Tjeerd Ritmeester
Ik vind het heel belangrijk om de kloof tussen inwoner en politiek te verkleinen.

Tjeerd Ritmeester, Eindhoven

Tjeerd Ritmeester

Gemeente Eindhoven

Raadslid sinds: 2022
Partij: PvdA
Hoofdberoep: Sr. Government Relations Adviseur / Adviseur Economische Veiligheid
Twitter: Tjeerd S. Ritmeester (@TSR1989)
Facebook: Tjeerd Ritmeester - PvdA
Instagram: Tjeerd Ritmeester (@tjeerdritmeester)
LinkedIn: Tjeerd Ritmeester

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Als geboren en getogen Eindhovenaar ben ik zeer begaan met de ontwikkeling van mijn stad. De stad staat voor heel grote ambities, en dat neemt weer uitdagingen met zich mee. Aan de ene kant word ik heel enthousiast van deze plannen. We bouwen echt de economie van de toekomst en kunnen op termijn de 4e stad van Nederland worden. Aan de andere kant zijn er ook zorgen dat deze groei tot ongelijkheid kan leiden, dat veel mensen er niet goed in worden meegenomen. Aan dit debat wil ik een bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat iedereen in de groei van Eindhoven kan meekomen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Dat is een gewetensvraag. Natuurlijk is het zo. Wij hebben als raad veel macht en invloed. Maar wordt daar altijd gebruik van gemaakt? Zeker niet. In Eindhoven komt dit omdat we een vrije jonge en onervaren raad hebben die langzaam begint te wennen aan haar macht en mogelijkheden. Maar in Nederland, zowel nationaal als lokaal, is er ook een politieke dynamiek waardoor het extra moeilijk is. Naar mijn smaak zouden we best meer in de politieke arena moeten bespreken en soms zelfs uitvechten. Dat kan voor sommigen eng zijn, omdat de uitkomst niet altijd te voorspellen is. Toch is dit wel belangrijk want het versterkt het vertrouwen in de democratie. Partijen krijgen meer kleur en we worden gedwongen duidelijker te maken waar we echt voor staan.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik noemde het hierboven eigenlijk al. We zouden meer onderwerpen vrije kwesties moeten maken in plaats van colleges over alles te laten beslissen. Neem een motie of amendement. Na een debat geeft de wethouder aan of hij/zij het wel niet zou omarmen. Vaak weet je dit ook wel voorafgaand aan het debat. Daarmee is het dan ook snel afgelopen. Het zou beter zijn dit in veel gevallen aan de raad zelf over te laten.

Ook zou elke coalitie het dualisme stevig moeten omarmen. In principe maak je met elkaar inhoudelijke afspraak en dat is het bestuursakkoord. Daar moet je je aan houden en terecht. Ook in het kader van een betrouwbare overheid en betrouwbare coalitiepartner. Ook moet je je coalitiegenoten goed informeren. Maar alles wat buiten die afspraken valt is in principe politiek vrij. En daar merk je dat veel coalities dat lastig vinden. Iets al snel spannend vinden. Terwijl dat in de meeste gevallen zeker niet zo is. Die vrijheid moeten we scherper op zijn.

Ten slotte worden raadsleden onvoldoende gewaardeerd. We moeten vaak banen en onze gezinsleven verenigen met de politiek. Dat is een bewuste keuze, ik doe het graag, maar je kan niet altijd alles 100% goed doen. Dat gaat niet alleen om financiën maar ook om ondersteuning. De PvdA Eindhoven bestaande uit 5 raadsleden krijgt budget voor een medewerker voor de hele fractie voor 10-12 uur per week. Als we vervolgens zien dat in Amsterdam en de rest van de G4 er genoeg geld is voor een adviseur per raadslid, en nog een heleboel stagiairs en medewerkers daaromheen, dan is dat krom.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik vind het heel belangrijk om de kloof tussen inwoner en politiek te verkleinen. Dat betekent veel contact met inwoners en actief op zoek gaan naar zowel voor- als tegengeluiden. Maar het betekent ook controle hebben over wat we politiek bespreken, en op welke manier. We moeten waakzaam zijn als politiek niet te verambtenariseren en ons vooral met de hoofdlijnen bezig te houden. In plaats van ons alleen door de agenda van het college te laten leiden, moeten we zelf actief onderwerpen aandragen. Door goed contact met de stad weten we wat belangrijk is. Dat kan om echt lokale onderwerpen gaan zoals woonvergunningen of spooroverlast maar ook grens overstijgend van de internationale context waarin Eindhoven zich bevindt en hoe daar goed mee om te gaan.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Uiteraard, zolang het niet afspraken schendt of beledigend is.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Als raadslid is het echt belangrijk al bij aantreden een goed beeld te hebben waarop je je wilt richten gedurende de raadsperiode. Dat zijn jouw idealen, maar ook jouw politieke hoofdlijnen. Grote en kleine dossiers, daarop kan je de vele stukken en informatiestromen goed controleren. Dat bespaart jezelf niet alleen veel energie maar je bent dan ook herkenbaar.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

De groei-ambities in Eindhoven gelden eigenlijk voor heel onze regio. De samenwerking in ons metropoolgebied vertaalt zich onder meer in Brainport. Dat is een unieke samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, en overheid. Dat is positief en heeft de regio ook veel gebracht. We bouwen echt samen de economie van de toekomst.

