U bent hier

Ton de Mol

Fototeam K en M

Ton de Mol

Nieuwegein
Kennis is macht!

© afbeelding Ton de Mol: Fototeam K en M

Raadslid sinds: 2010
Partij: Verenigde Senioren Partij Nieuwegein
Hoofdberoep: adviseur Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu
Twitter: @VSPNieuwegein

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja. De gemeenteraad ontleent zijn zelfstandigheid en onafhankelijkheid aan de Grondwet en dit is verder uitgewerkt in de Gemeentewet. Ik beleef dat in principe ook zo, maar het behoeft wel mijn voortdurende aandacht en inzet. Ik denk daarbij onder andere aan het lezen van stukken, het bijhouden van de voortdurende wijzigingen in de wet- en regelgeving, het onderhouden van contacten met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en het bedrijfsleven, het controleren van het college op de uitvoering van de genomen raadsbesluiten, etc., etc..

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ik ben breed geïnteresseerd in zaken die rechtstreeks invloed hebben op onze inwoners. Mijn specialisatie is ruimtelijke ordening. Onze fractie heeft met name het verschil weten te maken bij verschillende bestemmingsplannen waardoor het college wijzigingen heeft moeten doorvoeren in het voordeel van direct betrokkenen.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

De tijd die ik besteed is gelijk aan een full time baan. Het verbaast mij dat collega raadsleden dit naast hun baan als neven functie goed kunnen uitvoeren. Wellicht is een dergelijke constructie gemakkelijker uitvoerbaar bij een grote raadsfractie dan bij een kleine.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Gezien de diensten die ik moet leveren met mijn kennis en ervaring is het antwoord nee.

Maar dankzij mijn idealisme en ambitie als volksvertegenwoordiger is de vergoeding acceptabel, de plannen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor verhogen en het gelijk trekken van de raadsvergoeding voor alle raadsleden ondersteun ik.

Kennis is macht!

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

De kritiek is van alle tijden en wordt gevoed door onwetendheid.

Ik trek me deze kritiek niet aan, omdat ik weet hoeveel tijd en inzet ik en collega-raadsleden aan dit ambt en werk besteden.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ja, de rol is aanzienlijk veranderd, mede door invoering van de Wet Dualisering van 2002, de Wet Revitalisering generiek toezicht van 2012 en de Participatiewetgeving 2015, waardoor de gemeenteraad in medebewind het college nog actiever moet controleren op uitvoering van wettelijke taken.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

Met de beoogde invoering van deze wet en de versnelling van procedures voor vergunningverlening neemt volgens mij de handhavingstaak beduidend toe. Dit alles ter bescherming van de fysieke leefomgeving van onze inwoners.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Nee zeker niet. Vanwege het ontbreken van voldoende middelen moeten wij als oppositie nu zelf door onderzoek onze kennis opdoen, terwijl de coalitiepartijen via hun college extra informatie en waar nodig extra ondersteuning ontvangen. Voor alles blijft gelden: kennis is macht!

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

In principe zal de gemeenteraad op basis van wet- en regelgeving krachtig moeten zijn. In werkelijkheid veroorzaakt coalitievorming dat deze wet- en regelgeving vaak gefrustreerd wordt.

De gemeenteraad moet zijn positie als hoogste bestuursorgaan serieuzer gaan nemen. Dit betekent dat coalitie raadsleden niet altijd moeten doen wat het college verlangd, maar meer gaan optreden als onafhankelijke raadsleden.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Inhoudelijke kennis is voor raadsleden onontbeerlijk om tot een afgewogen oordeel te komen. Ideeën van inwoners kunnen tot voorstellen en zelfs besluiten leiden. Als raadslid moet ik bij de oordeelsvorming hierover een standpunt innemen, die direct of indirect inwoners positief of negatief kunnen raken. Op emoties kan ik geen besluit nemen.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Dit klopt, maar dat moet in daad en woord wel voortdurend waargemaakt worden.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Daarover ben ik niet tevreden. Bij samenwerkingsverbanden vindt teveel overleg en besluitvorming plaats waarover de gemeenteraad en onze inwoners nauwelijks invloed hebben. Dit vloeit voort uit de nieuwe Wet Gemeenschappelijke regelingen die op 1 januari 2015 in werking is getreden.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Ja.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Houd er rekening mee dat raadswerkzaamheden in het algemeen naast een gewone baan of ondernemerschap uitgevoerd moeten worden. De omvang van dit werk en de tijd die dit vergt kan daardoor een stevige invloed hebben op iemands sociale leven. Desondanks is een raadslidmaatschap eervol en dus aan te bevelen. Je kunt immers in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst van jouw gemeente het verschil maken.