U bent hier

Raadsvergadering

De raadsvergadering is hét moment dat de hele gemeenteraad bijeenkomt. Hier worden alle besluiten genomen. Alleen raadsleden mogen hieraan deelnemen.

Als gemeenteraadslid heb je veel vergaderingen. Meestal zijn dit vergaderingen met je fractie of commissie. De raadsvergadering zelf is maar ongeveer één keer per maand, maar is wel de belangrijkste.

Raadsvergaderingen zijn bijna altijd openbaar. Hier kan ik speciale gevallen van worden afgeweken. Wanneer er over een nieuwe burgemeester wordt gestemd of wanneer hetgeen er wordt besproken gevoelig of vertrouwelijk is.

Opbouw

Elke raadsvergadering kent een vaste opbouw. Per gemeente zal hier iets van afgeweken worden, maar een aantal onderdelen zijn altijd aanwezig in de raadsvergadering:

Notulen

De raadsvergadering wordt genotuleerd. In de notulen worden de discussies uitgeschreven en wordt vastgelegd welke besluiten er zijn genomen. Om er zeker van te zijn dat hetgeen in de notulen staat klopt, worden aan het begin van elke raadsvergadering de notulen van de vorige vergadering doorgenomen en vastgesteld.

Ingekomen stukken

Alle brieven, rapporten of nota’s die vanuit burgers, college of gemeenteambtenaren aan de gemeenteraad zijn gericht, worden vermeld bij de ingekomen stukken. Omdat het te veel tijd in beslag neemt om deze allemaal voor te lezen, worden deze doorgaans genummerd en ter inzage bij de overige vergaderstukken toegevoegd.

Wanneer een onderwerp of voorstel op de agenda staat, krijgen alle fracties spreektijd. De hoeveelheid spreektijd per fractie is afhankelijk van de grootte van de fractie.

Rollen

Voorzitter

De raadsvergadering wordt geleid door de voorzitter. Normaliter is dit de burgemeester; deze maakt geen deel uit van de gemeenteraad. Wanneer de burgemeester er niet is of de vergadering niet wenst te leiden, wordt de vergadering geleid door de vice-voorzitter. Dit is in veel gevallen degene die het langst raadslid is, maar kan ook apart door de gemeenteraad worden aangewezen.

Griffier

De griffier doet de secretariële ondersteuning bij raadsvergaderingen. Hiertoe behoort het opstellen van de agenda, zorgen dat de juiste stukken aanwezig zijn en het maken van de notulen van de vergadering.