Kaders stellen en controleren: hoe wil je als raad de koers van de gemeente bepalen?

Belang: raadsleden vormen als de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de raad worden politieke verschillen zichtbaar. Tegelijkertijd is het belangrijk om als raad de koers te bepalen om zo ook effectief het college te kunnen controleren.

Belangrijk is daarom op welke wijze je de koers wilt bepalen en hoe je dat doet op een voor de inwoners betekenisvolle wijze. Het is daarbij belangrijk om te weten waar de raad in deze raadsperiode het verschil wil maken.

Werkwijze

De raad kan de koers bepalen door te inventariseren waarover de raad het eens is en waarover de raad het oneens is, te bepalen op welke voor de inwoners van belang zijnde punten de raad deze periode het verschil wil maken en daarover met elkaar afspraken te maken in een raadsprogramma.
De raad kan de koers ook bepalen door de doelen te formuleren voor de nieuwe raadsperiode en daarvoor bij meerderheid een coalitieprogramma vast te stellen. 

Als afgeleide van de inhoudelijke aanpak is er de P&C-cyclus en daarmee het budgetrecht van raad om langs financiële weg te sturen en te controleren of en op welke wijze de uitgaven worden gedaan. 

  • Stap 1 – De inventarisatie van punten waarop de raad in deze raadsperiode het verschil wil maken.
  • Stap 2 – De keuze voor een raadsprogramma of een coalitieprogramma. 
  • Stap 3 – Sturen op de begroting en de financiële uitgaven met 10 tips voor grip op het begrotingsproces.