Wim Wildeboer
Digitalisering is een middel, geen doel. Zet het dus in om zaken duidelijker, makkelijker of sneller te maken, maar denk niet dat het de inhoud kan vervangen.

Wim Wildeboer, Harlingen

Wim Wildeboer

Gemeente Harlingen

Raadslid van de Week

Naam: Wim Wildeboer
Raadslid in de gemeente: Harlingen
Raadslid sinds: 2014
Partij: WAD’N PARTIJ Harlingen
Hoofdberoep: Gepensioneerd uitgever
Twitter
Facebook
Instagram 

Waarom bent u raadslid geworden?

De precieze achtergrond is wat ingewikkeld en lokaal. Eerst ben ik gevraagd om lid te worden, toen om bestuurslid te worden en toen om lijstaanvoerder te worden. En aangezien ik mijn hele leven al politiek geïnteresseerd ben (en in mijn jonge jaren ook politiek zeer actief ben geweest) heb ik op dat alles ja gezegd.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Nee, ik zie dat als een formaliteit die in de praktijk helaas niet waargemaakt wordt.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Nou, laat ik dan dit voorbeeld geven: In 2013 hebben we in Harlingen een referendum gehad of we ons wel of niet moesten laten herindelen. De druk was groot. Er is flink campagne omheen gevoerd en de uitkomst was een hoge opkomst en een verpletterend percentage voor zelfstandigheid. Strikt formeel had de gemeenteraad, die uiteindelijk moest beslissen, zich daar niets van hoeven aan te trekken. Binnen de raad was een meerderheid voor herindeling, maar de raad heeft zich keurig geconformeerd aan de uitslag van het referendum.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Onze gemeente is naar mijn mening heel zuinig op dat punt.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Wij hadden een geweldig goede griffier, dus ik zou niets weten op deze vraag. Zij is onlangs echter vertrokken en momenteel hebben we een interim. We moeten dus op zoek naar een nieuwe griffier. Daarnaast niets dan lof voor de medewerkers van onze griffie.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Waarschijnlijk meer dan ik 123 kan bedenken, maar om te beginnen moeten we af van dichtgetimmerde coalities en dus het dualisme echt toepassen.

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

“We” worden daar vertegenwoordigd door wethouders (die trouwens de gemeente ook in allerlei andere gremia vertegenwoordigen) en daar heeft de raad geen enkele grip op, dus om te beginnen zou het goed zijn als de wethouders verantwoording afleggen voor wat ze “daar” namens de gemeente doen. We mogen nu bijv. niet eens vragen wat ze ingebracht of gestemd hebben, laat staan dat we ze een specifieke opdracht kunnen meegeven.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Nee, want ik vind dat onze gemeente dat niet best doet. Anderzijds heb ik geen ervaring met hoe dat elders gaat. Maar als u aandringt, haha, dan wil ik wel een recent slecht voorbeeld noemen:

De manier waarop burgers betrokken worden bij de ‘Regionale Energie Transitie’ is een aanfluiting. Overigens mede veroorzaakt door de regering, maar ik vind dat je als gemeente dan maar niet meegaand moet zijn en je kont tegen de krib moet gooien. Als we hier een referendum over organiseren (over burgerparticipatie gesproken), lokaal of landelijk, met eerlijke informatie en eerlijke vragen, dan ben ik ervan overtuigd dat dat hele resultaat van die ondemocratische klimaattafels van meneer Nijpels van tafel geveegd zal worden. Het is ook niet voor niets dat dat referendum er niet komt.

"lees niet alleen wat er staat, maar ook wat er niet staat"

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Er zal vast van alles aan het huidige representatieve systeem mankeren, maar ik weet toch niet 123 een beter systeem. Participatie (met “tafels”, loterijgroepen, burgerpanels of hoe ze ook heten) leidt heel gauw tot een fopspeen of onduidelijkheid in bevoegdheden en manipulatie ligt levensgroot op de loer. Ik zie participatie meer als een manier om de creativiteit van burgers aan te boren en ideeën bij hen op te halen. Maar dan moet je ze wel serieus nemen, terugkoppelen wat je ermee gedaan hebt en waarom. En als je ziet hoe graag colleges zelfs raadsleden met een kluitje in het riet proberen te sturen dan vraag ik me af hoe dat richting de burgers eruit gaat zien. En als je het niet eerlijk, duidelijk en open doet, dan kun je het maar beter laten.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Ik ben faliekant tegen een gekozen burgemeester. Je ziet in landen met een ander systeem waar dat toe leidt. Een machtsconcentratie bij de burgemeester, oftewel een enkel persoon, in tegenstelling tot een raad die uit vele personen en partijen bestaat. Machtsconcentratie bij een enkel persoon is al gauw (hoe zwaar dat ook klinkt) dictatoriaal.

Op dit moment is het zo (zie een van de vragen hiervoor) dat de raad het hoogste orgaan is van de gemeente. Zodra de burgemeester rechtstreeks gekozen wordt is dat niet meer het geval, die krijgt immers zijn eigen kiezersmandaat. Het betekent dus een vergaande en naar mijn mening onacceptabele ondermijning van de positie van de gemeenteraad en daarmee democratisch een enorme verslechtering. Wel mag de hele poppenkast bij burgemeestersbenoemingen via de Commissaris van de Koning afgeschaft worden.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor de raad en het raadswerk?

Ik ben niet zo van het politiekcorrecte discours. Ik word zo langzamerhand behoorlijk mies van die identiteitspolitiek met diversiteit en inclusiviteit. Met een piepklein zijstapje hierbij denk ik dat het goed zou zijn als alle politici het net verschenen rapport “Grenzeloze Verzorgingsstaat” van Jan v.d. Beek e.a. zouden lezen. Uit linkse hoek kwamen meteen de geijkte ver- en vooroordelende Pavlov-reacties. "Nutteloos onderzoek" (Bram van Ojik, GroenLinks), "stigmatiserend" (briefschrijver in de Volkskrant, en dan moet u beseffen dat de Volkskrant brieven langs de politiekcorrecte meetlat legt, dus deze is goedgekeurd). Als u het rapport gaat lezen bent u gewaarschuwd.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Ja, als het te maken heeft met het ZIJN van raadslid.

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie?

Digitalisering is een middel, geen doel. Zet het dus in om zaken (in de ruimste zin van het woord) duidelijker te maken of makkelijker of sneller, maar denk niet dat het de inhoud kan vervangen. Gedigitaliseerde bullshit blijft bullshit.

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

Ach, het kan komen doordat ik een ouwe … ben, maar ik vind het helemaal niks. Het is niet onoverkomelijk of onwerkbaar ofzo, maar er ontbreekt “iets”.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Kijk door teksten (schriftelijk of mondeling) heen, lees niet alleen wat er staat, maar ook wat er niet staat, probeer tussen de regels te lezen, zoek de achtergrond van wat er staat. En hou vast, laat je niet met een kluitje in het riet sturen, ook niet als anderen (desnoods alle anderen) zich wel laten afschepen.
 

Vorige/volgende