ook.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Integratie van vluchtelingen (o.a. peuteropvang voor jonge vluchtelingenkinderen) en emancipatie (bv. dat mannen hun baby niet meer hoeven te verschonen in de vrouwentoiletten).

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

20 à 24 uur per week.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?

Veel kritiek vind ik onterecht. Ik geloof echt dat bijna alle raadsleden hun stinkende best doen voor hun gemeente en met de beste bedoelingen hun vrije tijd besteden aan politieke activiteiten.

Kritiek waar ik zelf soms nog gevoelig voor ben, is dat raadsleden vaker op allerlei plekken in de stad aanwezig zouden moeten zijn. Zo zie ik het zelf namelijk graag. De meeste raadsleden, zoals ikzelf, hebben echter naast het raadswerk een gewone baan. Dan lukt dat gewoon niet. Meer kennis bij mensen over het raadswerk, bijvoorbeeld over dat raadslid zijn geen fulltime baan is, zou in dat opzicht goed zijn. Tegelijkertijd doen we ook ons best om toch zoveel mogelijk de stad en dorpen in te gaan, bijvoorbeeld door maandelijks met een tent en stelling ergens te gaan staan om in gesprek te gaan met inwoners.

Meer diversiteit in raden zal gemeenteraden naar mijn idee sterker en krachtiger maken.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidaties en agressies. Is dat voor u een reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Gelukkig heb ik daar niet mee te maken gehad.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Naar mijn idee had de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meer zijn nek mogen uitsteken voor de raadsleden die bedreigd zijn omdat ze voor de opvang van vluchtelingen in hun gemeente zijn.

Is de rol van de raad verandert door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders, zo nee, waarom niet?

Ik zit pas sinds 2014 in de raad, dus ik ken alleen de nieuwe situatie van na de decentralisaties. Dat steeds meer taken bij de gemeente liggen – en de raad dus ook op steeds meer terreinen verstrekkende beslissingen moet nemen – staat vast.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Het compliment dat ik hard ben op de inhoud en zacht ben op de persoon.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Laat ideeën niet liggen, maar onderneem diezelfde avond nog actie. En focus niet teveel op het raadsdebat, want er is meer dan dat. Je kunt ook een rondvraag stellen, schriftelijke vragen indienen enzovoorts. Maak gebruik van die gereedschapskist vol instrumenten die je als raadslid tot je beschikking hebt.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

In een grote stad als Tilburg (>212.000 inwoners) wel. In kleine gemeenten vind ik de vergoeding veel te laag. De vergoeding is zo mager dat veel mensen het zich niet kunnen veroorloven een dag minder te gaan werken waardoor vooral mensen met jonge kinderen afhaken. Zij hebben dan geen tijd voor een raadsfunctie naast hun gewone baan en de zorg voor de kinderen. Dit terwijl diversiteit in de raad, op allerlei wijzen, zoveel meerwaarde heeft.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Alle drie de taken bestaan naast elkaar. Binnen de raad heeft elk raadslid weer zijn eigen stijl en zwaartepunt, wat elkaar aanvult.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

Ik ben een groot voorstander van samenwerking op regionaal niveau. Ik merk dat processen gaandeweg steeds beter worden ingericht, waardoor wij als raad vaker aan de voorkant mee kunnen sturen en vaker tijdig onze zienswijzen mee kunnen geven aan de wethouder voor dat er een beslissing genomen wordt het AB.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De Denktank 2015, onder leiding van de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren, heeft naar mijn idee nuttige adviezen uitgebracht, zoals een versterking en verdere professionalisering van de griffier/griffie. Ook het onderzoeksrapport ‘Vrouwenstemmen in de raad’ van kennisinstituut Atria bevat naar mijn idee nuttige adviezen om gemeenteraden meer divers te maken. Meer diversiteit in raden zal gemeenteraden naar mijn idee sterker en krachtiger maken.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de controlerende rol van de raad in 2016 als hoofdthema. Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

Voor de gemeenteraad is het fijn als inwoners aangeven waar zij tegenaan lopen. Via een contactformulier, een app, op straat, via de media of op welke manier dan ook. Veel zaken kunnen en worden uiteraard zonder tussenkomst van de raad opgelost. Als echter structureel kritische geluiden klinken over bepaalde zaken is de raad aan zet.

Stelling: ‘ De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’.

Voor, mits in de setting van het debat in de commissie- of raadsvergadering.

Stelling: De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’

Helemaal mee eens. De raad kan een mooi voorbeeld zijn voor onder andere jongeren: je kunt met elkaar van mening verschillen, maar je vervolgens wel neerleggen bij een democratisch genomen besluit en met elkaar blijven samenwerken.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Als we als fractie alle zaken uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd hebben en ware transities hebben plaatsgevonden op het gebied van jeugdzorg, wmo en werk. Kortom, als Tilburg nog duurzamer, socialer en meer klaar voor de toekomst is.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Indien mogelijk, ja graag.