Raadsgriffie gegroeid naar 4,4 fte gemiddeld

Raadsgriffie gegroeid naar 4,4 fte gemiddeld

De raadsgriffies zijn in het afgelopen jaar groter geworden, van gemiddeld 3,9 fte in 2023 naar 4,4 fte in 2024. Tegelijkertijd is de werkdruk die griffiers ervaren afgenomen, vooral in middelgrote gemeenten.

Dat blijkt uit de Griffiemonitor 2024. Dat is een onderzoek naar formatie, functies, inschaling en tijdsbesteding van griffies in Nederland. Aan dit onderzoek hebben 188 griffiers meegewerkt (55 procent).  Uit deze monitor blijkt ook dat er onder griffiers nog een grote behoefte bestaat aan het oppakken van een meer strategische rol en het door ontwikkelen van de functie van de griffie

Inrichting griffies

Het aantal fte per griffie is gegroeid ten opzichte van 2023. In middelgrote gemeenten (40-65.000 inwoners) bedraagt de omvang van de griffie gemiddeld 4,4 fte, ten opzichte van 3,9 in 2023. In grote gemeenten (65.000+ inwoners) is de omvang van de griffie van 6,8 naar 7,8 fte gegaan. De meeste griffies bestaan uit 1 tot 3 fte, namelijk 48 procent.

Tijdsbesteding

De ervaren tijdsdruk van griffiers is dit jaar positiever dan vorig jaar. Het aantal griffiers dat aangeeft te weinig tijd te hebben voor het uitvoeren van de belangrijkste griffietaken is van 58 procent in 2023 naar 47 procent gegaan. Griffies ervaren de minste tijdsdruk bij het uitvoeren van basistaken van de griffie, zoals ondersteuning van de gemeenteraad. Vooral in kleine gemeentes heeft de griffie niet genoeg tijd om de raad (strategisch) te adviseren of voor raadscommunicatie.

Raadsbijeenkomsten

Het organiseren en bijwonen van raadsbijeenkomsten kost veel tijd voor de griffie, zeker bij een beperkte omvang van de griffie. Gemiddeld hebben gemeenteraden twaalf bijeenkomsten per maand, en gemiddeld is de griffie bij 72 procent van deze bijeenkomsten betrokken. Vijf daarvan zijn bijeenkomsten in het kader van de reguliere vergadercyclus. De andere bijeenkomsten zijn onder andere van bijzondere commissies, raadswerkgroepen, regionale bijeenkomsten & bijeenkomst op initiatief van college.

Werkdruk raadsleden

De werkdruk onder raadsleden is voor 90 procent van de griffiers een belangrijk aandachtspunt. Manieren waarop er met deze werkdruk wordt omgegaan, zijn: als griffie meer sturen op de vergaderkalender (56%), een agendacommissie die kritischer is op wat wordt geagendeerd (54%) en een evaluatie van het vergadermodel (26%). In de afgelopen eerste twee jaar van de huidige raadsperiode heeft bijna 1 op de 5 gemeenten gesleuteld aan het vergadermodel.

Meer informatie

Link naar de Griffiemonitor 2024 van Necker.

Om te komen tot een ideale omvang van de griffie is er de infographic van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden die de mogelijkheden en keuzes in beeld brengt voor een grotere griffie.