Willem-Jan Verdoes
Ik wil niet snel klagen, maar ik durf de stelling aan dat mijn generatie het niet persé makkelijker heeft dan de voorgaande generatie.

Willem-Jan Verdoes, Zuidplas

Willem-Jan Verdoes

Gemeente Zuidplas

Naam: Willem-Jan Verdoes
Raadslid in de gemeente: Zuidplas
Raadslid sinds: 31 maart 2018
Partij: ChristenUnie/SGP
Hoofdberoep: Student Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management aan de Universiteit Leiden
Twitter: Willem-Jan Verdoes
Facebook: Willem-Jan Verdoes
Instagram: Willem-Jan Verdoes
LinkedIn: Willem-Jan Verdoes

Waarom bent u raadslid geworden?

Als raadslid kan je direct wat betekenen voor de inwoner. Je kan mensen een stem geven, die anders lastig gehoord kunnen worden. Je kunt dus direct de inwoner helpen. Dat vind ik erg mooi. Politicus zijn zoals het hoort, namelijk dienaar van de samenleving.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Zeker. De gemeenteraad is het gekozen orgaan en in een democratie daarmee het hoogste politieke orgaan. Dat is maar goed ook. Uiteindelijk ligt de ‘macht’ bij de inwoner. Op plaatsen waar dit niet zo is, ontstaan verschrikkelijke dingen. Daarom, leve de democratie!

We zitten in de tweede helft van de raadsperiode. Wat zijn uw doelen om het restant van de raadsperiode tot een succes te maken?

In de eerste plaats vind ik betaalbare woningen (voor starters) enorm belangrijk. De woningmarkt is overhit, met name jongeren zijn hiervan de dupe. Ik wil niet snel klagen, maar ik durf de stelling aan dat mijn generatie (20’ers) het niet persé makkelijker heeft dan de voorgaande generatie. We zien een schuldenstelsel in het onderwijs, een onzekerheid op de arbeidsmarkt en een onbetaalbare woningmarkt. Hier moet dus iets gaan gebeuren!

Ten tweede is de energietransitie een enorm belangrijk en omvangrijk proces. Een noodzakelijke, dat zeker, maar laten we oog blijven houden voor de sociale aanvaardbaarheid, de technische uitvoerbaarheid en de financiële haalbaarheid. Het eerste, de sociale aanvaardbaarheid is een hele belangrijke, draagvlak is cruciaal. Zonder draagvlak, geen succes! Technisch zijn we tot veel in staat, maar laten we dan ook niet bij voorbaat al opties afserveren, die luxe hebben we immers niet. Ten slotte de financiële haalbaarheid, dit is zoals altijd een belangrijk aspect. Het moet allemaal maar betaald worden. Hier moeten we ook vol blijven houden. Ambitie, maar geen blanco cheque!

Politici zijn niet onfeilbaar, maar moeten te alle tijden kunnen zeggen wat zij willen binnen de kaders van onze democratische rechtstaat.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Er is bij ons een budget beschikbaar van €750 voor scholing voor elk raadslid. Daarnaast kennen wij in de regio een rekenkamer die onderzoeken verricht en hebben wij ondersteuning door de griffie. Zij doen enorm belangrijk werk voor de raad, maar hier staat de capaciteit onder druk. Er komt meer en meer op hen af. Hier moeten raden oog voor hebben!

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Geen, dan uitbreiding van de capaciteit.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Opfrissen van de lokale democratie. We kennen een mooi stelsel van de representatieve democratie, maar er is nog meer mogelijk. We kunnen onze inwoners nog meer van dienst zijn. Zo starten wij in Zuidplas binnenkort met een motiemarkt, de inwoner kan dan een idee aandragen om de gemeente nog mooier/beter te maken. Een politieke partij moet dit idee wel omarmen en indienen in de raad. Maar een mooie manier om nog beter naar de inwoner te kunnen luisteren. Daarnaast zijn er mooie (educatieve) programma’s die raadsleden eens ter hand kunnen nemen. Dit zou de raad ook kunnen verstevigen. De relevantie bepalen de raadsleden zelf, we hebben veel bevoegdheden en instrumenten, laten we die dan ook maar gebruiken!

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

De democratische legitimiteit komt onder druk te staan door tal van samenwerkingsverbanden. Toch zie ik zeker het nut van samenwerkingsverbanden, problematiek houdt niet op bij gemeentegrenzen en juist door samen te werken kunnen schaalvoordelen zorgen voor een efficiëntere manier van werken. Dan kan het nuttig zijn. Maar raden moeten hier wel scherp op blijven!

