Wesley Pechler
Als we al dat harde werk dat we voor onze inwoners doen beter onder de aandacht brengen (waarbij een lokale omroep of krant met voldoende subsidie echt noodzakelijk is) worden we als gemeenteraad vanzelf relevanter.

Wesley Pechler, Groningen

Wesley Pechler

Gemeente Groningen

Raadslid sinds: Januari 2019
Partij: Partij voor de Dieren
Hoofdberoep: Freelance vertaler, editor & copywriter
Twitter

Facebook
Instagram
LinkedIn

 

Waarom bent u raadslid geworden?

Al sinds mijn 16e ben ik actief lid van de Partij voor de Dieren. Het is tijd om onze verhouding tot dieren fundamenteel om te gooien. Niet alleen omdat dieren rechten verdienen, maar ook uit eigenbelang. Immers, als de mens de dieren met rust had gelaten, hadden we nu geen coronacrisis gehad. Als we fors minder dieren fokken en eten hebben we een oplossing voor de stikstofcrisis, klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis ineen. Naast alles wat met dieren te maken heeft hebben we natuurlijk een breed groen, duurzaam, social en inclusief programma dat ik van harte omarm.

Vanuit deze motivatie wilde ik na mijn afstuderen in 2017 graag lokaal de politieke arena in, om in mijn eigen leefomgeving het verschil te kunnen maken. Dat is gelukt, eerst als fractiemedewerker en commissiewoordvoerder, en na de herindelingsverkiezingen als raadslid.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Er zijn zeker momenten waarop de gemeenteraad de plannen van het college afwijst of bijschaaft. Maar over het algemeen merken wij vanuit de oppositie dat coalitiepartijen meestal geen afwijkend standpunt willen innemen. Je ziet het dualisme niet altijd in actie, soms is het gewoon een applausmachine voor het college. En dan komt het over alsof de wil van het college wet is.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Samen met Kick Out Zwarte Piet en Decolonize Groningen hebben we als Partij voor de Dieren hard ingezet op het afschaffen van Zwarte Piet bij de officiële, gesubsidieerde intochten in onze gemeente. Met succes: het college ging overstag. Met deze inclusieve Sinterklaasviering voor álle kinderen zijn we erg blij.

Ook hebben we een verbod op het oplaten van ballonnen voor elkaar gekregen, en voorkomen we daarmee veel dierenleed. Na aanhoudende druk van onze partij, de SP en Student & Stad is er nu ook een locatie gevonden voor bijzondere woongroepen van mensen in woonwagens die zelfvoorzienend leven. Samen met GroenLinks hebben we de raad en het college achter de eerste Tiny Houses van Groningen gekregen. En dankzij een motie van ons is de plezierjacht op gemeentelijke gronden verboden.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

We mogen niet klagen. De bedragen zijn openbaar dus die kan ik ook best noemen: elke fractie krijgt in Groningen jaarlijks ruim €28.000 om de fractieondersteuning mee te regelen. Hiermee betalen wij twee fantastische fractiemedewerkers die elk anderhalve dag per week werken. Daarnaast hebben we als fractie een budget van ruim €8.000 per jaar voor zaken als training, representatie, promotie, kantoorkosten, elektronica en abonnementen. Dat bedrag maken we bij lange na niet op. Ook zijn we ruim tevreden met onze griffie en Rekenkamer. Toch merk je natuurlijk dat er een disbalans blijft in de mate van kennis en informatie vergeleken met het college – wij hebben als raad nou eenmaal niet een volledig ambtenarenapparaat achter ons staan dat van alles de naad en de kous weet.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

