U bent hier

Ties Stam

Ties Stam

Apeldoorn
Raadsleden zijn de lokale democratie.

Raadslid sinds: 2014
Partij: PvdA
Hoofdberoep: HR Manager
Twitter: @tiesstam
Facebook: facebook.com/tiesstam

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Zeker, maar wel met het besef dat dit op lokaal niveau is. Veel zaken en regels worden opgelegd door landelijke en provinciale overheden, maar het legt een verantwoordelijkheid op je, voor de zaken waar je wel over kan en mag beslissen.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Werk en inkomen, armoedebeleid, onderwijs en het zorgvuldig ‘laten landen’ van de decentralisaties.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Dit gaat met pieken en dalen, maar gemiddeld zo’n 15 a 20 uur per week.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Ja, in ieder geval voor de grote steden. Het verbaast mij steeds dat kleinere gemeenten een schamele vergoeding krijgen, terwijl de tijdsbesteding niet evenredig is met het aantal inwoners.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ja, als die kritiek inhoudelijk is en niet het ongefundeerd roepen dat we allemaal ‘zakkenvullers’ zijn. Kritiek komt meestal niet zomaar uit de lucht vallen. Ik denk dat het belangrijk is om, ook al nadat je een besluit hebt genomen, uit te leggen (in normale taal en niet het politieke jargon) waarom je tot een bepaald besluit bent gekomen. Ik probeer dat te doen d.m.v. blogs op onze website apeldoorn.pvda.nl. Men kan het dan nog steeds niet met je eens zijn, maar argumenten en standpunten uitwisselen geeft duidelijkheid en kan van pas komen bij volgende beslissingen.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De rol is niet zozeer veranderd, maar het speelveld waar je verantwoordelijk voor bent is veel breder geworden. Waar je eerst indirect mee te maken had, ben je nu direct verantwoordelijk en je beslissingen hebben een directe invloed op de inwoners die met de transities te maken hebben. De hoeveelheid en complexiteit van het raadswerk is daardoor flink toegenomen.

Raadsleden zijn de lokale democratie.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

Dit zou wel eens een grotere impact kunnen hebben dan de meesten nu denken. Het samenvoegen van zo’n 26 wetten en vermindering van regels en de integrale aanpak verandert de rol van de raad van regelstellend naar faciliterend, waarbij de inbreng van bewoners een grotere rol gaat spelen. Het opstellen van een omgevingsplan zal aardig wat inspanning kosten.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Dit is in Apeldoorn uitstekend geregeld, zowel met een prima functionerende griffie en rekenkamer als met mogelijkheden voor opleidingen. De raad beschikt ook over een budget om eigen onderzoeken uit te laten voeren door externe deskundigen.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Die taak ligt in eerste instantie bij de gemeenteraden zelf. Als een raad beseft waar ze een beslissende stem in hebben en in ons duale stelsel duidelijke standpunten in kan nemen, zal dat de kracht en relevantie ten goede komen. Nieuwe raadsleden zullen goed voorbereid moeten worden op hun taak, zodat ze niet in een meelopende sleur terecht komen.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Dat is voor een groot deel afhankelijk van het onderwerp, maar er zal meestal een balans moeten zijn, waarbij inhoudelijke kennis doorslaggevend is. De kunst is om die kennis zo duidelijk te maken, dat de emoties niet lijnrecht tegenover andere emoties komen te staan.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Raadsleden zijn de lokale democratie. Daarom dienen zij het raadswerk in de gemeente uit te dragen en inwoners te informeren over de lokale democratie en de rol die zij daarin spelen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Dat ligt aan de invulling van het samenwerkingsverband. De grotere centrumgemeenten hebben over het algemeen meer mogelijkheden voor invloed, maar voor kleinere gemeenten zal dit anders zijn. Er zal ook door gemeenteraden meer moeten worden samengewerkt en door de toename van samenwerkingsverbanden zullen ook nieuwe wegen gezocht moeten worden om de democratische legitimiteit te waarborgen.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Ik zal mij weer kandidaat stellen bij de volgende verkiezingen. Of ik ook door zal gaan als raadslid, is uiteraard afhankelijk van de kiezer.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wacht niet totdat je werkelijk in de raad bent beland om actief te worden, maar bereid je voor. Ga een paar maanden voor de verkiezingen al naar fractievergaderingen, raadsvergaderingen en commissies. Laat je op sleeptouw nemen door een ervaren raadslid, zodat de drempel naar het raadswerk wat kleiner is. Veel zaken hebben een lange doorlooptijd, dus als raadslid begin je niet vanaf nul, maar zal je met lopende zaken te maken hebben. Een voorbereiding op deze zaken geeft je een voorsprong. Ga ook na of er door de griffie workshops en/of trainingen worden georganiseerd.