De Regionale Energiestrategie (RES) is een belangrijk en complex dossier. Hoe zorgt u ervoor dat u als raadslid bepaalt wat er nodig is in het RES-proces?

Het is een omvangrijk, complex, maar noodzakelijk proces. Af van fossiele brandstoffen, kunnen we al snel bestempelen als verstandig. De snelheid is een twistpunt, we hebben echter wel even de tijd om de transitie door te maken. Als raadslid kan je al snel worden opgeslokt door de techniek, toch is dat niet altijd verstandig. Laten we oog blijven houden voor de sociale aanvaardbaarheid, de technische uitvoerbaarheid en de financiële haalbaarheid.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Wij kennen de raad op straat, we gaan dan collectief als raad de straat op voor een bepaald onderwerp. En kennen we de gast van de raad. Dit vind ik persoonlijk erg goed! Er komt dan een groep van zo’n 10/15 personen naar het gemeentehuis. Zij hebben een diner met wat raadsleden, de griffier en de burgemeester. Vanuit de raad geven een aantal raadsleden een presentatie, de burgemeester vertelt iets over zijn/haar werk en aansluitend volgen de geïnteresseerde de raadsvergadering. De inwoners zijn altijd erg enthousiast!

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Het is een keuze, maar ik zeg toch beide. Dat vind ik echt, beide is enorm van belang! Als het goed is, vertegenwoordigen politici de inwoner al goed in ons politieke bestel. Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid op politici. Daarnaast is participatie van inwoners enorm belangrijk. Er ontstaan zo ook prachtige initiatieven zoals we dat bij ons in de gemeente zien. Inwoners die mede zorg dragen voor de veiligheid in de wijk, inwoners die zorg dragen voor het openbaar groen. Zij bepalen wat er komt, maar onderhouden het dan ook met elkaar. Dit vind ik echt super!

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

Allereerst wil ik opmerken dat ik hier geen voorstander van ben. Laten we niet een oplossing gaan verzinnen voor een niet bestaand probleem, dit doen politici al te veel. De zeer zorgvuldige wijze waarop de burgemeester nu wordt gekozen vind ik goed en verstandig. Op deze manier wordt op basis van de merit, de deskundigheid, een burgemeester gekozen. Door dit ambt politiek te maken, krijg je niet de beste, maar de populairste burgemeester. We weten allen dat een burgemeester vaak geliefd is, maar dat er soms ook lastige keuzes voor liggen. Dan zijn we gebaat bij goede burgemeesters!

Wat is volgens u de waarde van diversiteit voor de raad en het raadswerk?

Diversiteit in de pluriformiteit van de samenleving, is terug te zien in de raad. Er zitten allerlei verschillende partijen, dat is het mooie van onze representatieve democratie. Elke groepering kan daarmee in de politiek vertegenwoordigd worden.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Zonder meer. Het is onacceptabel dat raadsleden worden geïntimideerd, dit moet krachtig worden bestreden. Politici zijn niet onfeilbaar, maar moeten te alle tijden kunnen zeggen wat zij willen binnen de kaders van onze democratische rechtstaat.

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie? 

Die biedt inderdaad kansen. De samenleving is in grote mate ingericht op de digitale wereld. Goed dat de overheid hierin meegaat om zo haar inwoners goed te kunnen bedienen. Wel moet er altijd oog blijven voor hen die hier niet in mee kunnen gaa, maar het biedt kansen in antwoorden op vragen van inwoners. De gemeente kan in direct contact staan met haar inwoners, een betere dienstverlening is absoluut mogelijk! Hetzelfde geldt voor politici, zij kunnen in direct contact staan met de inwoner en kunnen zo beter in staat zijn om inhoud te geven aan de volksvertegenwoordigende rol.

Hebt u al besloten om bij de volgende verkiezingen door te gaan als raadslid?

Als het aan mij ligt, ga ik graag door! Uiteraard speelt ook de plaatselijke afdeling hier een grote rol in, het vertrouwen moet weer gegeven worden.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Een paar maanden geleden is er op mijn initiatief een motie ingediend om te kijken of en waar er tiny houses in Zuidplas mogelijk is. De motie is aangenomen. Ik verwacht dat dit een oplossing kan voor betaalbaar wonen in Zuidplas. Voor zowel jongeren, als voor mensen die bewuster willen gaan leven als het gaat om de ecologische voetafdruk. Een leuk succesje!

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet!

Vorige/volgende