Sybe Streekstra
Raadsleden zouden deel moeten kunnen uitmaken van het bestuur van een samenwerkingsverband. Nu is de democratische controle onmogelijk.

Sybe Streekstra, Utrechtse Heuvelrug

Sybe Streekstra

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Naam:  Sybe Streekstra
Raadslid in de gemeente: Utrechtse Heuvelrug
Raadslid sinds: 1997-98 daarna vanaf 2002
Partij: In VVD begonnen uit fractie ‘gezet’ verschil van inzicht omtrent de herindeling en vervolgens eigen lokale partij opgericht.
Hoofdberoep: Historicus
Twitter: 
Sybe Streekstra 
Instagram:  
Sybe Streekstra 
LinkedIn: Sybe Streekstra

Waarom bent u raadslid geworden?

Deze vraag is niet zo een twee drie kort te beantwoorden, een poging ga ik niet uit de weg. Ik zat voor de VVD in de raad toen de herindeling losbarstte. De VVD fractie speelde daarin - naar mijn mening - een dubieuze rol. Toen ik dat ontdekte heb ik dit openbaar gemaakt en ben vervolgens uit de fractie gezet, en was ik genoodzaakt zelfstandig verder te gaan. Ik vond dat ik de inwoners niet in de kou kon laten staan en zodoende ben ik een lokale partij gestart (2005) waarin de “Burger” centraal staat. Deze geeft en draagt zorg voor de gemeenschap. Met andere woorden een “ingerommeld” raadslid.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo? 

Inderdaad dat beleef ik zo maar, nu komt het, wij moeten wel opletten voor de 4de macht. Deze kunnen plannen, ambtelijke hobby’s, aanhouden en wanneer de tijd er rijp voor is, bijvoorbeeld bij een volgende raad, weer uit de kast halen. Een ieder zal dat wel eens bemerkt hebben. Manipulatie met tijd ligt wel eens op de loer.

We zitten in de tweede helft van de raadsperiode. Wat zijn uw doelen om het restant van de raadsperiode tot een succes te maken?

Niet alleen mijn gemeente maar alle gemeenten moeten financieel erg waakzaam zijn. Zo heeft mijn gemeente inde aanvang van zijn bestaan 35 miljoen besteed aan de realisatie van een gemeentehuis/kantoor. Zonder dekking! De BNG was bereid te “helpen”. Tijdens de bouw kwam men er achter dat het wel wat erg groot was en was men blij een gedeelte te kunnen verhuren. Tweederde niet benutte ruimte is verhuurd aan andere partijen. Veelal vestzak broekzak partijen.
Naast dit alles speelt ook nog de WMO en alles wat daarmee samenhangt een rol. Alles wat maar het etiket “zielig” krijgt, gaat men helpen en omdat dat dat nogal wat is, is de situatie van de financiën zeer slecht. Hierop moet de aandacht gevestigd worden.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Er is voldoende gereserveerd.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Ondersteuning van de fractie in de vorm van een assistent zou wel welkom zijn. De werkzaamheden nemen toe en niet alles kan door de griffie worden gedaan. 

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Meer kennis en scholing. Het kost moeite om raadsleden te krijgen zeker als men een antwoord geeft op hun vraag hoeveel tijd een en ander kost. Schrikt men terug. Daarnaast kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er nog sterk monistisch gedacht wordt bij sommige partijen. Wethouders zitten bij fractievergaderingen en sturen. Het komt voor dat er door de wethouder gestuurde amendementen gemaakt worden.

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

Raadsleden zouden deel moeten kunnen uitmaken van het bestuur van een samenwerkingsverband. Legitimatie moet goed geregeld worden nu is de democratische controle onmogelijk.

De Regionale Energiestrategie (RES) is een belangrijk en complex dossier. Hoe zorgt u ervoor dat u als raadslid bepaalt wat er nodig is in het RES-proces?

