Sheher Khan
Wil je dat de samenleving verdraagzamer wordt, dan moet je zelf het goede voorbeeld te geven.

Sheher Khan, Amsterdam

Sheher Khan

Gemeente Amsterdam

Naam: Sheher Khan
Raadslid in de gemeente: Amsterdam
Raadslid sinds: 2022, maar duo-raadslid sinds 2018
Partij: DENK
Hoofdberoep: Fractiemedewerker DENK Noord-Holland

Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

Na het afronden van mijn studie Politicologie kwam ik als starter moeilijk aan een eerste baan. Ook werd ik geconfronteerd met arbeidsmarktdiscriminatie. Die ervaringen en het politieke klimaat van haat tegen de ander deden mij overtuigen om de politiek in te gaan. Met als voornaamste drijfveer om de samenleving rechtvaardiger te maken.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

In de regel is dat zeker zo. In de praktijk merk je dat vaak niet. Dat komt vooral doordat coalitiepartijen vrijwel altijd instemmen met de door het college voorgestelde plannen, waardoor het onderscheid tussen controleur (raad) en uitvoerende macht (college) vervaagt. Als gevolg hiervan heeft het college vrij baan om beleid te bedenken en uit te voeren – terwijl de gemeenteraad de ‘baas’ zou moeten zijn.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een ander coalitieakkoord zou helpen. Een coalitieakkoord op hoofdlijnen (in tegenstelling tot een met concrete afspraken) zou kunnen helpen. Dat creëert meer ruimte voor invulling waardoor coalitiepartijen zich minder streng gebonden voelen aan het coalitieakkoord. Of een raadsbreed coalitieakkoord, waarbij er op thema’s gezocht worden naar grotere meerderheden – dat zou ook meer ruimte creëren om de raad ook echt de baas te laten zijn..

Daarnaast moet het raadslidmaatschap een voltijdfunctie worden. Momenteel worden in deeltijd werkende raadsleden geacht om het college van burgemeester en wethouders te controleren die voltijd werkzaam zijn met een heel ambtenarenapparaat tot hun beschikking. Effectieve controle wordt zo bemoeilijkt. Ook zijn er veel meer politieke partijen bijgekomen, waardoor met name de kleinere fracties gedwongen worden om keuzes te moeten maken op welke dossiers zij zich zullen concentreren. De controlerende taak van het raadslid komt hiermee onder druk te staan.

Ook moet er een mogelijkheid zijn voor een minderheid om onderzoeken af te dwingen. Momenteel kan een raadsmeerderheid (vaak bestaande uit de coalitiepartijen) elke voorstel tot onderzoek tegenhouden vanwege hun numerieke aantal. Hierdoor blijven soms belangrijke dossiers niet onderzocht en dat ondermijnt het vertrouwen van de burger in de (gemeente)politiek.

Tot slot dient er veel meer geld en aandacht te worden gestoken in het bekendmaken van raadsbesluiten en -ontwikkelingen. Het is ten eerste volstrekt onduidelijk voor de burger wat de gemeenteraad doet (en in Amsterdam de stadsdelen) en wat het verschil en de relatie is met het college van b&w. Maar bovenal volgt vrijwel niemand wat er gebeurt in de gemeenteraad terwijl er grote, ingrijpende beslissingen worden genomen. Een app als Debat Direct zou kunnen helpen, maar de communicatievoering dient inclusiever te worden (dus ja, meertalige communicatie als standaard, maar ook begrijpelijker voor laaggeletterden en moet een oplossing worden gezocht voor visueel beperkten. Enzovoort).

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik bedrijf politiek waarbij ik altijd uitga van de onderkant van de samenleving. Mijn aandacht gaat primair uit naar burgers die moeilijk mee kunnen doen met de maatschappij of worden tegengewerkt door de markt en/of overheid. Denk daarbij aan de gedupeerden van het toeslagenschandaal of mensen die voedselafhankelijk zijn. Dit heeft dan ook logischerwijs invloed op hoe ik mijn rol als volksvertegenwoordiger invul: ik voer veel gesprekken met mensen om signalen op te halen en vervolgens kijk ik hoe die informatie het beste vertaald kan worden naar de raad. Met gedupeerden van het toeslagenschandaal probeer ik zoveel mogelijk achter de schermen op te lossen of als ik een trend ontdek – bijvoorbeeld: ten tijde van de coronacrisis werden veel kwetsbare groepen niet bereikt door de overheidsvoorlichting – dan schrijf ik een initiatiefvoorstel over hoe dat beter zou moeten.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil.

