Sophie Heesen
Je hoeft geen vol cv te hebben om te kunnen knallen in de gemeenteraad. Suze Groeneweg was ook niet geboren als politica, maar ze heeft gebouwd om veel mooie dingen te kunnen realiseren.

Sophie Heesen, Gouda

Sophie Heesen

Gemeente Gouda

Naam: Sophie Heesen
Raadslid in de gemeente: Gouda
Raadslid sinds: 2018
Partij: PvdA Gouda
Hoofdberoep: Student
Twitter: Sophie Heesen
Facebook: Sophie Heesen
LinkedIn: Sophie Heesen

Waarom bent u raadslid geworden?

Toen ik nog een kind was, was ik al activistisch en lid van Wakker Dier. Ik weet nog goed dat ik me erg zorgde maakte over dierenrechten, maar ook veiligheid voor vrouwen in onze samenleving. Toen ik mij kandidaat kon stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was ik enorm enthousiast. Ik wilde als raadslid meer betekenen voor jongeren en kinderen in mijn gemeente, vooral gericht op het toegankelijk houden van het onderwijs, emancipatie, lhbt-beleid, armoede tegengaan en andere zaken.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

De gemeenteraad is het hoogte orgaan van de gemeente. Ik vind dat dit altijd goed wordt benadrukt in onze gemeente tijdens onze vergaderingen. Onze wethouders zeggen dan ook vaak genoeg: “oordeel is aan de raad”, waarmee bedoelt wordt dat de politieke partijen voor of tegen een motie kunnen stemmen.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Ik wil deze raadsperiode verschil maken in het gendersensitief maken van beleid. Genderstereotypering in de vorm van bejegening komt vaak voor, maar ook in beleid, regelgeving en wetgeving.

Ik wil in Gouda vragen gaan stellen of het sportbeleid ook vooral de Goudse meiden helpt met beweging en ontwikkeling, of dat de subsidies voornamelijk gericht zijn op de mannen in de Goudse samenleving. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor sportbeleid. Hoe is het sportbudget in gemeenten in de praktijk verdeeld naar man-vrouwverhouding? Uit het onderzoek bleek dat in alle gemeenten in verhouding meer geld wordt besteed aan sportfaciliteiten voor mannen dan voor vrouwen (Almere: 64%, Heerhugowaard: 55%, Alkmaar: 54%, Groningen: 58%, Tiel: 56%, en Tilburg: 57%). Uiteraard is dit geen bewuste verdeelsleutel, maar het resultaat van een budgettering waarin vooraf geen rekening is gehouden met gender. In de praktijk blijkt de investering dan ongelijk uit te werken. 

Wanneer agressie, geweld of intimidatie optreedt jegens een raadslid, is dit een aanval op de gemeenteraad en de democratie.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Vanuit onze fractie besteden we genoeg aan opleiding en ondersteuning. Ik denk dat het wel belangrijk is dat kleine fracties in onze gemeente meer ondersteuning kunnen krijgen zodat zij écht kunnen meedoen. Sommige fracties bestaan uit 1 persoon, het is verschrikkelijk om te zien dat zij niet alles even goed kunnen behandelen. Ook is dit eerlijker naar de Gouwenaar die op deze partij heeft gestemd.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De griffie is belangrijk voor mij, omdat zij mij altijd goed helpen als ik een vraag heb. Zij zijn ook goed in hun vak, want ze weten goed om te gaan met integriteitskwesties en persoonlijke omstandigheden van een raadslid. En ze zijn daarnaast ook heel vriendelijk waardoor de sfeer een enorme boost krijgt in de gemeenteraad. Tot slot bewonder ik de griffie, omdat ze veel verschillende taken hebben.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Ik denk dat we bewust moeten zijn dat de overheid te maken krijgt met steeds meer digitalisering. Het zou fijn zijn als de griffier ons beter kan meenemen in deze ontwikkeling. Maar dit moet vooral van beide kanten komen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Voor mij is het belangrijk om de gemeenteraad krachtiger te maken door meer Gouwenaars te betrekken in de gemeentepolitiek op een laagdrempelige manier. Veel beleidsstukken zijn enorm complex en niet te begrijpen als je geen hbo-opleiding hebt gedaan. Dat is enorm jammer, want politieke en maatschappelijke participatie is enorm belangrijk voor onze democratie, ook de lokale democratie.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Nog niet helemaal, want de regionale samenwerkingsavonden zijn vaak gepland op dagen dat veel raadsleden al activiteiten hebben. Hier wordt aan gewerkt.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Onze gemeente heeft een concept 'Gast van de Raad'. Achttien Gouwenaars hebben zich gemeld om een kijkje in de keuken te nemen in de gemeenteraad. Voordat de besluitvormende gemeenteraad van start gaat kunnen zij in de eetzaal een maaltijd eten en daarna krijgen ze uitleg hoe het eraan toegaat in de raad. Het concept is partijoverstijgend waardoor burgerparticipatie echt gerealiseerd wordt.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Een hele goeie vraag! Ik vind dat beide enorm belangrijk zijn en daar heb ik een reden voor. Gouwenaars moeten meedoen; hoe hoger zij in de participatieladder stijgen, hoe beter dit is voor onze democratie. Maar ook moet de gemeenteraad een afspiegeling zijn van onze samenleving: meer vrouwen, meer mensen met een niet-westerse achtergrond, jongeren, lhbt’ers en praktisch opgeleide mensen. Ik denk dat het een wisselwerking is: hoe meer participatie van inwoners kan worden gerealiseerd, hoe beter de representatie door vertegenwoordigers gerealiseerd kan worden.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