We hebben in Groningen een fijne griffier en kundige raadsadviseurs. Met het toenemende aantal taken van gemeente en ook de groei die we als heringedeelde gemeente recent hebben doorgemaakt worden ze tegenwoordig wel erg zwaar belast. Wij merken daar niet veel van, we worden nog steeds snel geholpen bij vragen en goed ondersteund, maar volgens mij zou in het kader van hun werkdruk een extra raadsadviseur niet verkeerd zijn. Het scheelt wel dat we als raad ook rechtstreeks contact mogen opnemen met ambtenaren omdat de onderlinge verhoudingen goed zijn.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik denk dat die twee dingen echt hand in hand gaan. De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen is traditioneel laag, bij onze herindelingsverkiezingen was het zelfs maar 44%. Dat is volgens mij een teken dat mensen niet goed weten waar hun gemeentebestuur allemaal over gaat. Als ik aan vrienden of familie vertel waar ik me samen met mijn fractiegenoten allemaal mee bezig hou: de bouw van nieuwe scholen, een verbod op lachgas, het bestrijden van biomassa, nieuwe buslijnen, een bezuiniging op de huishoudelijke hulp proberen tegen te houden, de cultuursubsidies eerlijk verdelen, de energietransitie vormgeven, inzet op armoedebestrijding bepalen, bomenkap en het afschieten van duiven tegengaan, nieuwe fietspaden of wegen goedkeuren, pleiten voor meer sociale woningbouw, watertappunten op de Grote Markt… Het is zoveel! Dat besef leeft bij de meeste mensen niet, dat hun gemeenteraad en college gaat over vrijwel alles in hun eigen leefomgeving.

Als we al dat harde werk dat we voor onze inwoners doen beter onder de aandacht brengen (waarbij een lokale omroep of krant met voldoende subsidie echt noodzakelijk is) worden we als gemeenteraad vanzelf relevanter. In Groningen is de griffie bijvoorbeeld erg goed bezig door het organiseren van zoveel mogelijk scholenbezoeken, de wijknieuwsbrieven, werkbezoeken op het stadhuis (voor corona), etc. Als we verder die weg in gaan en zodoende meer mensen meekrijgen wat er op het gemeentehuis wordt besloten, net zoals ze vaak wel in grote lijnen op de hoogte zijn van wat er in Den Haag gebeurt, dan zorgt die hogere relevantie er ook voor dat de raad krachtiger staat.

Immers – een coalitiepartij die zich niet durft uit te spreken tegen collegeplannen, zoals het bezuinigen van 8 ton op de huishoudelijke hulp, kan nu vaak wel rusten in de wetenschap dat bij de eerstvolgende verkiezing bijna geen van de stemmers dat nog zal herinneren. Maar als zulke snoeiharde bezuinigen meer ophef veroorzaken en coalitiepartijen door inwoners worden aangesproken op het feit dat bepaalde handelingen recht tegen hun eigen verkiezingsprogramma ingaan, zal het dualisme meer een kans krijgen.

"Als we fors minder dieren fokken en eten hebben we een oplossing voor de stikstofcrisis, klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis ineen."

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

Een lastig vraagstuk, want momenteel is het inderdaad zo dat iedereen erover gaat en daardoor niemand erover gaat. We zien het bij de GGD, in Groningen bij het NPG, bij het OV-bureau en bij de Jeugdzorg bij de RIGG. Als Partij voor de Dieren vinden we dat de Wet gemeenschappelijke regelingen vernieuwd moet worden zodat het recht van amendement en het budgetrecht voor volksvertegenwoordigers beter worden verankerd en daarmee een verplicht onderdeel worden van samenwerkingen tussen gemeenten, provincies en waterschappen. Ook de Wet op de Veiligheidsregio’s moet worden aangepast, zodat gemeenteraden hun controlerende taak beter kunnen uitvoeren.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Hierin zijn we nog zoekende. Er is in 2020 net een nieuwe werkwijze voor de raad vastgesteld die ook allemaal nieuwe mogelijkheden biedt voor burgerparticipatie en bewonersinspraak, maar door de coronacrisis hebben we dat nog niet echt handen en voeten kunnen geven.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Een lastige vraag! Draagvlak is belangrijk, zeker bij ingrijpende veranderingen in de directe leefomgeving. Participatie van omwonenden is dan echt noodzakelijk. Het is oude politiek om een afgewerkt plan te presenteren en dan te zeggen: “Geef maar een reactie”, waar vervolgens 9 van de 10 keer niets mee wordt gedaan. Bewoners echt aan de voorkant betrekken lukt wel steeds vaker, maar nog lang niet altijd.