Dit is een zeer ondemocratisch proces. Erger kun je dit niet voorstellen. Ons land is verdeeld in regio’s, die weer “vertafeld” zijn. Een neologisme maar om aan te geven dat de RES voort komt uit een netwerkbijeenkomst a la Rotary, Lions of Kiwanis. Zo’n netwerk bestaat in eerste instantie uit ambtenaren waar wethouders aanschuiven, en af en toe ook raadsleden worden genood om van plannen kennis te nemen. Over die plannen mag dan in de raad gediscussieerd worden maar in feite is het een opdracht die moet worden uitgevoerd. Al het besprokene mondt uit in opdrachten ter uitvoering, veelal gebaseerd op aannames die hobby’s steunen. Dit alles kan nauwelijks door raadsleden worden gecontroleerd en vandaar mijn eerdere opmerking fractie assistenten invoeren. Het is dus haast ondoenlijk het proces te beïnvloeden omdat in veel gevallen gestreden moet worden tegen de vierde macht die onderling ook weer verdeeld kan zijn.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Participatie is het meest “holle” woord dat ik ken in de gemeentepolitiek. In wezen is het niets anders dan inspraak en maar het klinkt wat beter. Wanneer je participatie letterlijk zou nemen dan betekent dat je het ook risicodragend moet laten zijn en dat wil niemand. Derhalve moet mijns inziens gezocht worden naar een andere invulling.
Onze gemeente bestaat uit een aantal dorpen en in een van die dorpen zijn een cultuurcentrum en een sporthal dringend aan groot onderhoud toe. De voorstellen van het college die eerst geaccepteerd waren, zijn door de nieuwe wethouder na de verkiezingen van 2018 drastisch herzien. Dit heeft ertoe geleid heeft dat de bevolking met hulp van de raad zelf de schouders er onder gaat zetten. Men gaat dit doen met een uit het managementboek afkomstig begrip “co-creatie” dat gaat nu van start. In dit proces is elke deelnemer gelijkwaardig.

Denk nimmer dat je in de politiek vrienden hebt, het klinkt cynisch maar je krijgt ze nooit. 

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Participatie uitstekend, maar dan ook duidelijk met het dragen van verantwoordelijkheden aan beide kanten. Kan alleen goed bij projecten. Representatie is noodzakelijk om belangen te kunnen afwegen binnen de gemeente opdat de rechtsgelijkheid gewaarborgd dient te zijn.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

Zoals nu het ‘verkiezen’ van de burgemeester gaat riekt veelal naar een politiek die zich in achterkamertjes afspeelt. Partijen met de meeste raadszetels lukt het vaak hun keuze door te drukken. Als een raad kiest uit een aantal potentiële kandidaten dan geeft dat meer openheid en kan positief uitpakken, maar dan wel een keuze uit meer dan twee. Je moet wat te kiezen hebben. Mijn voorkeur gaat uit naar een directe keuze door de bevolking. Deze herkent zich wel dan niet in een persoon. Voor de verhouding raad/burgemeester verandert er niet veel want ook de raad wordt immers gekozen door diezelfde bevolking.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor de raad en het raadswerk?

Onze samenleving is altijd divers geweest en de raad hoort een afspiegeling te zijn.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Als de aanval gericht is op een politieke stellingname dan is dat een aanval op de raad. Agressie kan ook voortkomen persoonlijke leefsfeer en dan lijkt het mij minder iets voor de raad. Het uiten van je politieke mening dient door de raad beschermd te worden.

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie?

Die kansen zullen er heus wel zijn en worden ook wel benut, edoch het persoonlijke contact is nog altijd te prevaleren. Geeft de kiezer duidelijk het gevoel voor vol aangezien te worden en dat er geluisterd wordt. Langs digitale weg meningen peilen etc lijkt aardig, maar de nuancering ontbreekt.

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

Ja, contactloos vergaderen lijkt leuk, maar als je het een paar maal gedaan hebt ga je het non-verbale contact erg missen. De “hakken in het zand” worden duidelijk zichtbaar. Het ontbreken van een niet-contactloze schorsing is spijtig. Plooien kunnen glad worden gestreken en gehanteerde woordkeuze kan verduidelijkt worden. Ik hoop dat het snel voorbij zal zijn.

Hebt u al besloten om bij de volgende verkiezingen door te gaan als raadslid? 

Laat ik duidelijk zijn NEEN!!!!!! De reden is vrij eenvoudig bij de volgende verkiezingen zou ik 82 kunnen zijn en ik het nu wel eens wat rustiger aan gaan doen. Ben misschien wel het oudste actieve raadslid in ons koninkrijk maar daar komt een einde aan.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Het openen van de mogelijkheid van winkelopening op zondagen, heeft veel strijd gekost. Het openhouden van een zwembad. Mijn gemeente heeft drie(!) zwembaden en daardoor het meeste aantal vierkante meters zwemwater in de gehele provincie. Daar ben ik wel erg trots op dat te hebben bereikt.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Veeeeeeeel lezen om de dossiers te leren kennen. In de beginfase kost dat veel tijd maar dat loont zich later. Denk nimmer dat je in de politiek vrienden hebt, het klinkt cynisch maar je krijgt ze nooit.

 

 

Vorige/volgende