In Gouda hebben we 12 partijen waarvan er maar 3 fractievoorzitters een vrouw zijn. Toevallig zijn het de 3 fractievoorzitters die niet in de coalitie zitten en 2 daarvan behoren tot partijen die beide slechts 1 zetel van de 35 raadszetels bezitten. Tijdens een presidiumvergadering gaat het om de agendavorming, een formele bijeenkomst waarin fractievoorzitters met elkaar gaan discussiëren welk onderwerp hoog op de politieke agenda zal staan. Hieruit kan ik opmaken dat de machtsverhoudingen intern nog schever zijn en dat vrouwen dus aan de zijlijn staan. Genderevenwicht, 40% vrouw, 60% man is niet bereikt. Van gendergelijkheid (50% vrouw, 50% man) is nu al helemaal geen sprake. Vrouwen in Gouda zijn niet goed vertegenwoordigd. Uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat vrouwen niet tevreden zijn: de helft van alle vrouwen, 51%, vindt dat vrouwen onvoldoende vertegenwoordigd zijn, en een derde van de mannen vindt dat er teveel mannen in de politiek zitten.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Een debat dient ervoor om een zo goed mogelijk besluit te nemen met sociaal-democratische waarden. Gesprekken met de achterban zijn topprioriteit, want mijn achterban in Gouda heeft veel kennis van zaken. Het is belangrijk om volksvertegenwoordiger te zijn voor de hele stad. Soms richt ik mij meer op jongeren en de andere keer meer op de vrouwen. Dit zijn politieke keuzes, maar daarom zit ik ook in de politiek.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester? 

Het hoogte bestuursorgaan is de gemeenteraad voor mij, want zij zijn op dit moment direct gekozen door de Gouwenaars.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Eens. Wanneer agressie, geweld of intimidatie optreedt jegens een raadslid, is dit een aanval op de gemeenteraad en de democratie. Meestal kan een mens minder goed functioneren door deze verschrikkelijke situaties. Het is heel belangrijk dat een raadslid niet dichtklapt, maar blijft praten. Zo voorkomen we #MeToo en kunnen we werken aan de thema’s die die spelen in de gemeenteraad.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Ik ben trots op de positieve beantwoording van mijn politieke vragen over schaamte-armoede. Voordat ik de vragen had ingediend was ik in overleg met de Voedselbank en andere maatschappelijke organisaties. Ik vind het belangrijk als raadslid om echt goed geworteld te zijn in de Goudse samenleving. Ook had ik vorig jaar een amendement ingediend om de Toekomstvisie van Gouda inclusiever te maken. Op dit moment leer ik enorm en komen er veel dingen op mij af en ik ben blij om iets te kunnen betekenen voor Gouwenaars.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wees niet bang. Je hoeft geen vol cv te hebben om te kunnen knallen in de gemeenteraad. Kijk goed mee en leer van de expertise van andere raadsleden. Praat erover als je iets niet begrijpt. Suze Groeneweg was ook niet geboren als politica, maar ze heeft gebouwd om veel mooie dingen te kunnen realiseren.

Vorige/volgende