Draagvlak van de meerderheid kan echter niet altijd een harde eis zijn. De meeste mensen willen niet meer belasting betalen, maar we willen wel met z’n allen goed onderwijs, goede zorg, goede wegen en goed OV. En dat kost nou eenmaal geld. En niemand zal stemmen voor een windmolen op 500 meter van zijn huis, maar als dat een locatie is waar erg weinig mensen wonen en de natuur en de dieren er weinig hinder van ondervinden, dan moet soms toch het gemeenschappelijk belang voorgaan.

Die klimaatcrisis waar we in zitten moeten we écht de komende 10 jaar hard aanpakken. Ook als de meerderheid van de bevolking er nog niet klaar voor is. Anders zitten we hier in 2050 met natte voeten en hittegolven van twee maanden. Daarom vind ik uiteindelijk de indirecte democratie met representatie door vertegenwoordigers belangrijker, alhoewel het een close call is.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor de raad en het raadswerk?

In een representatieve democratie is het enorm belangrijk dat inwoners zichzelf ook gerepresenteerd zien. Immers, onze ervaringen als mensen kleuren ons denken, ons referentiekader, ons handelen. Vanzelfsprekend zijn we allemaal individuen en kan je daarom per definitie nooit een exacte afspiegeling van de samenleving vormen. Maar uit het oogpunt van “niet over ons, zonder ons” is het belangrijk dat er meer vrouwen in de politiek komen, meer LHBTQIA’ers, meer mensen van kleur en biculturele mensen, meer praktisch geschoolde mensen en meer mensen met een beperking. Te vaak zien we nu nog dat beleid komt uit een ivoren toren waar de meerderheid wit, man, cisgender, hetero en hoogopgeleid is en zich geen zorgen hoeft te maken om waar iedere maand het geld vandaan komt. Die achtergrond vertroebelt de blik op de realiteit voor veel Nederlanders.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Absoluut. In Groningen hebben we tijdens de boerenprotesten van 2019 onacceptabele excessen gezien. Er werd een strop voor het Provinciehuis opgehangen en de voordeur werd met een trekker kapotgereden. Op de Grote Markt werd een paard aangereden en op de Vismarkt ontsnapte een voetganger ternauwernood aan de dood. Dat waren geen demonstraties meer, dat was pure intimidatie en agressie. Geweld of dreigen met geweld bij politici om je zin te krijgen is een aanslag op de democratie. Voor dat soort acties mag geen ruimte zijn, we hebben bij de bestorming van het Capitool gezien waar dat toe kan leiden. Ook intimidatie of geweld tegen één raadslid of andere volksvertegenwoordiger in functie is een aanval op de gemeenteraad. Ook online.

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie?

Volgens mij weet iedereen welke kansen digitalisering biedt – sneller, makkelijker en goedkoper meer mensen bereiken en betrekken, met name jongeren. Maar mijn fractie ziet ook gevaren en valkuilen. De overheid, dus ook de gemeente, moet te allen tijde ook telefonisch en/of per post of fysiek bereikbaar zijn. De digitalisering gaat sneller dan veel van ons kunnen bijbenen, en dan heb ik het echt niet alleen over hoogbejaarden. Laten we in de digitale samenleving niet de heilige graal zien.

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

Digitaal vergaderen levert echt minderwaardige besluitvorming op. Het debat is slechter, de motivatie is lager, de ruimte voor interrupties en nuances is kleiner. Het is even niet anders, maar hopelijk kunnen we zo snel mogelijk weer fysiek vergaderen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf zoveel mogelijk met inwoners in contact, schroom je niet om vragen te stellen aan de griffie of partijgenoten, en hou vast aan je idealen!

Vorige/volgende