Ook op uitsluitend overheidsniveau word er steeds meer samengewerkt. Gaat het snel genoeg? Nee, en nog steeds heb je het idee dat er veel over ons heen gaat. Eindhoven is geen eiland dus dat vergt intensieve samenwerking met andere gemeentes. Maar we zetten stappen in de goede richting.

Met maatschappelijke organisaties valt er nog een wereld te winnen. Ik zou graag zien dat we in alle intensieve economische samenwerking juist deze organisaties beter betrekken. Nu ligt er nog te veel bij het bedrijfsleven.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Het is niet helemaal participatie maar in Eindhoven hebben we een grote ontwikkeling dat heet KnoopXL. Dat is een ontwikkeling die tientallen gebouwen bevat, duizenden woningen, en dat alles in hartje Eindhoven. Het gaat het aangezicht van Eindhoven compleet veranderen.

Met de raad hebben we de uitgangspunten van deze ontwikkelingen vastgesteld. Toch is er vrees dat we onvoldoende controle over dit project zouden hebben. Als we elke keer pas op bestemmingsplanniveau worden geïnformeerd, een heel uitgewerkte versie op microniveau, dan missen we het overzicht en is er heel weinig bereidheid om nog echt dingen te veranderen. Zeker als de uitgangspunten niet gehaald worden is dat een grote zorg.

De hele ontwikkeling is in kleinere clusters opgedeeld, groter dan bestemmingsplannen en worden al in een vroeg stadium besproken. Daarin worden opnieuw uitgangspunten naar clusterniveau vertaald. Ik heb voorgesteld deze al naar de Raad te halen. Ik zie dat als een soort participatie omdat we al in een vroeg stadium worden meegenomen. Evenals belanghebbenden in het gebied. Op deze manier hebben we een goed overzicht hoe het plan zich ontwikkelt en kunnen we op tijd aan de noodrem trekken indien nodig. Dat lijkt goed te werken en ik zie het als een soort politieke participatie.

Eveneens was er een oproep om dit grote project goed met de stad te communiceren. Niet alleen met de mensen die nu in het gebied wonen, maar de hele stad en misschien zelfs wel verder. Het verandert alles en iedereen moet daar over mee kunnen denken maar ook enthousiast van worden. Om de kloof tussen inwoner en politiek te verkleinen zetten we daar groot op in.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

De burgemeester als voorzitter van de raad zorgt voor een goede binding tussen raad en burgemeester. Ook dat is belangrijk. Ik ervaar daar in Eindhoven weinig problemen mee.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

In Eindhoven hebben we recent juist meer geld voor de griffie uitgetrokken. Je merkt meteen dat alles sneller gaat en er meer mogelijk is. Waar in Eindhoven een probleem is betreft de ondersteuning van de raad zoals eerder besproken. Daardoor is het heel lastig om alles goed te kunnen doen.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

De Eindhovense gemeenteraad lanceert het initiatief Raad zoekt Vrouw. In dit plan worden actief vrouwelijke raadsleden in de spotlight gezet en wordt er extra aandacht besteed aan het enthousiasmeren van vrouwen voor de politiek. Dat heeft een positief effect en we zagen deze raadsperiode ook het aantal vrouwen flink stijgen.

Bij inwoners met een migratieachtergrond hebben we nog een wereld te winnen. Daar liggen wel plannen en beleid maar zit nog wel echt in de beginfase. Deze verantwoordelijk ligt nu vooral bij raadsleden zelf. Als PvdA proberen we hiermee bewust bezig te zijn. Maar uiteindelijk moeten we er allemaal voor zorgen dat heel Eindhoven goed vertegenwoordigd is in de besluitvorming.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Op dit moment ben ik bezig met gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Ik ben zelf van Joodse afkomst en een van mijn fractiegenoot is van Turkse afkomst. We maken ons zorgen over de polarisatie die het Israël-Palestina conflict teweeg brengt in Nederland maar ook in Eindhoven. We willen graag samen uitstralen dat ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens, dat we er wel goed met elkaar over kunnen praten. Dat zou ook stads breed kunnen in de vorm van stadsgesprekken en andere vormen van participatie. Juist meer podium geven voor dialoog en nuance zal goed helpen tegen polarisatie.


Daarnaast richt ik me vooral op wonen en werk en inkomen. Werken moet lonen, en ook al hebben we daar als gemeente niet heel veel invloed op want inkomenspolitiek ligt in Den Haag, we moeten het wel hoger op de agenda zitten. Stijgende kosten en achterblijvende lonen of andere vormen van inkomsten zijn een groot zorgpunt voor de tweedeling in de stad.

Op wonen zien we de enorme behoefte maar dat het steeds moeilijker wordt om te bouwen. We gaan niet tornen aan onze ambitie. Maar de beweging richting volkshuisvesting is wel belangrijk om zelf meer controle te nemen en voor duidelijkheid te zorgen.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Zorg dat je een herkenbaar verhaal hebt. Waar ga je voor. Dat moet je duidelijk hebben en dat maakt het politieke werk een stuk makkelijker. Laat je niet verleiden om op een technocratische manier naar de politiek te kijken. We zitten er als vertegenwoordiging namens de stad en moeten op hoofdlijnen controleren. Die hoofdlijnen moet je voor jezelf duidelijk hebben.

Vorige/volgende