Stefani Hilferink
Neem de tijd om het vak eigen te maken en geniet van het werk als raadslid.

Stefani Hilferink, Apeldoorn

Stefani Hilferink

Gemeente Apeldoorn

Naam: Stefani Hilferink
Raadslid in de gemeente: Apeldoorn
Raadslid sinds: 2018
Partij: VVD
Hoofdberoep: directeur dienstverlening
Twitter: @stefanihilfer1
Facebook: https://www.facebook.com/stefani.hilferink
LinkedIn: www.linkedin.com/in/stefanihilferink

Waarom bent u raadslid geworden?

Om vanuit een politiek standpunt met argumenten mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving en het signaleren van ontwikkelingen die de inwoners belangrijk vinden.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Vanuit het debat met verschillende politieke partijen en dus verschillende invalshoeken worden kaders neergezet voor beleid. De inwoners ervaren vaak niet dat de gemeenteraad het hoogst politieke orgaan is. Vaak wenden zij zich in eerste instantie tot ambtenaren.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Ondernemers moeten minder last krijgen van een regelzuchtige overheid en meer betrokken worden bij beleid. Wonen en werken zodat iedereen mee kan doen is een ander belangrijk thema. Daarnaast is het van belang dat wonen in onze stad een veilig en prettig gevoel oplevert.

Neem de tijd om het vak eigen te maken en geniet van het werk als raadslid.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Er zijn diverse opleidingen voor raadsleden, zoals trainingen op vaardigheden en kennisbijeenkomsten. Daarnaast heeft de VVD eigen opleidingen via de Haya van Someren stichting. Op deze wijze groei je in de rol van gemeenteraadslid en zijn dus zeer belangrijk.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De griffier is een belangrijke persoon binnen de gemeenteraad. Hij regelt veel zaken maar zorgt ook voor samenhang en geeft inzicht in een juiste wijze van aanpak.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Binnen onze gemeente zijn wij zeer content met onze griffier.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een gemeenteraad kan vaker en meer naar buiten treden zodat de inwoners meer betrokken raken bij politiek. Burgerparticipatie kan daar een belangrijke rol in spelen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Helaas gebeurt het nog wel dat de raad achteraf geconfronteerd wordt met samenwerkingsverbanden die al langere tijd niet het gewenste succes lijken te geven.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Toekomsttafels om een toekomstvisie voor de stad te realiseren. Meedenken met de invulling geven op een visie over het sociaal domein.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Participatie van inwoners is een belangrijk kenmerk van lokale democratie. Democratie vorm je met en voor elkaar. De wil van het volk is immers het uitgangspunt voor democratie.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Binnen onze gemeente is het bijna 50/50. Een goed uitgangspunt voor een volksvertegenwoordiging. Het college bestaat helaas nog wel uit uitsluitend mannen.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Een debat in de gemeenteraad is juist bedoeld om vanuit verschillende invalshoeken, problemen of ontwikkelingen te bekijken. Dat hierin een politieke overtuiging een rol speelt is logisch, maar het gaat er niet om deze overtuiging te ventileren. Door met elkaar in debat de verschillende invalshoeken te onderzoeken komt er een gedragen eindoordeel.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

Het hoogste bestuursorgaan dient de gemeenteraad te zijn. Zoals in het antwoord op de vorige vraag al bleek, is een debat een belangrijk middel om verschillende invalshoeken te onderzoeken. Een burgemeester als hoogste bestuursorgaan kan leiden tot een monopolistisch oordeel.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Agressie, intimidatie of geweld ondermijnen de democratie en zijn dus een aanval op ons democratisch ingerichte bestuursorgaan. En daarmee onaanvaardbaar.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Er zijn moties door de VVD ingebracht voor burgerparticipatie en ondernemersparticipatie. Het is goed te zien dat deze moties breed gedragen werden door de gemeenteraad.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Neem de tijd om het vak eigen te maken en geniet van het werk als raadslid.

Vorige/volgende