Zeeger Ernsting
Politiek moet niet één pot nat zijn.

Zeeger Ernsting, Amsterdam

Zeeger Ernsting

Gemeente Amsterdam

Naam: Zeeger Ernsting
Raadslid in de gemeente: Amsterdam
Raadslid sinds: 2014
Partij: GroenLinks
Hoofdberoep: Huisvader (en raadslid dus)
Twitter: @zeeger

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Zeeger Ernsting, 46 en sinds 2014 gemeenteraadslid. Daarvoor was ik 4 jaar raadslid in stadsdeel centrum en ook 4 jaar politiek assistent van de stadsdeelvoorzitter in stadsdeel centrum. Ik probeer een inhoudelijk gedreven raadslid te zijn, toegankelijk voor iedereen die iets aan wil kaarten bij de politiek, benaderbaar en onderzoekend.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, dat beleef ik zo en dat betekent voor mij onder andere dat je als politiek moet kunnen laten zien dat het wel degelijk uitmaakt wat er gestemd wordt bij verkiezingen. Er moet dus op hoofdlijnen verschil gemaakt kunnen worden. Politiek moet niet één pot nat zijn.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Op verkeersgebied heb ik grote ambities om in Amsterdam echt meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers en de dominantie van de auto in het ruimtegebruik terug te dringen.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Voor een grote stad kun je fulltime met het raadswerk bezig zijn. Ik ben dat soms ook. Gelukkig kan ik dat, maar dat is niet voor ieder raadslid mogelijk. Doordat ik het wel kan zijn, kan ik veel afspreken met mensen in de stad. Ik denk dat raadswerk voor iedereen bereikbaar moet zijn. Daar moet de vergoeding op gericht zijn.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee. De raad is uiteindelijk een afspiegeling zijn van de verkiezingsuitslag. Niets meer en niets minder.

Politiek moet niet één pot nat zijn.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Bij ons in Amsterdam merk ik daar niet veel van. De hoofdtaken waren en blijven vooral kaderstellend, controlerend en de ombudsfunctie.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De omgevingswet is voor de raad nog grotendeels een terra incognita. Dat komt ook omdat de omgang met ruimtelijke instrumenten door de Amsterdamse gemeenteraad al jarenlang een zoektocht is geweest omdat Den Haag in 2013 besloot de stadsdeelraden van Amsterdam te verbieden.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Kan ik niet helemaal beoordelen. In Amsterdam zal het percentage waarschijnlijk iets anders zijn, gezien de omvang van onze begroting

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Om de raad inhoudelijk te versterken is er bij ons een vaste regel dat er bij grote (infrastructurele) investeringsbesluiten een apart budget wordt gereserveerd voor een second opinion onderzoek door de raad. Dit is het gevolg van een motie van GroenLinks-raadslid Jeanine van Pinxteren bij de behandeling van het enquêterapport naar de Noord-Zuidlijn perikelen in 2009. Met het budget kan de raad indien zij dat nodig acht expertise inhuren om haar controlerende en/of kaderstellende taak beter uit te kunnen voeren.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Eens.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Oneens. Vooral contacten met burgers en belanghebbenden zijn enorm belangrijk en kosten gewoon tijd.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Ik vind ideeën en emoties twee heel verschillende dingen. Wel zijn ze beiden zeer relevant. Het gaat er uiteindelijk ook om dat ideeën een uitvoering krijgen. Daarvoor is inhoudelijke kennis natuurlijk belangrijk. Maar politiek moet noch een emotieshow noch een technocratie worden.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Ik ben daar wel kritisch op. Er wordt vaak zoveel bestuurlijk al ingekaderd dat bijsturing heel lastig is.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Voortgang maken met een verkeersveilige en ontspannen stad voor mensen van jonge tot heel oude leeftijd, dus met meer ruimte op straat voor mensen in plaats van auto’s.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wees duidelijk over wat je wil, wees niet bang voor kritiek, geef ook niet iedereen gelijk als je het niet met ze eens bent en vooral: praat met iedereen die je tegenkomt.

Vorige/volgende