Oneens. Ook als raadslid of volksvertegenwoordiger dien je te houden aan de wet. Je mag niet discrimineren of oproepen tot haat c.q. geweld tegen een ander. Binnen die strafrechtelijke kaders mag een raadslid wel alles zeggen. Daarnaast heb je een voorbeeldfunctie. Wil je dat de samenleving verdraagzamer of minder hard wordt, dan dien je zelf het goede voorbeeld te geven.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Door onderling een goede verdeling te maken van de portefeuilles en keuzes te maken op welke dossiers je je de komende tijd wil concentreren.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden te krijgen?

Enerzijds heeft Amsterdam meer grip gekregen door een NV op te richten waarmee panden in de drukke binnenstad kunnen worden opgekocht. Daarmee verzekeren we dat deze niet in handen komen van ondernemers/bedrijven die puur en alleen winst willen maken door bijvoorbeeld de zoveelste nutella- of snoepwinkel te openen. Anderzijds heeft Amsterdam ook grip verloren door het afvalenergiebedrijf te verkopen aan Chinese investeerders. De afval van Amsterdammers is daarmee in handen gekomen van Chinese miljardairs wiens primaire motivatie is om geld te verdienen – met alle mogelijke gevolgen voor de portemonnee van de Amsterdammer. Het maakt ook innovatieve ideeën die Amsterdam zou kunnen bedenken over duurzaam met vuil om te gaan een stuk moeilijker om uit te voeren.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

De ‘buurt begroot’ projecten. Buurtbewoners mogen voor een x bedrag aan plannen indienen voor hun buurt – bijvoorbeeld extra sportactiviteiten voor kinderen of een buurt BBQ – en vervolgens zélf bepalen welke plannen worden gesubsidieerd. Deze buurt begroot-projecten kunnen rekenen op betrokken deelname.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven.

Idealiter wel, maar in Amsterdam heeft de burgemeester méér taken dan die alleen in de wet worden voorgeschreven. Hierdoor krijgt het ambt een meer politieke lading en is de vraag of de burgemeester nog wel daadwerkelijk boven de partijen kan staan. In mijn ogen is het zeker nuttig en belangrijk dat de burgemeester een dergelijke rol op zich neemt, maar dat zou dan betekenen dat de burgemeester zich beperkt tot de wettelijk voorgeschreven taken.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De griffie doen uitstekend hun werk. Zij zijn echter ook beperkt door een te klein budget. Er zit inmiddels wel beweging. Momenteel wordt gekeken hoeveel budget meer de griffie zou moeten krijgen. Wij steunen een veel grotere rol (in de raadsondersteuning) en budget van de griffie.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Ten eerste is dit de taak van de politieke partijen zelf. Daarnaast sturen wij als DENK hier zelf op aan door bij de besluitvorming te wijzen op diversiteit in bijvoorbeeld participatieprocessen.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Het verbreden van de armoederegelingen. De discussie gaat vaak over de lage inkomensgroepen (terecht overigens), maar zou óók moeten gaan over de lage middeninkomens. Die komen enorm in de knel te zitten met de torenhoge huurprijzen, inflatie en energiekosten. Ik wil dat bepaalde regelingen ook worden opengezet voor die groepen.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Laat je niet uit het veld slaan door meer ervaren raadsleden. Respecteer ze natuurlijk wel, maar vergeet niet dat jij als nieuw raadslid ook waardevolle inzichten hebt. Het is altijd goed om te bevragen waarom dingen zijn zoals ze zijn. Dat kan ertoe leiden dat bepaalde gewoonten of bestaande werkwijzen toch nog worden aangepast. En soms is het goed om reeds bekende knelpunten opnieuw onder de aandacht te brengen als je vindt dat het nog steeds een (maatschappelijk) probleem is. Je bent uiteindelijk in de raad gekomen met bepaalde ideeën en oplossingen die jij hebt. Breng ze dan ook naar voren wanneer je in de raad zit.

 

Iemand voordragen als Raadslid van de Week? Laat ons met een korte motivatie weten wie het verdient via info@raadsleden.nl!

Vorige/volgende