Tineke Bette-van de Nadort
Besef dat Keulen en Aken ook niet in één dag gebouwd zijn.

Tineke Bette-van de Nadort, Veenendaal

Tineke Bette-van de Nadort

Gemeente Veenendaal

Naam: Tineke Bette-van de Nadort
Raadslid in de gemeente: Veenendaal
Raadslid sinds: 2002
Partij: ChristenUnie
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tineke-bette-60462570/?originalSubdomain=nl

Waarom bent u raadslid geworden?

In 2002 ben ik als lijstduwer, op plek nummer 29, met voorkeurstemmen als raadslid gekozen. Sindsdien doe ik met volle inzet en plezier mijn politieke werk ten behoeve van de samenleving in Veenendaal.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

In Veenendaal is de gemeenteraad zich er van bewust dat zij het hoogste politieke orgaan is. Je hebt als raadsleden een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Dat beleef ik niet alleen, zo werk en handel ik overigens ook.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Vanuit mijn portefeuille zijn dat onder andere op de onderwerpen Nieuwe Omgevingswet, het ondergronds aanbrengen van de bijna 5 kilometer lange Hoogspanningslijn en het op niveau houden van een goed onderhouden Openbare Ruimte. Waarbij de visie op kwalitatief Groen en klimaatbeheersing centraal staat.

Besef dat Keulen en Aken ook niet in één dag gebouwd zijn.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Op zich is er nu voldoende gereserveerd. Maar ik kan me voorstellen dat in de nabije toekomst er meer nodig is vanwege de toenemende complexiteit van taakvelden op het gebied van Sociaal Domein en Nieuwe Omgevingswet.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De adviesrol van de griffier is zeer belangrijk bij de uitvoer van het werk als raadslid. In Veenendaal hebben wij een uitstekende griffier waar we trots op zijn.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

De griffie van Veenendaal heeft veel expertise en er is vanuit de griffier en de griffiemedewerkers voldoende ondersteuning ten behoeve van de raadsleden.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het is mijn overtuiging dat als de gemeenteraad zich op hoofdlijnen bezighoudt met haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol, dan is ze krachtig en relevant. Wat nodig is, is dat de gemeenteraad zich daaraan houdt en zich niet laat verleiden door detaillistisch te werk te gaan of op de stoel van het college te willen zitten.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Ik ben zeker tevreden hoe wij in Veenendaal onze controlerende taak en invloed kunnen uitoefenen op de regionale samenwerkingsverbanden. Wij worden op de hoogte gehouden middels relevante informatieverstrekking en presentaties.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

In Veenendaal hebben wij Stadsgesprekken en ook inspiratie- en informatieavonden. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners, bedrijven en instellingen kunnen meepraten bij belangrijke onderwerpen. Bij de totstandkoming van het unaniem aangenomen Raadsprogramma 2018-2022 ‘Iedereen telt mee’ ging ook een Stadgesprek vooraf.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Als belangrijkste kenmerk noem ik de Participatie. Zeker met het oog op de nieuwe Omgevingswet zal, door het gesprek aan te gaan met inwoners, bedrijven en instellingen, het draagvlak worden vergroot. Dat zal de besluitvorming ten goede komen.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

In Veenendaal zijn 6 vrouwen raadslid op een totaal van 33 raadsleden.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Met deze stelling bent ik het niet eens. Als gekozen raadslid ben je er voor alle inwoners en niet alleen voor je eigen achterban. Dit neemt niet weg dat iedereen zijn eigen ‘kleur’ heeft, maar dat zal een goed gevoerd debat niet in de weg te staan.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad moet het hoogste bestuursorgaan blijven. Een kroonbenoemde burgemeester die boven de partijen staat, is als beste in staat om zijn/haar rol en taak als burgemeester te vervullen.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Als een raadslid te maken krijgt met agressiviteit of anderszins ongewenst gedrag, dan heeft dat zijn weerslag op de hele gemeenteraad. Want als gemeenteraad werk je intensief samen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid verbindt je aan elkaar.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Ik heb het al eerder genoemd, maar voor mij is het unaniem aangenomen Raadsprogramma 2018-2022 ‘Iedereen telt mee’ een zaak waar ik trots op ben.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Lees de stukken op hoofdlijnen en luister goed naar je collega’s. Vraag geregeld feedback en besef dat Keulen en Aken ook niet in één dag gebouwd zijn. Met andere woorden: wees nuchter en besef dat het werk als raadslid vaak lange termijn werk is en geduld vraagt.

Vorige/volgende